Request edit access
MAMY TARG vol. 9
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
29/03/2020, godz. 11-18, HALA EXPO, al. Politechniki 4, Łódź
MAMY TARG vol. 9
Nazwa firmy (marki) *
Your answer
Dane firmy (dane do wystawienia faktury) *
Your answer
NIP *
Your answer
Osoba kontaktowa (imię, nazwisko) *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Numer rejestracyjny auta
Your answer
Adres strony www (jeśli jest)
Your answer
Adres strony FB *
Your answer
Adres strony IG
Your answer
Opis działalności (produkty/usługi prezentowane na MAMY TARG)
Your answer
Wymiary i ceny stoisk (110 zł/m2 netto) *
Wyposażenie stoiska *
Required
ZDJĘCIE NA FB/IG/stronę WWW - Organizator sam wybiera zdjęcie do prezentacji wystawcy na swoim profilu FB, IG i stronie internetowej. Jeśli chcą Państwo umieścić konkretne zdjęcie, prosimy o przesłanie zdjęcia/logo na adres kasia@mamytarg.pl w ciągu 7 dni od otrzymania faktury proformy.
Your answer
Uwagi (wszelkie prośby/uwagi/sugestie/niestandardowe wymiary stoiska oraz zabudowę powyżej 180 cm prosimy wpisać w tym miejscu )
Your answer
REGULAMIN (MAMY TARG vol. 9, 29/03/2020, godz. 11-18, HALA EXPO, al. Politechniki 4, Łódź)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w targach rodzinnych MAMY TARG vol. 9 w Łodzi w dniu 29.03.2020 w godz. 11-18 w Hali Expo w Łodzi, zwanych dalej Wydarzeniem i określa zasady współpracy pomiędzy Wystawcą a Organizatorem.
2. Akceptacja regulaminu przez Wystawcę jest niezbędnym elementem udziału w Wydarzeniu.
3. Akceptacja regulaminu i zaakceptowanie zgłoszenia przez Organizatora jest jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy stronami.
4. Organizator ma prawo do odmówienia udziału w Wydarzeniu Wystawcy, którego profil działalności nie jest zgodny z ideą targów rodzinnych MAMY TARG lub nie zostanie wybrany do grona wystawców przez Organizatora.
DOKUMENTY I ROZLICZENIE
5. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatora, wysyła on na wskazany przez wystawcę adres mailowy fakturę proformę, którą Wystawca jest zobowiązany opłacić w ciągu 7 dni od jej otrzymania. Datą zapłaty jest data uznania rachunku Organizatora. Stoiska przydzielamy wg kolejności wpłat.
6. W ciągu 7 dni od daty wpływu należności na rachunek Organizatora, Organizator wystawia właściwą fakturę i wysyła ją drogą mailową do Wystawcy. Faktura właściwa musi być wystawiona w tym samym miesiącu, w którym Wystawca dokonuje płatności.
7. W przypadku nieuiszczenia opłaty przez Wystawcę w umówionym terminie, Organizator ma prawo do odmówienia Wystawcy udziału w Wydarzeniu lub/i zaproponowania zarezerwowanego dla niego miejsca innemu Wystawcy.
8. W przypadku, kiedy Wystawca zrezygnuje z udziału w wydarzeniu po dokonaniu opłaty, opłata nie podlega zwrotowi. Opłata podlega zwrotowi tylko w sytuacji, w której Organizator odwoła wydarzenie z przyczyn od siebie zależnych.
STOISKO
9. Za stoisko strony umowy zgodnie przyjmują wcześniej wykupioną ilość metrów kwadratowych powierzchni oznaczonego taśmą, którą Wystawca aranżuje we własnym zakresie. Wystawca zobowiązuje się do utrzymania porządku na swoim stoisku i estetycznej ekspozycji. Od momentu ich przekazania, ponosi on za nie odpowiedzialność.
10. Organizator decyduje o przyznaniu konkretnego miejsca wystawienniczego Wystawcy podczas Wydarzenia. Wszelkie prośby/uwagi/sugestie Wystawca może wpisać w polu UWAGI w formularz, a Organizator w miarę możliwości może je uwzględnić. Na stoisku wystawca może prowadzić sprzedaż.
11. Odpłatne lub bezpłatne udostępnianie stoiska lub jego części osobom trzecim przez Wystawcę jest niedopuszczalne, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione z Organizatorem pisemnie lub mailowo.
12. Wystawca organizuje przekazaną mu przez Organizatora przestrzeń zgodnie ze swoimi potrzebami, przy czym jest zobowiązany do utrzymania na niej porządku oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa przez cały czas trwania wydarzenia.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stoisku Wystawcy.
14. Wystawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia przestrzeni, w tym podłogi, ścian i okien oraz powierzonego mienia, spowodowane przez niego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody, które nie powstały z jego winy.
GODZINY MONTAŻU/DEMONTAŻU STOISKA
16. Stoisko zostanie oddane do dyspozycji wystawcy od godz. 6:00 w dniu wydarzenia. Wystawca jest zobowiązany pojawić się najpóźniej o godz. 9:30. Jeśli Wystawca pojawi się po godz. 9:30, Organizator ma prawo do odmówienia Wystawcy udziału w wydarzeniu, a wcześniej wpłacona kwota nie zostaje zwrócona. Prawdopodobnie, tak jak przy ósmej edycji targów (8/09/2019), będzie możliwość przywiezienia rzeczy oraz montażu stoisk przez wystawców w godzinach popołudniowych/wieczornych w dniu poprzedzającym wydarzenie, ale o tym Organizator poinformuje Wystawców w terminie późniejszym.
17. Wystawca jest zobowiązany zakończyć montaż/przygotowanie stoiska najpóźniej do godz. 10:30 w dniu 29/03/2020.
18. Demontaż stoisk przez wystawców będzie możliwy po godz. 18:00. Organizator bezwzględnie nie wyraża zgody na wcześniejsze opuszczenie stoiska przez Wystawcę. W przypadku opuszczenia przez Wystawcę stoiska przed godziną 18:00, zostanie on obciążony przez Organizatora karą w wysokości 300 zł netto. Wystawca jest zobowiązany do zakończenia demontażu stoiska i opuszczenia obiektu do godz. 21:00.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
19. W sytuacji wyjątkowej lub niezależnej od Organizatora (siła wyższa), zastrzega on sobie prawo do odwołania lub skrócenia wydarzenia. W tej sytuacji, Wystawcy nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów.
20. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
UWAGA
ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ ORAZ KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA ZRÓŻNICOWANEGO ASORTYMENTU ODWIEDZAJĄCYM, BĘDZIEMY SIĘ KONTAKTOWAĆ Z WYBRANYMI WYSTAWCAMI SPOŚRÓD FIRM, KTÓRE NADESŁAŁY ZGŁOSZENIA.
KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dominika Olaszek, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą domidiaArt Dominika Olaszek z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipie 16 lok. 39, 01-005 Warszawa, NIP 7272310273, REGON 101373935, email: dominika@mamytarg.pl

Celem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest zawarcie lub wykonanie umowy łączącej Panią / Pana z Administratorem, a Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania tej umowy.

Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych są podmioty świadczące usługi księgowe, usługi dostępu do poczty elektronicznej i usługi chmurowe oraz odpowiednie organy władzy państwowej, jeśli zgłoszą stosowne żądanie mające podstawę prawną. Administrator za pośrednictwem formularza Google forms przekazuje dane osobowe rejestrujących się na wydarzenie wystawców do Google LLC z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 USA, który został uznany przez Komisję UE na mocy decyzji wykonawczej 2016/1250 z dnia 12.07.2016 r. za podmiot spełniający wymagania odpowiedniego stopnia zabezpieczeń ochrony danych osobowych na podstawie art. 45 RODO.

Administrator danych osobowych, wykonując obowiązek z art. 13 ust. 2 pkt b RODO, informuje, że przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia, prawo ograniczenia przetwarzania tych danych i prawo do przenoszenia danych, a także prawo żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych, niemniej realizacja tego żądania może być niemożliwa w określonych sytuacjach, choćby ze względu na ustawowy obowiązek przechowywania dokumentacji przez okres wskazany w odpowiednich ustawach.

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w jest dobrowolne, choć niezbędne do zawarcia oraz realizowania umowy.

Akceptując Regulamin, oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO.
Akceptacja regulaminu *
Mapa targów MAMY TARG vol. 9
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy