The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 33
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Section 2 of 33
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Section 3 of 33
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
1.
XI. BAHASA 1
2.
XI. BAHASA 2
3.
XI. MIPA 1
4.
XI. MIPA 2
5.
XI. MIPA 3
6.
XI. MIPA 4
7.
XI. MIPA 5
8.
XI. MIPA 6
9.
XI. IPS 1
10.
XI. IPS 2
11.
XI. IPS 3
12.
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Section 4 of 33
Question
Question Type
Loading image…
Ceramah
Hutbah
Biantara
Kampanye
Sawala
Add option
or
add "Other"
Answer key
(1 point)
Loading...
Loading…
Section 5 of 33
Question
Question Type
Loading image…
kurator
moderator
koléktor
koruptor
orator
Add option
or
add "Other"
Answer key
(1 point)
Loading...
Loading…
Section 6 of 33
Question
Question Type
Loading image…
bubuka
salam bubuka
eusi
panutup
salam panutup
Add option
or
add "Other"
Answer key
(1 point)
Loading...
Loading…
Section 7 of 33
Question
Question Type
Loading image…
1-2-3-4-5
1-5-4-3-2
1-4-5-3-2
1-5-3-4-2
1-4-3-5-2
Add option
or
add "Other"
Answer key
(1 point)
Loading...
Loading…
Section 8 of 33
Question
Question Type
Loading image…
ngahaturkeun nuhun
ngawilujengkeun
ménta dihampura
nyindekkeun
ngajelaskeun
Add option
or
add "Other"
Answer key
(1 point)
Loading...
Loading…
Section 9 of 33
Question
Question Type
Loading image…
panjang jeung babari kaharti
panjang jeung teu kaharti
singget, jelas, jeung mundel
Dsingget, jelas, jeung bodor
panjang, jelas, jeung teu mundel
Add option
or
add "Other"
Answer key
(1 point)
Loading...
Loading…
Section 10 of 33
Question
Question Type
Loading image…
improptu
ékstémporan
manuskrip
mémoritér
didaktik
Add option
or
add "Other"
Answer key
(1 point)
Loading...
Loading…
Section 11 of 33
Question
Question Type
Loading image…
Nepikeun pidato kalawan persiapan anu asak
Nepikeun pidato tanpa aya persiapan heula
Nepikeun pidato kucara ngapalkeun heula naskah
Nepikeun pidato bari maca naskah
Nepikeun pidato kucara nyiapkeun gurat badag masalah
Add option
or
add "Other"
Answer key
(1 point)
Loading...
Loading…
Section 12 of 33
Question
Question Type
Loading image…
puisi heubeul
puisi anyar
prosa heubeul
prosa anyar
drama sindir
Add option
or
add "Other"
Answer key
(1 point)
Loading...
Loading…
Section 13 of 33
Question
Question Type
Loading image…
pantun
sajak
kiasan
gurindam
puisi
Add option
or
add "Other"
Answer key
(1 point)
Loading...
Loading…
Section 14 of 33
Question
Question Type
Loading image…
kulit
cangkang
bungkus
eusi
ma’na
Add option
or
add "Other"
Answer key
(1 point)
Loading...
Loading…
Section 15 of 33
Question
Question Type
Loading image…
omongan anu teu togmol
omongan anu togmol
nyindiran batur
ngomongan batur
seni omongan
Add option
or
add "Other"
Answer key
(1 point)
Loading...
Loading…
Section 16 of 33
Question
Question Type
Loading image…
paparikan, rarakitan, wawangsalan
piwuruk, sésébréd, silihasih
cangkang, eusi, wangsal
wawangsalan, tatarucingan, paparikan
piwuruk, sésébréd, guyon
Add option
or
add "Other"
Answer key
(1 point)
Loading...
Loading…
Section 17 of 33
Question
Question Type
Loading image…
ka-1 jeung jajaran ka-2 cangkang sarua
ka-2 cangkang sarua jeung jajaran ka-3 eusi
ka-1 cangkang sarua jeung jajaran ka-4 eusi
ka-3 jeung jajaran ka-4 eusi sarua
ka-1 cangkang sarua jeung jajaran ka-3 eusi
Add option
or
add "Other"
Answer key
(1 point)
Loading...
Loading…
Section 18 of 33
Question
Question Type
Loading image…
silihasih
sésébréd
piwuruk
birahi
heureuy
Add option
or
add "Other"
Answer key
(1 point)
Loading...
Loading…
Section 19 of 33
Question
Question Type
Loading image…
wawangsalan
tatarucingan
teteguhan
paparikan
rarakitan
Add option
or
add "Other"
Answer key
(1 point)
Loading...
Loading…
Section 20 of 33
Question
Question Type
Loading image…
wayang golék
kuda rénggong
jaipong
topéng banjet
calung
Add option
or
add "Other"
Answer key
(1 point)
Loading...
Loading…
Section 21 of 33
Question
Question Type
Loading image…
panata acara
moderator
narasumber
sekretaris
pamilon
Add option
or
add "Other"
Answer key
(1 point)
Loading...
Loading…
Section 22 of 33
Question
Question Type
Loading image…
mihak ka salasahiji kelompok pangjejer diskusi
nuliskeun kacindekan tina diskusi
meunteun kelompok anu alus diskusi
milih alus henteuna kelompok diskusi
ngatur lumangsungna diskusi
Add option
or
add "Other"
Answer key
(1 point)