Request edit access
MDF Journalism Exchange Program
APPLICATION FORM / АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА / АППЛИКАЦИОННАЯ ФОРМА

The Media Development Foundation's Journalism Exchange Program is open to all recent journalism graduates and young media professionals, up to 5 years work experience in the media field, seeking to hone their skills, acquire additional experience, and build their portfolios at leading media outlets throughout the country.

Participants will be placed for a period of between two weeks and two months at a newsroom outside of their home region, taking into account the type of media they work or plan to work in and, if possible, other personal preferences. A monthly stipend is provided to cover living expenses, including an allowance for travel and accommodation.

The program is supported by National Endowment For Democracy.


Програма міжредакційного обміну Фонду розвитку ЗМІ надає можливість випускникам журналістики і молодим медіафахівцям з досвідом роботи в медіа не більше 5 років, які хочуть відточити свої навички та набути додаткового досвіду, створити свої портфоліо у провідних ЗМІ по всій країні.

Учасники впродовж періоду від двох тижнів до двох місяців матимуть нагоду працювати в редакції поза своїм регіоном проживання із врахуванням типу медіа, в якому вони працюють або планують працювати і, якщо це буде можливо, інші особисті вподобання. Щомісячна стипендія надається для покриття щоденних витрат, у тому числі коштів на проїзд та оренду житла.

Програма відбувається за підтримки Національного фонду на підтримку демократії NED.


Программа межредакционного обмена Фонда развития СМИ предоставляет возможность выпускникам журналистики и молодым журналистам с опытом работы в медиа не больше 5 лет, которые хотят отточить свои навыки и приобрести дополнительный опыт, создать свое портфолио в лучших СМИ всей страны.

Участники на протяжении периода от двух недель до двух месяцев будут иметь возможность работать в редакции вне своего региона проживания с учетом типа медиа, в котором они работают или собираются работать и, по возможности, других личных предпочтений. Ежемесячная стипендия предоставляется с расчетом на покрытие ежедневных расходов, в том числе расходов на проезд и аренду жилья.

Программа осуществляется при поддержке NED.
ABOUT US

The Media Development Foundation (MDF) is a non-profit organization founded by a group of Kyiv Post journalists willing to share their knowledge and skills with aspiring reporters and young professionals, and thus contribute to meeting the demand for quality information in Ukraine.

For over 19 years the Kyiv Post, Ukraine’s main English-language publication, has maintained the highest standards of independent and objective reporting. The Kyiv Post team is composed of talented and hardworking journalists experienced in Western-style reporting, adhering to the same principles both in good times and bad.

The Euromaidan revolution has demonstrated that the country has a strong appetite for a developed, responsible and active civil society, and for greater social engagement of the population in general. But an active and engaged society needs to be well-informed.

Making sure Ukraine has the people and capacity to make that happen is the MDF’s main goal. The foundation brings together prominent Ukrainian and foreign media managers, editors and journalists to share their skills, pass on their knowledge and experience, and make sure Ukraine has a strong and vibrant media sector in years to come.

ПРО НАС

Фонд розвитку ЗМІ (ФРЗ) є неприбутковою організацією, заснованою групою журналістів Kyiv Post, які хочуть поділитися своїми знаннями та навичками з майбутніми журналістами і молодими фахівцівцями, а також сприяти задоволенню попиту на якісну інформацію в Україні.

Впродовж 19 років Kyiv Post є основним англомовним виданням в Україні, яке зберегло найвищі стандарти незалежної і об'єктивної журналістики. Команда Kyiv Post складається з талановитих і працьовитих журналістів з репортерським досвідом роботи у західному стилі, які дотримуються незмінно високих стандартів незалежно від обставин.

Революція Євромайдану продемонструвала, що країна прагне до розвиненого, відповідального і активного громадянського суспільства і більшої соціальної активності населення в цілому. Втім, суспільство має бути добре поінформованим.

Забезпечити те, щоб в Україні були люди та можливості для досягнення цієї цілі – ось основна мета. Фонд об'єднує видних представників українських та закордонних ЗМІ, менеджерів, редакторів і журналістів, які хочуть поділитися своїми навичками, передати свої знання і досвід, і забезпечити те, щоб в Україні був сильний і яскравий медіа сектор в найближчі роки.

О НАС

Фонд развития СМИ (ФРС) - это неприбыльная организация, основанная группой журналистов Kyiv Post, которые хотят поделиться своими знаниями и навыками с будущими журналистами и молодыми специалистами, а также содействовать удовлетворению спроса на качественную информацию в Украине.

В течении 19 лет Kyiv Post был основным англоязычным изданием в Украине, которое сохранило наивысшие стандарты независимой и объективной журналистики. Команда Kyiv Post состоит из талантливых и трудолюбивых журналистов с опытом ведения репортажей в западном стиле, которые придерживаются неизменно высоких стандартов независимо от обстоятельств.

Революция Евромайдана продемонстрировала, что страна стремится к развитому, активному и ответственному гражданскому обществу, и к большей социальной активности в целом. Тем не менее, активное общество должно быть хорошо проинформировано.

Обеспечить исполнение возможностей для достижения этих целей в Украине - вот главная цель. Фонд объединяет представителей украинских и зарубежных СМИ, менеджеров, редакторов и журналистов, которые хотят поделиться своими навыками, передать свои знания и опыт и обеспечить Украине сильный, яркий медиа сектор в ближайшие годы.

MDF MISSION

The MDF aims to support high level journalism in Ukraine by training young media professionals in accordance with international journalistic standards and giving them a chance to get some hands on experience in producing content.

МІСІЯ ФРЗ

ФРЗ прагне забезпечити підтримку високого рівня журналістики в Україні шляхом навчання молодих працівників засобів масової інформації відповідно до міжнародних журналістських стандартів та надання їм шансу отримати досвід у створенніі контенту.

МИСИЯ ФРС

ФРС стремится обеспечить поддержку высокого уровня журналистики в Украине путем обучения молодых работников средств массовой информации согласно международным журналистским стандартам и дать им шанс получить опыт в создании контента.


Personal Information / Особиста Інформація/ Личная информация
First Name / Ім'я/ Имя *
Your answer
Last Name / Прізвище/ Фамилия *
Your answer
Gender / Стать / Пол *
Required
Country of residence / Країна проживання / Страна проживания *
Your answer
City / Місто / Город *
Your answer
Mark all regions you have ever lived or worked in / Вкажіть усі регіони, в яких Вам доводилося жити або працювати / Укажите все регионы, в которых Вам приходилось жить или работать
Date of Birth / Дата Народження / Дата Рождения *
MM
/
DD
/
YYYY
Telephone / Телефон *
Your answer
E-mail / Електронна Пошта / Электронная почта *
Your answer
Посилання на Вашу сторінку у Facebook *
Your answer
Education / Освіта / Образование *
Required
Languages / Знання Мов / Знание языков *
Please indicate languages ​​you can prepare journalistic materials in / Зазначте мови, якими ви володієте на достатньому рівні для підготовки журналістських матеріалів / Укажите языки, которыми вы владеете на достаточном уровне для написания журналистских материалов
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service