Request edit access
CURSO 3. INTERVENCIÓN SOBRE AS CONDUTAS INADECUADAS EN PERSOAS CON TEA: O APOIO CONDUTUAL POSITIVO
PROGRAMA DE FORMACIÓN FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA. Abordaxe do TEA no ámbito educativo

OBXECTIVO:
Que os participantes no curso entendan por que se producen e mantéñense as condutas inadecuadas no contexto escolar ordinario. Saber que detrás destes comportamentos existe un motivo que aprenderemos a descubrir e analizar para así planificar e intervir de forma proactiva.
Aprenderanse diferentes estratexias para resolver estes problemas tanto a través do ensino de habilidades ao alumno como a través de adaptacións na contorna, xa sexan de tipo físico, metodolóxico, social ou outros. Aínda así, ás veces chegamos tarde e a crise desencadéase polo que tamén aprenderemos que facer e que non facer nestas situacións.


DESTINATARIOS:
Profesionais do ámbito educativo que traballan con persoas con TEA: mestres, educadores, orientadores, psicólogos, psicopedagogos, logopedas, coidadores, etc *Non está dirixido a profesionais e familias das entidades asociadas á Federación Autismo Galicia.

DOCENTE:
Marlene Horna Castiñeiras, Licenciada en Psicoloxía, Diploma de Estudos Avanzados e Master en Atención Temperá. Conta con máis de 15 anos de experiencia no ámbito dos Trastornos do Espectro do Autismo. Posúe ampla experiencia como docente, adquirida en numerosos cursos promovidos por diversas institucións, universidades e asociacións. Na actualidade traballa de forma autónoma en entornos naturais e na Asociación Bata.

PROGRAMA:

1. Comprendendo as condutas inadecuadas. Por que se repiten unha e outra vez? O ciclo condutual.
2. A limitada ou nula eficacia dos castigos en persoas con TEA.
3. Descubrindo a función que teñen as condutas inadecuadas: A imprescindible análise funcional
4. Cando xa chegamos tarde: como intervir ante unha crise. Que hacer?
5. A verdadera intervención: planificación e posta en práctica de intervencións proactivas centradas na prevención das condutas inedecuadas a través do ensino de habilidades e adaptacións na contorna.
6. Casos prácticos.INSCRICIÓN ATA O 1 DE FEBREIRO
Coste: 65€

DATA DE CELEBRACIÓN:
06/4/2019

HORARIO:
10.00 a 14.00 horas e de 15.30 a 19.30 horas / Número de Horas: 8

LUGAR
Santiago de Compostela
Centro Abanca. Edificio IESIDE. Rúa Nova 33. Santiago de Compostela

NÚMERO DE PRAZAS
30 prazas
* As prazas outorganse por riguroso orden de inscrición. Teñen preferencia os que se apunten aos tres cursos.

FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA www.autismogalicia.org - info@autismogalicia.org - Teléfono: 981 589 365


PROGRAMA
1. Comprendendo as condutas inadecuadas. Por que se repiten unha e outra vez? O ciclo condutual.
2. A limitada ou nula eficacia dos castigos en persoas con TEA.
3. Descubrindo a función que teñen as condutas inadecuadas: A imprescindible análise funcional
4. Cando xa chegamos tarde: como intervir ante unha crise. Que hacer?
5. A verdadera intervención: planificación e posta en práctica de intervencións proactivas centradas na prevención das condutas inedecuadas a través do ensino de habilidades e adaptacións na contorna.
6. Casos prácticos.


Nome e apelidos *
D.N.I *
Correo electrónico *
Teléfono *
Entidade/Organización/ Asociación a que pertence
Estudos *
Se precisa factura cubra os seguintes datos:
Nome ou Razón Social
NIF / CIF
Dirección Postal
(*) Confirmaráselle a praza por correo electrónico unha vez finalizado o prazo de inscrición e facilitaráselle un número de conta para facer o ingreso. Enviar copia de xustificante de pagamento a info@autismogalicia.org
Federación Autismo Galicia
(*) Cláusula de protección de datos

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que os datos facilitados nesta solicitude poderán ser incorporados a un ficheiro de datos persoais responsabilidade da FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA, provista de CIF Nº G15549306, con domicilio social en Rúa Home Santo de Bonaval, número 74, baixo, Código Postal 15703, Santiago de Compostela, coa finalidade de xestionar axeitadamente a organización e desenvolvemento da actividade formativa.

Infórmaselle así mesmo que durante o desenvolvemento da actividade formativa poderase captar, mediante fotografía, filme ou calqueroutro procedemento a sua imaxe e de non facer indicación en contrario, marcando a casilla habilitada para tal fin, autoriza a súa reprodución e a súa publicación sen ánimo do lucro nas publicacións de promoción interna ou externa de carácter informativo e/ou divulgativo, tales como memorias, boletíns, página web, material divulgativo, proxectos e calqueroutro formato ou canle de comunicación da entidade.

Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixindo a súa solicitude por escrito asinado e achegando fotocopia do seu DNI ou documento identificativo equivalente á FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA ao enderezo xa sinalado.
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy