Request edit access
Formulario de inscrición para a convocatoria de cursos dirixidos ao persoal da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia no ano 2019
Apelidos e Nome *
Consigne os dous apelidos seguidos do nome (Ex. López Pérez, Ana)
Your answer
NIF *
Your answer
Gozou nos últimos dous anos duhna licenza de maternidade/paternidade, redución de xornada ou excedencia por coidado dun familiar?
En caso afirmativo, lembre enviar dentro do prazo de presentación de solicitudes a documentación acreditativa escaneada ao seguinte enderezo de correo electrónico indicando nome, apelidos e NIF na mensaxe: servizo.bibliotecas@xunta.es
Ten un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%?
En caso afirmativo, lembre enviar dentro do prazo de presentación de solicitudes a documentación acreditativa escaneada ao seguinte enderezo de correo electrónico indicando nome, apelidos e NIF na mensaxe: servizo.bibliotecas@xunta.es
Lugar de traballo *
Nome do centro
Your answer
Posto de traballo *
(Auxiliar de bibliotecas, técnico de bibliotecas...)
Your answer
Relación contractual coa Administración *
Tarefas que desenvolve no seu posto *
Your answer
Realizou cursos dirixidos ao persoal da Rede de Bibliotecas de Galicia en 2018? *
En caso afirmativo, indique cales realizou
Your answer
Realizou cursos dirixidos ao persoal da Rede de Bibliotecas de Galicia en 2017? *
En caso afirmativo, indique cales realizou
Your answer
Cursos que solicita para a convocatoria do ano 2019
Indique, por orde de preferencia, o nome do/s curso/s da súa escolla
Your answer
SOLICITUDE 1 *
SOLICITUDE 2
SOLICITUDE 3
SOLICITUDE 4
SOLICITUDE 5
Enderezo ao que, en caso de superar o curso, desexa que se lle envíe o certificado. Indique o enderezo completo consignando cada dato no seu campo correspondente *
Enderezo (Rúa, Praza, Avda....) e número
Your answer
Municipio (consigne a entidade menor de ser o caso) *
Your answer
Provincia *
Your answer
Código Postal *
Your answer
Teléfono de contacto *
Your answer
Correo electrónico de contacto *
Your answer
A persoa declara que todos os datos contidos nesta solicitude son veraces e comprométese a probar documentalmente os mesmos cando se lle requira. Asimesmo declara coñecer que no caso de falsidade nos datos ou na documentación aportada poderá ser excluída desta convocatoria *
Required
* Os campos marcados cun asterisco son obrigatorios. Unha vez cumprimentado o formulario, por favor prema o botón "Enviar" situado na parte inferior esquerda.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service