Request edit access
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2560
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 ระดับการศึกษา
1.4 สถานภาพ
1.5 สังกัด
1.6 ท่านนำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาใช้ประโยชน์ในด้านใด
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
2.1 ด้านข้อมูลสารสนเทศ
ดีมาก
ดี
พอใช้
1). ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศ
2). ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ
3). ความหลากหลายของข้อมูลสารสนเทศ
4). ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลสารสนเทศ
2.2 ด้านการออกแบบ
ดีมาก
ดี
พอใช้
1). รูปแบบวิธีการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ (ข้อมูล/ตาราง/แผนภูมิ)
2). ภาพและกราฟิกมีความสวยงามเหมาะสม
3). การออกแบบรูปเล่ม ขนาด มีความเหมาะสมสะดวกต่อการนำไปใช้
4). วิธีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
ตอนที่ ความพึงพอใจในภาพรวม
4. ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service