Request edit access
แบบสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
1. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจะนำผลการสำรวจไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง การพัฒนากระบวนงาน การดำเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพต่อไป จึงขอความร่วมมือจากท่านและบุคลากรในหน่วยงานโปรดตอบแบบสำรวจฯให้ครบถ้วน
2. แบบสำรวจแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการ ความคาดหวัง ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผู้รับบริการ หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา กลุ่มงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง สถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน และภาคเอกชน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Clear selection
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy