Request edit access
Espirityalite ak Relijyon nan lavi jèn adilt
Mèsi pou patisipasyon w nan sève sa a! Enfòmasyon n ap jwenn anndan fòm sa a pral itilize pou ede enfòme sou travay ak rekòmandasyon jèn ki ant 20 a 30 lane Task Force of the Episcopal Diocese of Massachusetts Nan bi pou konprann pi byen eksperians, bezwen ak vi espirityel jèn adilt.
Si w gen kesyon oswa ou ta renmen gen plis enfòmasyon, silvouplè kontakte responsab Sarah Neumann (sneumann3@gmail.com) oswa Rev. Suzanne Wade (revsuzannewade@gmail.com).

Nou rekonèt ke reflechi sou kesyon sila yo ki nan sève ya kapab difisil. Si w ta renmen pale ak yon moun ki gen resous pastoral ki pou ede w, silvouplè kontakte Rev. Thea Keith-Lucas nan imel adrès sa a (revthea@gmail.com) oswa Rev. Megan Holding nan nimero (617) 939-6662.

Ki laj ou? *
Ki kote w ap viv kounye a?
Ki ras ou/group etnik? Silvouplè chwazi tout sa ki aplike. *
Required
Eske w identifye w kom yon manm kominote LGBTQ+? *
Silvouplè chwazi tout sa ki aplike. *
Required
Nan ki relijyon ou afilye, si w gen youn? *
Your answer
Nan ki relijyon ou afilye, si w gen youn? *
Si wi, ki eksperyans ou fè kòm yon moun ki nan ventenn oswa trantenn nan kominote lafwa sa a?
Your answer
Chak kilè ou patisipe nan sèvis oswa lòt aktivite nan kominote sa a? *
Ki relasyon oswa ki kominote ki enpotan nan lavi w kounye a? *
Your answer
Si w fè pati de yon aktivite espirityel tankou (priyè, meditasyon, li labib, etc.),Silvouplè fè yon lis oswa pale de yo.
Your answer
Si w konn patisipe nan sèvis oswa lòt aktivite kòm jèn timoun, chak kilè ou konn patisipe? *
Ki eksperyans ou te fè nan Legliz lè w te piti (jèn timoun)?
Your answer
Konbyen enpòtan fwa relijye w ye pou ou jiska prezan? *
Pa enpòtan
Trèzenpòtan
Eske gen yon lot bagay ou ta renmen pataje sou eksperyans ou nan Legliz, sou fwa w, oswa sou vi espirityel ou kòm jèn adilt?
Your answer
Si ta gen yon rasanbleman/evennman pou moun ki gen lafwa ki nan ventenn oswa trantenn yo oganize pa Legliz Episkopal. Eske w tap enterese patisipe? *
Si ta gen yon rasanbleman/evennman pou moun ki gen lafwa ki nan ventenn oswa trantenn yo oganize pa Legliz Episkopal. Eske w tap enterese patisipe? *
Si w reponn wi, silvouplè bay non w enpi di kijan nou kapab kontakte w.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service