Request edit access
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2561
กรุณาตอบแบบประเมินลงในช่องระดับความพึงพอใจตามความเห็นของท่าน โดยพิจารณาความเหมาะสมตามรายการที่กำหนดไว้
ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
สถานะภาพ *
วัตถุประสงค์ในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ *
Required
ความถี่ในการใช้งานระบบสารสนเทศ *
ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2561 *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้
ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภารกิจ
ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
ความสามารถในการเข้าถึงได้สะดวก
ใช้งานง่าย
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy