Request edit access
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยจะปรับตัวอย่างไรต่อไป
สวัสดีครับ โพลครั้งนี้  ขอเชิญชวนทุกคน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน เรื่องต่าง ๆ ที่อยากให้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายที่เกิดขึ้นเพื่ออนาคตของพวกเราที่จะเดินไปด้วยกัน

จากการที่ทุกคน ได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นเข้ามา เราจะนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และนำเสนอความคิดเห็นของคุณต่อกระทรวงศึกษาธิการต่อไป เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง คนทั้งในหน่วยงานของรัฐ ภาคเอชน องค์กรไม่แสวงกำไร หรือ คนที่สนใจเรื่องการศึกษาและทุกคนในประเทศได้มีบทบาทและให้ข้อคิดเห็นต่อการพลิกโฉมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

เราเห็นว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยของ น่าจะเปลี่ยนและจะเพิ่มอะไร มาแชร์กันได้เลยนะครับ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บแบบไม่ระบุตัวตน ถ้าพร้อมแล้ว เริ่มเลย!Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
อายุ (ปี)
กลุ่มของผู้แสดงความคิดเห็น *
จังหวัด *
ปัจจุบัน
กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับ
6. ในมุมมองของคุณ  ถ้าจะให้คะแนนการศึกษาของประเทศไทยปัจจุบัน เท่าไรดีครับ  โปรดให้คะแนนจาก 1 – 10 (1 = ไม่ดีเลย 5 = ปานกลาง 10 = ดีที่สุด)* *
จากการให้คะแนนด้านบน โปรดให้เหตุผลประกอบ
8. ในมุมมองของคุณ  การจัดการเรียนรู้ ในประเทศไทยปัจจุบัน เป็นอย่างไร  โปรดให้คะแนนจาก 1 – 10 (1 = ไม่ดีเลย 5 = ปานกลาง 10 = ดีที่สุด)* *
9. จากการให้คะแนนด้านบน โปรดให้เหตุผลประกอบ
10. เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการศึกษา น่าจะมุ่งเน้นพัฒนาเรื่องต่่างๆ มากน้อยเพียงไร
เน้นให้มากที่สุด
เน้นให้มาก
ไม่ต้องเน้นเท่าไร
ไม่มีความจำเป็นต้องเน้นเลย
พัฒนาเรื่องคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและทัดเทียมระบบสากล
พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย
พัฒนาคุณภาพครู และผู้บริหารสถานศึกษา
ปฏิรูปหลักสูตร
ปฏิรูปการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผล
ปฏิรูประบบอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
นำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการศึกษามากขึ้น
ลดความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสทางการศึกษา
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของชาติและการศึกษาไทย
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษา
พัฒนาระบบความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียน
Clear selection
11. ท่านคิดว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงเวลาต้องปรับปรุงหรือไม่ *
12. หลักสูตรของประเทศสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานควรมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถด้านไหนให้แก่ผู้เรียนบ้าง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อยที่สุด
เนื้อหาสาระวิชา
ความสามารถเฉพาะทาง ตามวิชาชีพที่สนใจ
ทักษะที่จำเป็นในการอยู่ในสังคม
ทักษะที่สามารถไปพัฒนาต่อยอดวิชาชีพตนได้
ทักษะพื้นฐานเช่น การอ่าน เขียน คำนวณ และความมีเหตุและผล เป็นต้น
ทักษะทางด้านดิจิทัล
การรู้เท่าทันสื่อ การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
การบริหารจัดการตนเองในทุก ๆ สภาวะ
ความมีวินัยแห่งตน และคุณธรรมพื้นฐาน ที่จำเป็น
Clear selection
สุดท้าย ร่วมแชร์ความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณคิดว่าพวกเราทุกคนควร สามารถมีบทบาทในการร่วมเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นได้อย่างไร แชร์กันได้เต็มที่เลยครับ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy