Request edit access
Α.Ε.Π.Π.
Αυτές είναι οι ερωτήσεις κλειστού τύπου όπως διατυπώθηκαν στις
πανελλαδικές εξετάσεις από το 2000-2016.
Επίλεξε ανάμεσα στο Σωστό ή το Λάθος , δες το ποσοστό επιτυχίας σου
& με κόκκινο χρώμα τις πιθανές λανθασμένες απαντήσεις!

Καλή Επιτυχία ! ! !

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της εκπαίδευσης.
Η έκφραση ΟΧΙ(Κ=10 ΚΑΙ Χ>7) είναι ισοδύναμη με την έκφραση(Κ<>10 Ή Χ<=7). *
2 points
Η χρησιμοποίηση του διερμηνευτή για τη μετάφραση ενός προγράμματος έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη εκτέλεσή του. *
2 points
Οι εντολές στη δομή επανάληψης «ΓΙΑ» εκτελούνται τουλάχιστον μία φορά. *
2 points
Πολύ συχνά οι εντολές που έχουν γραφτεί με εμφωλευμένα ΑΝ μπορούν να γραφτούν πιο απλά χρησιμοποιώντας σύνθετες εκφράσεις ή την εντολή επιλογής ΑΝ… ΤΟΤΕ… ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ. *
2 points
Κάθε υποπρόγραμμα μπορεί να σχεδιαστεί, να αναπτυχθεί και να συντηρηθεί αυτόνομα. *
2 points
O χρόνος εκτέλεσης κάθε αλγορίθμου εξαρτάται από τη Γλώσσα προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθεί. (πανελλαδικές 2016) *
2 points
Captionless Image
Οι στατικές δομές στηρίζονται στην τεχνική της δυναμικής παραχώρησης μνήμης. (πανελλαδικές 2016) *
2 points
Σε μια δομή σύνθετης επιλογής, μετά από τις εντολές που βρίσκονται μεταξύ των λέξεων ΤΟΤΕ και ΑΛΛΙΩΣ, εκτελούνται οι εντολές που βρίσκονται μεταξύ των λέξεων ΑΛΛΙΩΣ και ΤΕΛΟΣ_ΑΝ. (πανελλαδικές 2016) *
2 points
Στο τμήμα δηλώσεων ενός προγράμματος, εκτός από τον τύπο ενός πίνακα, πρέπει να δηλώνεται και ο μεγαλύτερος αριθμός στοιχείων που μπορεί να έχει ο συγκεκριμένος πίνακας. (πανελλαδικές 2016) *
2 points
Το πρόγραμμα Συντάκτης εντοπίζει τα συντακτικά λάθη του προγράμματος. (πανελλαδικές 2016) www.mentoras.gr *
2 points
Η επαναληπτικότητα των διαδικασιών είναι ένας από τους λόγους ανάθεσης της επίλυσης ενός προβλήματος σε υπολογιστή. (πανελλαδικές 2015) *
2 points
Ο βρόχος Για κ από 5 μέχρι 5 εκτελείται μία φορά(πανελλαδικές 2015) *
2 points
Captionless Image
Δεν υπάρχουν δομές δεδομένων δευτερεύουσας μνήμης(πανελλαδικές 2015) www.mentoras.gr *
0 points
Ένας από τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η επιλογή της καταλληλότερης γλώσσας προγραμματισμού για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής είναι το είδος της εφαρμογής.(πανελλαδικές 2015) www.mentoras.gr *
2 points
Ένα υποπρόγραμμα μπορεί να καλείται μόνο από το κύριο πρόγραμμα.(πανελλαδικές 2015) *
2 points
Captionless Image
Οι εκφράσεις διαμορφώνονται από τους τελεστέους και τους τελεστές.(2014) *
2 points
Σκοπός της ταξινόμησης είναι να διευκολυνθεί στη συνέχεια η αναζήτηση των στοιχείων του ταξινομημένου πίνακα(2014) www.mentoras.gr *
2 points
To εκτελέσιμο πρόγραμμα δημιουργείται ακόμα και στην περίπτωση που το αρχικό πρόγραμμα περιέχει λογικά, αλλά όχι συντακτικά λάθη.(2014) www.mentoras.gr *
2 points
Οι λογικές τιμές είναι οι εξής: ΟΧΙ, ΚΑΙ, Ή. (2014) *
2 points
Captionless Image
Μεταξύ των εντολών του σώματος μιας συνάρτησης πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει τουλάχιστον μία εντολή εκχώρησης τιμής στο όνομα της συνάρτησης.(2014) *
2 points
Η τιμή μιας μεταβλητής και ο τύπος της μπορούν να αλλάζουν κατάτην εκτέλεση ενός προγράμματος (πανελλαδικές 2013) *
2 points
Captionless Image
Όταν υπάρχουν δυο βρόχοι, ο ένας εμφωλευμένος μέσα στον άλλο,αυτός που ξεκινάει τελευταίος πρέπει να ολοκληρώνεται πρώτος. (2013) *
2 points
Μια διαφορά της εντολής Όσο σε σχέση με την εντολή Μέχρις_ότου οφείλεται στη θέση της λογικής συνθήκης στη ροή εκτέλεσης των εντολών (2013) www.mentoras.gr *
2 points
Αν Α=2, Β=3, Γ=4 και Δ=ΑΛΗΘΗΣ, τότε η τιμή της έκφρασης(Β✻ Γ>Α+Β) ΚΑΙ (ΟΧΙ(Δ)) είναι ΑΛΗΘΗΣ. (2013) *
2 points
Κατά την εκτέλεση της εντολής ΔΙΑΒΑΣΕ, το πρόγραμμα διακόπτει την εκτέλεσή του και περιμένει την εισαγωγή τιμών από το πληκτρολόγιο. (2013) *
2 points
Captionless Image
Ένας πίνακας έχει σταθερό περιεχόμενο αλλά μεταβλητό μέγεθος (πανελλαδικές 2012) www.mentoras.gr *
2 points
Οι εντολές που βρίσκονται μέσα σε εντολή επανάληψης «Όσο ... επανάλαβε» εκτελούνται τουλάχιστον μία φορά (2012) *
2 points
Η χρήση των πινάκων σε ένα πρόγραμμα αυξάνει την απαιτούμενη μνήμη. (2012) *
2 points
Captionless Image
Οι δυναμικές δομές δεδομένων αποθηκεύονται πάντα σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης. (2012) *
2 points
Η μέθοδος επεξεργασίας «πρώτο μέσα πρώτο έξω»(FIFO) εφαρμόζεται στη δομή δεδομένων ΟΥΡΑ. (2012) www.mentoras.gr *
2 points
Ένα δομημένο πρόβλημα είναι επιλύσιμο(πανελλαδικές 2011) *
2 points
Captionless Image
Ο αλγόριθμος της σειριακής αναζήτησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε ταξινομημένους πίνακες. (πανελλαδικές 2011) www.mentoras.gr *
2 points
Η λογική έκφραση Χ ΄Η (ΟΧΙ Χ) είναι πάντα αληθής για κάθε τιμή της λογικής μεταβλητής Χ. (2011) *
2 points
Όταν το πλήθος των επαναλήψεων είναι γνωστό,δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εντολή επανάληψης Όσο ... Επανάλαβε.(2011) *
2 points
Ο πίνακας είναι μία δομή που μπορεί να περιέχει στοιχεία διαφορετικού τύπου.(2011) *
2 points
Captionless Image
Σε μια στατική δομή το ακριβές μέγεθος της απαιτούμενης κύριας μνήμης καθορίζεται κατά την εκτέλεση του προγράμματος.(πανελλαδικές 2009) www.mentoras.gr *
2 points
Ο βρόχος Για κ από − 4 μέχρι − 3 εκτελείται ακριβώς δύο φορές (2009) www.mentoras.gr *
2 points
Όταν γίνεται σειριακή αναζήτηση κάποιου στοιχείου σε έναν μη ταξινομημένο πίνακα και το στοιχείο δεν υπάρχει στον πίνακα, τότε υποχρεωτικά προσπελαύνονται όλα τα στοιχεία του πίνακα(2009) *
2 points
Captionless Image
Όταν ένα υποπρόγραμμα καλείται από διαφορετικά σημεία του προγράμματος, οι πραγματικές παράμετροι πρέπει να είναι οι ίδιες(2009) *
2 points
Ο τελεστής ΚΑΙ αντιστοιχεί στη λογική πράξη της σύζευξης.(2009) www.mentoras.gr *
2 points
Η καταγραφή της δομής ενός προβλήματος σημαίνει αυτόματα ότι έχει αρχίσει η διαδικασία ανάλυσης του προβλήματος σε άλλα απλούστερα(πανελλαδικές 2008) *
2 points
Captionless Image
Στη διαδικασία η λίστα παραμέτρων είναι υποχρεωτική(2008) www.mentoras.gr *
2 points
Η δυναμική παραχώρηση μνήμης χρησιμοποιείται στις στατικές δομές δεδομένων.(2008) *
2 points
Captionless Image
Η JAVA είναι μία αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού για την ανάπτυξη εφαρμογών που εκτελούνται σε κατανεμημένα περιβάλλοντα, δηλαδή σε διαφορετικούς υπολογιστές οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο(2008) *
2 points
Κατά την κλήση ενός υποπρογράμματος η πραγματική παράμετρος και η αντίστοιχη τυπική της είναι δυνατόν να έχουν το ίδιο όνομα. (2008) *
2 points
Με τη λειτουργία της συγχώνευσης, δύο ή περισσότερες δομές δεδομένων συνενώνονται σε μία ενιαία δομή(πανελλαδικές 2007) *
2 points
Captionless Image
Ο τρόπος κλήσης των διαδικασιών και των συναρτήσεων είναι ίδιος, ενώ ο τρόπος σύνταξης τους είναι διαφορετικός.(2007) www.mentoras.gr *
2 points
Όταν αριθμητικοί και συγκριτικοί τελεστές συνδυάζονται σε μία έκφραση, οι αριθμητικές πράξεις εκτελούνται πρώτες(2007) *
2 points
Η έννοια του αλγορίθμου συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με προβλήματα της Πληροφορικής(2007) *
2 points
Captionless Image
Κάθε βρόγχος που υλοποιείται με την εντολή ΟΣΟ- ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ μπορεί να γραφεί και με τη χρήση της ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙ.(2007) *
2 points
Η σειριακή αναζήτηση χρησιμοποιείται αποκλειστικά στους ταξινομημένους πίνακες. (πανελλαδικές 2006) *
2 points
Η εντολή επανάληψης ΓΙΑ … ΑΠΟ … ΜΕΧΡΙ … ΜΕ_ΒΗΜΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όταν έχουμε άγνωστο αριθμό επαναλήψεων (2006) *
2 points
Captionless Image
Για την εκτέλεση μιας εντολής συμβολικής γλώσσας απαιτείται η μετάφρασή της σε γλώσσα μηχανής. (2006) *
2 points
Η λίστα των πραγματικών παραμέτρων καθορίζει τις παραμέτρους στην κλήση του υποπρογράμματος. (2006) *
2 points
Σε μία δυναμική δομή δεδομένων τα δεδομένα αποθηκεύονται υποχρεωτικά σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης. (2006) *
2 points
Captionless Image
Η ταξινόμηση είναι μια από τις βασικές λειτουργίες επί των δομών δεδομένων.(πανελλαδικές 2005) www.mentoras.gr *
2 points
Ένα υποπρόγραμμα μπορεί να καλείται από ένα άλλο υποπρόγραμμα ή από το κύριο πρόγραμμα.(2005) *
2 points
Στην επαναληπτική δομή Όσο … Επανάλαβε δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων το πλήθος των επαναλήψεων.(2005) *
2 points
Captionless Image
Κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος μπορεί να αλλάζει η τιμή και ο τύπος μιας μεταβλητής .(2005) www.mentoras.gr *
2 points
Ένα πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής είναι µια ακολουθία δυαδικών ψηφίων(πανελλαδικές 2004) *
2 points
Ο µεταγλωττιστής δέχεται στην είσοδό του ένα πρόγραµµα γραµµένο σε µια γλώσσα υψηλού επιπέδου και παράγει ένα ισοδύναµο πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής. (2004) *
2 points
Ο διερµηνευτής διαβάζει µία προς µία τις εντολές του πηγαίου προγράµµατος και για κάθε µια εκτελεί αµέσως µια ισοδύναµη ακολουθία εντολών µηχανής. (2004) *
2 points
Captionless Image
Ένα πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής χρειάζεται µεταγλώττιση.(2004) *
2 points
Επιλύσιμο είναι ένα πρόβλημα για το οποίο ξέρουμε ότι έχει λύση, αλλά αυτή δεν έχει βρεθεί ακόμη.(πανελλαδικές 2000) www.mentoras.gr *
2 points
Η περατότητα ενός αλγορίθμου αναφέρεται στο γεγονός ότι καταλήγει στη λύση του προβλήματος μετά από πεπερασμένο αριθμό βημάτων (εντολών).(2000) *
2 points
Για να αναπαραστήσουμε τα δεδομένα και τα αποτελέσματα σ’ έναν αλγόριθμο, χρησιμο-ποιούμε μόνο σταθερές(2000) *
2 points
Captionless Image
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy