Request edit access
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2560
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ขอความกรุณาท่านโปรดพิจารณาตอบคำถาม ทุกข้อตามความเป็นจริงเพื่อจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาข้อมูลด้านสารสนเทศและกระบวนการทำงานของบุคลากรกรมธุรกิจพลังงานต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมธุรกิจพลังงาน 1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 การศึกษา
1.4 อาชีพ
1.5 ข้อมูลด้านธุรกิจพลังงานที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ ตรงตามความต้องการหรือไม่
1.6 หากท่านเห็นว่า "ไม่ตรงตามความต้องการ" ข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ ควรเพิ่มเติม หรือปรับปรุงอย่างไร?
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms