The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 3
ข้อสั่งการ
ท่านมาจากหน่วยงานใด
Question Type
Loading image…
1.
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
3.
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
4.
กรมการข้าว
5.
กรมประมง
6.
กรมปศุสัตว์
7.
กรมวิชาการเกษตร
8.
กรมหม่อนไหม
9.
กรมชลประทาน
10.
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
11.
กรมพัฒนาที่ดิน
12.
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
13.
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
14.
กรมส่งเสริมการเกษตร
15.
กรมส่งเสริมสหกรณ์
16.
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
17.
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
18.
การยางแห่งประเทศไทย
19.
องค์การสะพานปลา
20.
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
21.
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
22.
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
23.
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Section 2 of 3
กรุณาลือกหน่วยงานใน สป.กษ.
กรุณาลือกหน่วยงานใน สป.กษ.
Question Type
Loading image…
1.
กองกลาง
2.
กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
3.
กองการเจ้าหน้าที่
4.
กองเกษตรสารนิเทศ
5.
กองคลัง
6.
กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
7.
กองประสานโครงการพระราชดำริ
8.
กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
9.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10.
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
11.
สำนักการเกษตรต่างประเทศ
12.
สถาบันเกษตราธิการ
13.
สำนักกฎหมาย
14.
สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
15.
สำนักตรวจสอบภายใน
16.
สำนักตรวจราชการ
17.
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
18.
สำนักพัฒนาระบบบริหาร
19.
สำนักงานรัฐมนตรี
20.
สำนักเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา (สลพ.)
21.
กษ. จ. กระบี่
22.
กษ. จ. กาญจนบุรี
23.
กษ. จ. กาฬสินธุ์
24.
กษ. จ. กำแพงเพชร
25.
กษ. จ. ขอนแก่น
26.
กษ. จ. จันทบุรี
27.
กษ. จ. ฉะเชิงเทรา
28.
กษ. จ. ชลบุรี
29.
กษ. จ. ชัยนาท
30.
กษ. จ. ชัยภูมิ
31.
กษ. จ. ชุมพร
32.
กษ. จ. เชียงราย
33.
กษ. จ. เชียงใหม่
34.
กษ. จ. ตรัง
35.
กษ. จ. ตราด
36.
กษ. จ. ตาก
37.
กษ. จ. นครนายก
38.
กษ. จ. นครปฐม
39.
กษ. จ. นครพนม
40.
กษ. จ. นครราชสีมา
41.
กษ. จ. นครศรีธรรมราช
42.
กษ. จ. นครสวรรค์
43.
กษ. จ. นนทบุรี
44.
กษ. จ. นราธิวาส
45.
กษ. จ. น่าน
46.
กษ. จ. บึงกาฬ
47.
กษ. จ. บุรีรัมย์
48.
กษ. จ. ปทุมธานี
49.
กษ. จ. ประจวบคีรีขันธ์
50.
กษ. จ. ปราจีนบุรี
51.
กษ. จ. ปัตตานี
52.
กษ. จ. พระนครศรีอยุธยา
53.
กษ. จ. พะเยา
54.
กษ. จ. พังงา
55.
กษ. จ. พัทลุง
56.
กษ. จ. พิจิตร
57.
กษ. จ. พิษณุโลก
58.
กษ. จ. เพชรบุรี
59.
กษ. จ. เพชรบูรณ์
60.
กษ. จ. แพร่
61.
กษ. จ. ภูเก็ต
62.
กษ. จ. มหาสารคาม
63.
กษ. จ. มุกดาหาร
64.
กษ. จ. แม่ฮ่องสอน
65.
กษ. จ. ยโสธร
66.
กษ. จ. ยะลา
67.
กษ. จ. ร้อยเอ็ด
68.
กษ. จ. ระนอง
69.
กษ. จ. ระยอง
70.
กษ. จ. ราชบุรี
71.
กษ. จ. ลพบุรี
72.
กษ. จ. ลำปาง
73.
กษ. จ. ลำพูน
74.
กษ. จ. เลย
75.
กษ. จ. ศรีสะเกษ
76.
กษ. จ. สกลนคร
77.
กษ. จ. สงขลา
78.
กษ. จ. สตูล
79.
กษ. จ. สมุทรปราการ
80.
กษ. จ. สมุทรสงคราม
81.
กษ. จ. สมุทรสาคร
82.
กษ. จ. สระแก้ว
83.
กษ. จ. สระบุรี
84.
กษ. จ. สิงห์บุรี
85.
กษ. จ. สุโขทัย
86.
กษ. จ. สุพรรณบุรี
87.
กษ. จ. สุราษฎร์ธานี
88.
กษ. จ. สุรินทร์
89.
กษ. จ. หนองคาย
90.
กษ. จ. หนองบัวลำภู
91.
กษ. จ. อ่างทอง
92.
กษ. จ. อำนาจเจริญ
93.
กษ. จ. อุดรธานี
94.
กษ. จ. อุตรดิตถ์
95.
กษ. จ. อุทัยธานี
96.
กษ. จ. อุบลราชธานี
97.
ฝ่ายการเกษตรประจำกงสุลใหญ่ นครเซี่ยงไฮ้
98.
ฝ่ายการเกษตรประจำกงสุลใหญ่ นครกว่างโจว
99.
ฝ่ายการเกษตรประจำกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส
100.
ฝ่ายการเกษตรประจำกรุงโตเกียว
101.
ฝ่ายการเกษตรประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงจาการ์ตา
102.
ฝ่ายการเกษตรประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงมอสโก
103.
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ กรุงแคนเบอร่า
104.
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ กรุงโรม
105.
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ กรุงปักกิ่ง
106.
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ กรุงวอชิงตัน ดี. ซี.
107.
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ สหภาพยุโรป
108.
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Section 3 of 3
รายละเอียดหลัก
เรื่อง
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
ตำแหน่งผู้สั่งการ
Question Type
Loading image…
นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
ที่ปรึกษารัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อื่น ๆ
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
ชื่อผู้สั่งการ
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
รายละเอียดข้อสั่งการ (แนบเอกสารได้ขนาดไฟล์ละไม่เกิน 10 MB ไม่เกินจำนวน 5 ไฟล์ และต้องเป็น Word หรือ Excel เท่านั้น)
Question Type
Loading image…
Add file
View folder
Allow only specific file types
Maximum number of files
Maximum file size
View folder
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
โปรดระบุพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อสั่งการ
Question Type
Loading image…
ภาพรวมทุกจังหวัด
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อ่างทอง
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses…
ท่านมาจากหน่วยงานใด
Copy
No responses yet for this question.
กรุณาลือกหน่วยงานใน สป.กษ.
กรุณาลือกหน่วยงานใน สป.กษ.
Copy
No responses yet for this question.
รายละเอียดหลัก
เรื่อง
Copy
No responses yet for this question.
ตำแหน่งผู้สั่งการ
Copy
No responses yet for this question.
ชื่อผู้สั่งการ
Copy
No responses yet for this question.
รายละเอียดข้อสั่งการ (แนบเอกสารได้ขนาดไฟล์ละไม่เกิน 10 MB ไม่เกินจำนวน 5 ไฟล์ และต้องเป็น Word หรือ Excel เท่านั้น)
No responses yet for this question.
โปรดระบุพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อสั่งการ
Copy
No responses yet for this question.
Settings
Responses
Manage how responses are collected and protected
Presentation
Manage how the form and responses are presented
Defaults
Form defaults
Settings applied to this form and new forms
Question defaults
Settings applied to all new questions
.