Request edit access
Lapsevanemate ankeet
LP. LAPSEVANEM!

Palun Teil osaleda Kiviõli piirkonna noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu uuringus.

Täites järgneva küsimustiku, annate Kiviõli linnale võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu Teie lapse/laste vajadustele. Teie poolt antud vastused aitavad edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ning kitsaskohtade lahendamisel. Teie arvamus on väga oluline.
Küsimustele vastamine on anonüümne.

Ankeet koosneb 19 küsimusest ja vastamiseks kulub aega keskmiselt 20 minutit.
Andmeid kogutakse kuni 11. nov. 2016.a.

Uuringu kontaktisik on Helena Kivestu, e-post: helena.kivestu@gmail.com

Ette tänades,

Nikolai Vojeikin
Kiviõli linnapea
MÕISTED

Järgnevalt on lahti seletatud uuringu põhimõisted, mis on olulised küsimustele vastamisel.
Palun lugege need hoolikalt läbi!

KOV kohalik omavalitsus, kus vastaja elab. See võib olla linn või vald.

NOOR 7-26-aastane inimene

NOORTEKESKUS on koht kõikidele lastele/noortele, mis pakub erinevaid võimalusi vaba aja sisustamiseks. Noortekeskuses saab laps/noor osaleda töötubades, koolitustel, ringides, keskuse igapäevastes tegevustes ja üritustel ning korraldada üritusi teisele lastele/noortele. (Kiviõli linnas tegutseb üks kiviõli noortekeskus)

HUVITEGEVUS huvitegevuse all mõeldakse organiseeritud tegevusi (näiteks muusika- ja kunstikool, tehnika-, väitlus-, foto-, näitering, trenn jne).

NOORTEORGANISATSIOONID/-ÜHINGUD, OSALUSKOGUD pakuvad lastele/noortele võimalusi aktiivseks osalemiseks, oma ideede teostamiseks ja uute sõprade leidmiseks. Osaluskogud esindavad noorte huve.

NOORTELAAGRID laagrid, mis võivad toimuda nii Kiviõlis kui ka sellest väljaspool. Laagreid korraldavad näiteks koolid, noortekeskused, klubid või noorteorganisatsioonid.

LASTE-, NOORTEÜRITUSED lastel ja noortel on võimalus võtta osa ülelinnalistest üritustest.

NOORSOOTÖÖ TEGEVUSED on huvitegevus, noortekeskuste tegevused, noorteorganisatsioonide tegevused, noorteühingute tegevused, õpilasesindused, osaluskogud, laagrid, noorte üritused.

VABA AEG on kooli õppetööst või tööst ja muudest kohustustest ülejääv aeg.

1. Kui palju Te teate Kiviõli linnas lastele/noortele pakutavatest arendavatest vaba aja veetmise võimalustest (edaspidi noorsootöö tegevustest)? Palun vastake igas reas! *
Ei ole üldse kursis
Tean natuke
Olen hästi kursis
1. Noortekeskuse tegevustest
2. Huvitegevustest (huviringide, treeningrühmade, huvikoolide, spordiklubide tegevustest)
3. Noorteorganisatsioonide, -ühenduste tegevustest
4. Lastelaagritest
5. Lasteüritustest
1 a. Siin võib eelmist küsimust kommenteerida, ettepanekuid teha.
Your answer
2. Kas Teie arvates on Teie lapse/laste jaoks Kiviõli linnas piisavalt *
Jah
Ei
Ei oska öelda
1. Noortekeskusi
2. Huvitegevusi (huvikoole, spordiklubisid)
3. Noorteorganisatsioone, -ühendusi
4. Võimalusi osaleda lastelaagrites
5. Lasteüritusi
3. Kas Teie laps osales 2016. a. mõnes noorsootöö tegevuses? *
4. Palun märkige järgnevalt noorsootöö tegevused, milles Teie laps osales 2016. aastal. Võib valida mitu varianti. *
Required
5. Mis Te arvate, mida on andnud Teie lapsele noorsootöös osalemine? *
Your answer
6. Palun hinnake järgnevalt Kiviõli linna noorsootöö tegevuste kvaliteeti, milles Teie laps osales 2016. aastal. Palun vastake igas reas! *
Hea
Pigem hea
Pigem halb
Halb
Ei oska öelda, kuna laps ei osalenud
Noortekeskuste tegevused
Huvitegevused (ringid koolis, huvikoolis, spordiklubides)
Noorteorganistasioonide, -ühenduste tegevused
Lastelaagrid
Lasteüritused
7. Kuidas olete rahul Kiviõli linna noorsootöö teenuseid pakkuvate asutuste (noortekeskus, huvikoolid, spordiklubid) lahtiolekuaegadega? *
7 a. Kui soovite kommenteerida, teha ettepanekuid eelmise küsimusega seoses, siis kirjutage siia.
Your answer
8. Kuidas olete rahul Kiviõli linna noorsootöö teenuseid pakkuvate asutuste (noortekeskus, huvikoolid, spordiklubid) asukohaga? *
8 a. Kui soovite kommenteerida, teha ettepanekuid eelmise küsimusega seoses, siis kirjutage siia.
Your answer
9. Kuidas hindate Kiviõli linna noorsootöö asutuste (huvikoolide, koolide huvitegevuste, noortekeskuse) varustust töö- ja tegevusvahenditega? *
9 a. Kui soovite kommenteerida, teha ettepanekuid eelmise küsimusega seoses, siis kirjutage siia.
Your answer
10. Miks Teie laps ei osalenud 2016. aastal Kiviõli linna mitte üheski noorsootöö tegevuses? Märkige järgnevalt loetelust kuni 3 olulisemat põhjust. *
10 a. Kui soovite kommenteerida, teha ettepanekuid eelmise küsimusega seoses, siis kirjutage siia.
Your answer
11. Millega Teie laps vabal ajal (peale koolitunde) peamiselt tegeleb? Nimetage kuni 3 tegevust. *
Your answer
12. Millega sooviks Teie laps tegeleda, kui tal oleks selleks kõik võimalused? Nimetage kuni 3 tegevust. *
Your answer
13. Kuidas mõjutab Teie perekonna majanduslik olukord Teie lapse osalemist lastele/noortele mõeldud tegevustes? *
14. Kuidas hindate lapsi/noori puudutava vajaliku kvaliteetse info kättesaadavust? *
15. Palun nimetage 3 peamist kohta, kust sooviksite saada noorteinfot (lapsi/noori puudutav noorsootöö info) *
Your answer
16. Kas Teie hinnangul Kiviõli linnas üldiselt arvestatakse lapsi/noori puudutavate otsuste tegemisel laste/noorte huvide ja vajadustega? *
17. Kui vana(d) Teie laps(ed) on? *
Required
18. Mis soost Teie laps(ed) on? *
Required
19. Kus on Teie elukoht? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service