Request edit access
แบบสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
1. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจะนำผลการสำรวจไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง การพัฒนากระบวนงาน การดำเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพต่อไป จึงขอความร่วมมือจากท่านและบุคลากรในหน่วยงานโปรดตอบแบบสำรวจฯให้ครบถ้วน
2. แบบสำรวจแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการ ความคาดหวัง ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผู้รับบริการ หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา กลุ่มงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง สถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน และภาคเอกชน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
2. อายุ *
3. การศึกษา *
4. อาชีพ/สถานะ *
5. หน่วยงาน *
6. ผู้ตอบแบบสำรวจ *
7. สถานะของผู้ตอบแบบสำรวจ *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คุณคุณต้องการ/คาดหวังต่อการให้บริการมากน้อยเพียงใด
1. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
1.1 ประสานกับคณะอนุกรรมการเพื่อขอวันในการกำหนดวันประชุม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความต้องการ
ความคาดหวัง
1.2 แจ้งกำหนดการประชุมให้คณะอนุกรรมการทราบล่วงหน้า ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วันทำการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความต้องการ
ความคาดหวัง
1.3 จัดส่งเอกสาร/ไฟล์เอกสารการประชุมให้กับคณะอนุกรรมการล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันประชุม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความต้องการ
ความคาดหวัง
1.4 เอกสารการประชุมต้องมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความต้องการ
ความคาดหวัง
1.5 จัดส่งรายงานการประชุมให้กับคณะอนุกรรมการอย่างสม่ำเสมอ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความต้องการ
ความคาดหวัง
2. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
2.1 มีการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและความต้องการของพื้นที่ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความต้องการ
ความคาดหวัง
2.2 การจัดทำแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัด *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความต้องการ
ความคาดหวัง
2.3 ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแบบความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความต้องการ
ความคาดหวัง
2.4 มีคณะกรรมการ/คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความต้องการ
ความคาดหวัง
2.5 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความต้องการ
ความคาดหวัง
2.6 แผนฯ ได้รับการเสนอคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความต้องการ
ความคาดหวัง
2.7 ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความต้องการ
ความคาดหวัง
3. การจัดทำแผนปฏิบัติการการศึกษาของจังหวัด
3.1 มีการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการการศึกษาของจังหวัด *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความต้องการ
ความคาดหวัง
3.2 การประชุมคณะทำงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการการศึกษาของจังหวัด *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความต้องการ
ความคาดหวัง
3.3 เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการการศึกษาของจังหวัด *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความต้องการ
ความคาดหวัง
3.4 เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการศึกษาของจังหวัด *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความต้องการ
ความคาดหวัง
3.5 สื่อสารและเผยแพร่ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการการศึกษาของจังหวัด *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความต้องการ
ความคาดหวัง
3.6 การติดตาม และรายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการศึกษาของจังหวัด *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความต้องการ
ความคาดหวัง
4. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
4.1 มีการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความต้องการ
ความคาดหวัง
4.2 การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความต้องการ
ความคาดหวัง
4.3 เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความต้องการ
ความคาดหวัง
4.4 ข้อเสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ มีความครบถ้วน ครอบคลุม ทันเวลา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความต้องการ
ความคาดหวัง
4.5 การติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความต้องการ
ความคาดหวัง
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms