Request edit access
แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop 2 โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4
โดยทางโครงการฯ กำหนดสิทธิ์ให้ทีมผู้พัฒนาผลงาน ต้องเข้าร่วม
ค่ายพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง
และนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานครั้งที่ 1
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ดังนั้น ขอให้หัวหน้าทีมผู้พัฒนาผลงาน หรือผู้แทน กรอกแบบตอบรับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรมด้วยครับ
1. ข้อมูลผลงาน
1.1 รหัสโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" *
ระบุรหัสโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ตามที่โครงการกำหนดให้ สามารถเข้าดูรหัสได้ที่ http://fic.nectec.or.th/newseed2016_ListNameRound1
Your answer
1.2 ชื่อผลงาน *
ระบุชื่อผลงานตามที่แจ้งมาใน Full Proposal
Your answer
1.3 ชื่อสถานบันการศึกษาที่สังกัด *
Your answer
2. ข้อมูลทีมผู้พัฒนาผลงาน
กรุณาระบุรายชื่อหัวหน้าทีม ผู้ร่วมพัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่จะเดินทางเข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ โดยกำหนดให้สิทธิ์ในแต่ละทีม สามารถเข้าร่วมได้ไม่เกิน 5 ท่าน คือ ผู้พัฒนา 4 ท่าน อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ทั้งนี้ต้องตรงกับรายชื่อที่แจ้งมาใน Full Proposal
2.1 หัวหน้าทีมผู้พัฒนาผลงาน
ก) คำนำหน้า *
ข) ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
ค) ชื่อเล่น *
Your answer
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ *
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
Your answer
จ) eMail *
Your answer
ฉ) อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน
2.2 ผู้พัฒนาร่วม 1
ก) คำนำหน้า
ข) ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ค) ชื่อเล่น
Your answer
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
Your answer
จ) eMail
Your answer
ฉ) อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน
2.3 ผู้พัฒนาร่วม 2
ก) คำนำหน้า
ข) ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ค) ชื่อเล่น
Your answer
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
Your answer
จ) eMail
Your answer
ฉ) อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน
2.4 ผู้พัฒนาร่วม 3
ก) คำนำหน้า
ข) ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ค) ชื่อเล่น
Your answer
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
Your answer
จ) eMail
Your answer
ฉ) อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน
2.5 อาจารย์ที่ปรึกษา
กรณีมีอาจารย์ที่ปรึกษามากกว่า 1 ท่าน ให้ระบุข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเพียงท่านเดียวก่อน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการประสานงานและติดต่อสื่อสาร
ก) คำนำหน้า *
ข) ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
ค) ชื่อเล่น *
Your answer
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ *
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
Your answer
จ) eMail *
Your answer
ฉ) การยืนยันเข้าร่วมของอาจารย์ที่ปรึกษา *
3. หนังสือเรียนแจ้งสถาบันการศึกษา
3.1 ต้องการหนังสือเรียนแจ้งสถาบันการศึกษาหรือไม่ *
3.2 ตำแหน่งผู้บริหารของสถาบันการศึกษาที่ต้องการให้ทำหนังสือเรียนแจ้งเพื่อขออนุมัติการเดินทางเข้าร่วมอบรมฯ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms