Request edit access
Registreerimisleht:
* Kohustuslik väli
KURESSAARE 18. AIANDUS JA LILLEPÄEVAD 2019
Ettevõte nimi /reg nr *
Aadress: tänav, indeks, linn *
Kontaktisik: nimi, mobiil, e-post, kodulehekülg *
Aiapäevadel osalejate arv *
Eksponeeritavad ja müüdavad tooted *
Soovime reserveerida pinda: *
ELEKTRIVAJADUS:
Clear selection
MÄRKUSED:
TÄIDETUD REGISTREERIMISLEHT ON ALUSEKS ARVE VÄLJASTAMISELE.
Registreerimisleht omab lepingu jõu.
KURESSAARE 18. AIANDUS JA LILLEPÄEVAD 2019 OSAVÕTUTINGIMUSED
1.ÜRITUSE KORRALDAJA: OÜ SAAR & TRUUVÄÄRT- (LAADAKORRALDUS)

2. TOIMUMISE KOHT JA AEG
Koht: Kuressaare linna puhkeala, Aeg: R, 24. – L, 25. mai 2019
pargi ääres Staadioni tn

Montaaž: 24. mai alates kella 8.00 – 12.00 Avatud: R, 24. mai kell 12.00 - 19.00
L, 25. mai kell 10.00 - 15.00
Demontaaz: 25. mai alates kella 15.00 – 17.00
Eksponentide väiketranspordi parkimine laadaalale oma laadaplatsi taha toimub korraldaja loal.

3. EKSPOSITSIOONIPINNA RESERVEERIMINE
Ekspositsioonipinna registreerimisleht saadetakse eksponendile, mis tuleb täidetuna korralda-jatele tagastada 1.maiks 2018 Registreerimislehte on võimalik alla laadida koduleheküljelt www.saartruu.ee

4.EKSPONENDID, KAASEKSPONENDID JA EKSPONAADID
EKSPONENTIDEL ON KOHUSTUS HOIDA OMA MÜÜGIPINNAD AVATUD KUNI AIA-PÄEVADE LÕPUNI 25. MAIL KELL 15 JA MITTE LAHKUDA ENNE SÜNDMUSE AMETLIKKU LÕPPU!
Eksponentideks võivad olla kõik juriidilised isikud, kelle poolt eksponeeritavad tooted vastavad ürituse temaatikale. Korraldajad jätavad omale õiguse eksponente valida.
Kaaseksponentide osalemist põhieksponentide pindadel üritusekorraldjad ette ei näe.
Kaaseksponendiks loetakse juriidilist isikut, kes eksponeerib oma tooteid ja teenuseid põhiek-sponendi poolt üüritud ekspositsioonipinnal.
Eksponentidel on keelatud paigaldada eksponaate ekspositsioonipinnast väljapoole.

5. OSAVÕTUTASU Osavõtutasu käesoleval üritusel on ühe standardplatsi eest 65 eurot +KM, muu suurus kokkuleppel, mis sisaldab: ürituse ettevalmistamise, korraldamise ja reklaami kulud.

6. MAKSETINGIMUSED: Arve väljakirjutamise aluseks on eksponendi poolt meilitud ürituse registreerimisleht. Eksponent on kohustatud teostama ettemaksu korraldajaga kokku lepitud ja ettemaksu arvel märgitud tähtajaks. Eksponent saab hakata kasutama tema poolt üüritud ekspositsioonipinda üksnes nimetatud arves fikseeritud summa laekumisel korraldajale.

7. EKSPOSITSIOONIPINDADE KUJUNDUS JA KORRASHOID
Ekspositisoonipinna korrasoleku eest vastutab kogu ürituse jooksul eksponent. Eskponent on kohustatud reageerima korraldaja vastavtele märkustele. Laada lõpus antakse korraldajatele üle puhas laadapind. Kogu laada jooksul tekkinud prügi toimetab eksponent jooksvalt selleks ette nähtud konteinerisse.
Lõpliku laadapindade paigutuse määravad korraldajad, võttes arvesse ruumi otstarbekat ka-sutamist ja võimaluse piires eksponentide soove (registreerimislehtede laekumise järjekord).

8. REKLAAM JA MÜÜK: Osavõtjal on õigus kasutada oma toodangu või teenuste reklaamimiseks üüritud ekspositsioonipinda ja laadatelgi siseseinu ning kasutada ainult neid reklaammaterjale, milles reklaamitakse ekspositsioonipinna üürinud firma tooteid. Reklaamplakatite jt -materjalide paigaldamine on lubatud üksnes kleeplindi ja/või riputus-konksude abil. Reklaami paigaldamine väljaspool renditud ekspositsioonipinda on lubatud korraldaja hinnakirja alusel pärast vastava pinna rentimist.

9. TELLIMUSE ANNULLEERIMINE: Ekspositsioonipinna kasutamise õigus läheb tagasi korraldajale, kui ettemaksu arved ei ole tähtajaks tasutud. Juhul kui eksponent soovib lep-ingust loobuda, on ta kohustatud sellest kirjalikult teatama ürituse korraldajatele 14 päeva ette. Tellimusest loobumisel pärast 14. maid 2019, tuleb eksponendil tasuda siiski 100% osavõtutasust.

10. VASTUTUS JA KINDLUSTUS: Korraldaja vastutab üldise korra eest, kuid mitte ek-sponaatide, konstruktsioonide ja muude materjalide ning seadmete kahjustamise või nende kadumise eest. Korraldajad ei vastuta vääramata jõu poolt tekitatud kahjustuste, samuti külas-tajate, teiste eksponentide ja nende töövõtjate poolt põhjustatud kahjustuste eest.
Eksponent vastutab ise oma eksponaatide, materjalide ja seadmete kindlustamise, ka tuule eest.. Korraldaja vastutab välja kuulutatud programmi toimumise eest ja korraldab omavahenditest laadaplatsi üldise turvamise kella 19.00 – 8.00
(24.--25. mail).

11. FORCE MAJEURE: Juhul kui vääramatust jõust - sõjategevus, loodusjõudude toime, riigivõimu ja valitsusasutuste tegevus jms - tingituna ürituse korraldamine ei ole võimalik, kat-kestatakse eksponendiga sõlmitud leping ning makstakse tagasi eksponendi poolt pool ette-maksuna tasutud summadest.

12. PRETENSIOONID Kõik vastastikused pretensioonid tuleb esitada kirjalikult ürituse tööperioodil. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta. Pretensioonid püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused ja tüliküsimused kohtulikul teel.
*
Käesolevaga tõendame, et oleme tutvunud KURESSAARE AIANDUS- JA LILLEPÄEVADE 2018 osavõtutingimustega ning kohustume neid täitma.
Kuupäev: *
MM
/
DD
/
YYYY
Korraldajate kontaktid
OÜ Saar & Truuväärt
Merle Vaha: merlevaha@gmail.com tel: +372 518 7614
Reet Truuväärt reet.truuvaart@gmail.com tel: +372 518 4042
www.saartruu.ee
Vajuta sinist nuppu, kui vorm on täidetud.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy