Request edit access
แบบสอบถามความพึงพอใจ-ระบบฐานข้อมูล
คำชี้แจง แบบสอบถามออนไลน์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเป็นตัวชี้วัดระดับด้านสารสนเทศ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีความเหมาะสมต่อไป
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy