Request edit access
Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos veiklos įsivertinimo anketa
Mokyklos bendruomenės sprendimu renkami mūsų mokyklos savęs vertinimui reikalingi duomenys. Bendru sutarimu buvo nuspręsta atlikti platųjį veiklos įsivertinimą . Mokyklos savęs vertinimo tikslas - pagerinti mūsų mokyklos veiklą, kad joje mokiniui būtų malonu mokytis ir kad jis norėtų mokytis šioje mokykloje, o mokytojas norėtų čia dirbti. Tam, kad visi kartu išsiaiškintume, kur yra mūsų mokyklos stiprybės, o kur - mokytis ir dirbti trukdančios silpnybės, atliekame mokytojų, mokinių ir mokinių tėvų apklausą.
Prašytume Jūsų pagal pateikiamą atsakymų skalę įvertinti kiekvieną Jums pateiktą teiginį.
Visi Jūsų atsakymai liks anonimiški.
Iškilus kokiems nors klausimams, prašome kreiptis į mokyklos direktorės pavaduotoją ugdymui Liną Ambarcumian.
Rezultatai
Asmenybės branda
Mokiniai suvokia savo asmenybės unikalumą, žino savo gabumus ir polinkius, moka įsivertinti asmeninę kompetenciją
Mokiniai nori ir moka bendrauti, bendradarbiauti, dalyvauti bendrose veiklose, prisiimti atsakomybę, konstruktyviai spręsti konfliktus
Mokiniai supranta išsilavinimo ir mokymosi vertę, turi tolesnio mokymosi siekių ir planų
Pasiekimai ir pažanga
Mokiniui keliami tikslai kuria jam nuolatinius iššūkius, reikalauja pastangų ir atkaklumo, tačiau negąsdina ir negniuždo
Individualūs mokinio pasiekimai ir pastangos matomi, pripažįstami, skatinami
Mokykla atsakingai ir tikslingai teikia duomenis apie mokinių ir mokyklos pasiekimus
Ugdymas(is) ir mokinių patirtys
Ugdymo(si) planavimas
Mokytojai žino, ko siekia ugdydami mokinius ir geba siekius pagrįsti
Vadovavimas mokymui
Mokytojai tiki mokinio kaip asmenybės augimo ir mokymosi galiomis
Mokytojai planuoja ir parenka prasmingas ugdymo(si) veiklas, kurios skatina smalsumą ir entuziazmą
Mokymosi patirtys. Ugdymas mokyklos gyvenimu
Siekiama, kad kiekvienas jaustųsi vertingas, reikalingas ir saugus
Mokiniai jaučiasi priklausantys mokyklos bendruomenei, yra patenkinti tuo, prisiima įsipareigojimus ir dalyvauja mokyklos gyvenime
Vertinimas ugdant
Mokiniai informuojami ir su jais aptariama, ko iš jų tikimasi, koks turi būti gerai atliktas darbas, kokie vertinimo kriterijai
Mokytojai užtikrina, kad mokiniams ir jų tėvams informacija apie mokymąsi būtų teikiama laiku, būtų informatyvi ir asmeniška
Ugdymo(si) aplinkos
Įgalinanti mokytis fizinė aplinka
Įranga ir priemonės įvairios, skirtingos paskirties, atitinkančios situaciją, dalyko turinį, poreikius ir mokinių amžių
Mokykla plečia ugdymo galimybes, naudodamasi kitų organizacijų ištekliais
Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos indėlis į mokyklos infrastruktūrą, įrangos ir priemonių atnaujinimą garantuoja ugdymo šiuolaikiškumą ir kokybę
Lyderystė ir vadyba
Veiklos planavimas ir organizavimas
Mokyklos vizija yra reali mokyklos veiklos perspektyva, priimtina visiems mokyklos bendruomenės nariams
Mokykloje suvokiama, kad gyvybinga organizacija turi būti savikritiška, kūrybinga ir nuolat besimokanti
Asmeninis meistriškumas
Mokytojai kaip savo srities profesionalai dirba šiuolaikiškai, įdomiai bei veiksmingai
Mokytojai ir mokyklos administracija planuoja asmeninio meistriškumo augimą ir jo atkakliai siekia
Bendradarbiavimas su tėvais
Tėvų informavimo ir švietimo sistema atitinka tėvų poreikius ir mokyklos specifiką
Tėvai dalyvauja tobulinant mokyklą
Anketą užpildė
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy