Khai giảng khóa học Microsoft Office 2013 Cơ bản

Biểu mẫu "Khai giảng khóa học Microsoft Office 2013 Cơ bản" không còn chấp nhận câu trả lời. 
Hãy thử liên hệ với chủ sở hữu của biểu mẫu này nếu bạn nghĩ rằng đây là một sự nhầm lẫn.