Request edit access
แบบสอบถามการใช้สื่อออนไลน์
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมิน
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
สาขา/แผนกวิชา
Clear selection
ส่วนที่ 2 ด้านเนื้อหาและการนำเสนอ
บล็อคระดับคะแนนความคิดเห็นตรงกับความเป็นจริงตามเกณฑ์ มากที่สุด มากที่สุด =5 มาก=4 ปานกลาง = 3 น้อย =2 น้อยที่สุด =1
ลงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ *
ความเหมาะสมของรูปแบบ/การนำเสนอ *
นำเสนอตามลำดับขั้นตอน *
นำเสนอจากง่าย-มาก *
การนำเสนอน่าสนใจ *
ถูกต้องตามหลักวิชา *
ความเหมะสมกับระดับผู้เรียน *
ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา *
มีความสมบูรณ์ของเนื้อหา *
มีความสัมพันธ์ระหว่างภาพกับเนื้อหา *
ความถูกต้องตามหลักของเนื้อหา *
ความถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา *
ภาษาชัดเจนเข้าใจง่าย *
ใช้สำนวณภาษาได้เหมาะสม *
เวลามีความเหมาะสมกับเนื้อหาในแต่ละตอน *
ความเหมาะสมของเวลาตลอดเวลาทั้งหมดของเนื้อหา *
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในบทเรียนของผู้เรียน *
การประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ *
ความคิดเห็นอื่นๆ (ถ้ามี)
ส่วนที่ 3 ด้านเทคนิคการผลิต
เลือกระดับความคิดเห็นตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1
ภาพสื่อความหมายตรงตามเนื้อหา *
ขนาดและองค์ประกอบของภาพเหมาะสม *
ขนาดและองค์ประกอบของภาพเหมาะสม *
ภาพมีความน่าสนใจและความคมชัด *
เสียง (ถ้ามี) มีความชัดเจนน่าสนใจ
Clear selection
เสียง (ถ้ามี) นำเสียงและทวงทำนองเหมาะสม
Clear selection
เวลาเหมาะสมกับเนื้อหา *
เวลาเหมาะสมกับระดับผู้เรียน *
รูปแบบการนำเสนอใช้เทคนิคพิเศษ *
รูปแบบการนำเสนอมีลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน *
รูปแบบการนำเสนอชัดเจนเข้าใจง่าย *
รูปแบบการนำเสนอจากง่าย-มาก *
การออกแบบกราฟฟิกอักษรมีความเหมะสม (สีพื้นหลัง ขนาด) *
การออกแบบกราฟิกใช้สีในการออกแบบได้เหมาะสม *
การออกแบบกราฟิกจัดภาพตามองค์ประกอบศิลป์ *
ความสะดวกในการนำไปใช้ การดาวน์โหลดและการบำรุงรักษา *
ความคิดเห็นอื่นๆ (ถ้ามี)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy