Request edit access
แบบทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
3. พิจารณาตารางแสดงปัจจัยการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชชนิดเดียวกัน มีจำนวนใบเท่ากัน จำนวน 4 ต้น แล้วตอบคำถาม *
1 point
ว 1.1 ม.1/5 พืชต้นใดสังเคราะห์แสงได้ดีที่สุด
ว 1.1 ม.1/5 พืชต้นใดสังเคราะห์แสงได้ดีที่สุด
21.[ว 3.2 ม 2/1] พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อใดเกิดปฏิกิริยาเคมี *
1 point
Captionless Image
12. ว 2.1 ม.3/2 พิจารณาสายใยอาหารต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม *
1 point
ความสัมพันธ์ในข้อใดไม่พบในสายใยอาหารข้างต้น
ความสัมพันธ์ในข้อใดไม่พบในสายใยอาหารข้างต้น
14.[ว 8.1 ม.2/7] นักเรียน 4 กลุ่ม ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ดังนี้การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มใดใช้หลักการรีไซเคิล (recycle) *
1 point
Captionless Image
22.[ว 4.1 ม 1/1] พิจารณาแผนภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม เด็กชายเด่น เดินจาก ก → ข → ค ใช้เวลา 2 นาที ข้อใดเป็นความเร็วในการเดินทางของเด็กชายเด่น *
1 point
Captionless Image
8. ว 1.1 ม.2/5 พิจารณาปริมาณของสารอาหารที่เป็นองค์ประกอบของอาหารชนิดต่าง ๆ แล้วตอบคำถาม
0 points
กำหนดให้ โปรตีนให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรีต่อกรัม
คาร์โบไฮเดรตให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรีต่อกรัม
ไขมันให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรีต่อกรัม
อาหารชนิดใดให้พลังงานสูงที่สุด และต่ำที่สุด ตามลำดับ
กำหนดให้ โปรตีนให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรีต่อกรัม
คาร์โบไฮเดรตให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรีต่อกรัม
ไขมันให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรีต่อกรัม
อาหารชนิดใดให้พลังงานสูงที่สุด และต่ำที่สุด ตามลำดับ
16.[ว 3.1 ม 1/2]จากภาพ สาร ก. สาร ข. และสาร ค. มีจำนวนอนุภาคและมีการจัดเรียงอนุภาคต่างกัน สาร ค. มีการจัดเรียงอนุภาคเป็นแบบใด *
1 point
Captionless Image
6. พิจารณาทางเดินอาหารของมนุษย์ แล้วตอบคำถาม *
1 point
ว 1.1 ม.2/1 การย่อยแป้งด้วยด้วยอะไมเลสแล้วได้น้ำตาลกลูโคส เกิดขึ้นที่ส่วนใดของทางเดินอาหาร
ว 1.1 ม.2/1 การย่อยแป้งด้วยด้วยอะไมเลสแล้วได้น้ำตาลกลูโคส เกิดขึ้นที่ส่วนใดของทางเดินอาหาร
5. ว 1.1 ม.2/2 เด็กหญิงเดือน เจ็บป่วยง่าย มีภูมิคุ้มกันโรคต่ำ ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับเลือดของเด็กหญิงเดือนได้ถูกต้อง *
1 point
32. [ว5.1 ม.2/3 ]นักเรียนสังเกตต้นชบาที่มีดอกสีแดงหลายดอก มีใบสีเขียวเข้ม ข้อใดอธิบายผลการสังเกตได้ถูกต้องที่สุด *
1 point
2. ว 1.1 ม.1/4 การทดลองเพื่อศึกษาการแพร่ของด่างทับทิม 3 ชุดทดลอง ได้ผลการสังเกตดังนี้ *
1 point
ตัวแปรต้นของการทดลองนี้ คืออะไร
ตัวแปรต้นของการทดลองนี้ คืออะไร
15.[ว 3.1 ม.2/1] จากแผนภาพ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง *
1 point
Captionless Image
11. ว 1.1 ม.1/13 ข้อใดไม่เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการดำรงชีวิตมนุษย์ *
1 point
1. ว 1.1 ม.1/3 นำเซลล์ชนิดเดียวกัน ขนาดเท่ากัน ไปใส่ในสารละลาย A B และ C ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันเป็นเวลานานเท่า ๆ กันได้ผลดังภาพ *
1 point
จงเรียงลำดับความเข้มข้นของสารละลาย A B และ C จากความเข้มข้นน้อยที่สุดไปมากที่สุด
จงเรียงลำดับความเข้มข้นของสารละลาย A B และ C จากความเข้มข้นน้อยที่สุดไปมากที่สุด
39. [ ว1.1 ม.3/1 ]กล้องโทรทรรศน์ตัวหนึ่ง ใช้เลนส์นูนที่มีความยาวโฟกัส 1800 มิลลิเมตร เป็นเลนส์ใกล้วัตถุ และใช้เลนส์นูนหนึ่งที่มีความยาวโฟกัส 20 มิลลิเมตร เป็นเลนส์ใกล้ตา กล้องโทรทรรศน์นี้มีกำลังขยายเท่าใด
1 point
38.[ว7.1 ม.3/3 ] โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ ใช้เวลา 1 ปี ทำให้เห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาวจักรราศีต่าง ๆ 12 กลุ่ม ในตอนหัวค่ำที่มีท้องฟ้าโปร่ง ผู้สังเกตบนโลกมองเห็นกลุ่มดาวแพะทะเลปรากฏขึ้นเป็นกลุ่มแรก ในช่วงเวลานั้นดวงอาทิตย์ผ่านเข้าใกล้กลุ่มดาวจักรราศีได และตรงกับเดือนใด *
1 point
Captionless Image
9. ว 1.1 ม.2/5 โภชนากรทดสอบอาหารเสริมที่เป็นของเหลวใส 2 ชนิด ตามขั้นตอนดังแสดงในแผนภาพ *
1 point
ถ้าโภชนากรต้องการจัดอาหารเสริมให้ผู้ป่วยเบาหวานควรเลือกอาหารชนิดใด เพราะเหตุใด
ถ้าโภชนากรต้องการจัดอาหารเสริมให้ผู้ป่วยเบาหวานควรเลือกอาหารชนิดใด เพราะเหตุใด
34.[ว5.1 ม.3/3 ] นายวินเช่าห้องพักเป็นที่อยู่อาศัยห้องหนึ่งตลอดเดือนสิงหาคม เจ้าของห้องเช่าคิดค่าไฟฟ้าหน่วยละ 8 บาท นายวินใช้พลังงานไฟฟ้า ดังนี้ ก. หลอดไฟฟ้าขนาด 100 วัตต์ 2 หลอดวันละ 5 ชั่วโมง ข. โทรทัศน์ที่มีกำลังไฟฟ้า 500 วัตต์วันละ 2 ชั่วโมงนายวินเสียค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคมกี่บาท *
1 point
27.[ว 4.2 ม 3/1 ]พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง *
1 point
Captionless Image
19.[ว 3.1 ม 2/3] นักเรียน 3 คน ทำการทดลองดังต่อไปนี้ คนที่ 1 แยกเกลือจากน้ำเกลือ โดยการระเหยแห้ง คนที่ 2 สกัดสีของขมิ้นโดยการสกัดด้วยน้ำ คนที่ 3 สกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืช โดยการกลั่นด้วยไอน้ำ การทดลองของนักเรียนคนใดถูกต้องตามหลักการ *
1 point
7. ว 1.1 ม.2/4 ข้อใดอธิบายกรรมวิธีของแต่ละเทคโนโลยีชีวภาพไม่ถูกต้อง *
1 point
18.[ว 3.1 ม 2/2] การจัดกลุ่มธาตุตามแผนผังใช้อะไรเป็นเกณฑ์ *
1 point
Captionless Image
29.[ว 5.1 ม 1/2 ] ชายคนหนึ่งออกแบบบ้านให้มีช่องลม และติดพัดลมระบายอากาศ เมื่ออากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นออกไปตามช่องลม อากาศเย็นก็จะพัดเข้ามาแทนที่ การออกแบบบ้านให้มีการระบายอากาศเช่นนี้ ใช้หลักการถ่ายโอนความร้อนในข้อใด *
1 point
33. [ว5.1 ม.3/1]ถังที่ตั้งไว้บนที่สูงใบหนึ่ง มีน้ำบรรจุอยู่เต็มถัง พลังงานที่สะสมในน้ำคือ พลังงานชนิดใด *
1 point
10. ว 1.2 ม.3/3] พิจารณาแผนภาพโครโมโซมของคนแล้วตอบคำถาม *
1 point
โครโมโซมในภาพเป็นเพศใด และแสดงอาการใดของโรค
โครโมโซมในภาพเป็นเพศใด และแสดงอาการใดของโรค
14. ว 8.1 ม.2/7 นักเรียน 4 กลุ่ม ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณสารพิษตกค้างในพืชผักสวนครัวในแปลงเกษตรแต่ละแปลงของชุมชนข้างโรงเรียน กลุ่มที่ 2 รวบรวมและคัดแยกกระดาษหน้าเดียว จดบันทึกปริมาณ เก็บเป็นข้อมูลทางสถิติและส่งไปใช้ในแต่ละอาคารเรียน กลุ่มที่ 3 สำรวจสี และปริมาณของถังขยะในบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อแยกขยะเปียก ขยะอันตราย และขยะแห้ง กลุ่มที่ 4 นำกระดาษมาแยกประเภท แล้วแช่ให้เปื่อยยุ่ย ปั่นแล้วนำมาทำกระดาษจากนั้นเปรียบเทียบคุณภาพกระดาษที่ได้ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มใดใช้หลักการรีไซเคิล (recycle) *
1 point
36.[ว6.1 ม.2/4 ]พิจารณา ตารางสมบัติบางประการของหินชนิดต่าง ๆ แล้วตอบคำถาม *
0 points
หินชนิดใดเป็นหินอ่อน
หินชนิดใดเป็นหินอ่อน
35. [ว2.1 ม.3/3] พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม *
1 point
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
28.[ว 4.2 ม 3/2]พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม รถเข็นในภาพมีแรงกระทำหลายแรง พบว่า โมเมนต์ของแรงทวนเข็มนาฬิกา=โมเมนต์ของแรงตามเข็มนาฬิกาโมเมนต์ของแรงตามเข็มนาฬิกาในข้อใดมีค่าเท่ากับโมเมนต์ของแรงตามเข็มนาฬิกาของรถเข็นดิน ถ้าคานอยู่ในสภาวะสมดุลทั้งหมด *
1 point
Captionless Image
25.[ว 4.1 ม 2/1] การดีดลูกหินกลม ๆ ให้เคลื่อนที่ออกไปในแนวระดับจากขอบโต๊ะ จนตกถึงพื้นความเร็วที่เกิดในแนวต่าง ๆ เป็นอย่างไร *
1 point
4. ว 1.1 ม.1/7 พิจารณาสมการการสังเคราะห์ด้วยแสง แล้วตอบคำถาม *
1 point
Captionless Image
30.[ว 5.1 ม 1/3] ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ำแข็ง มีค่า 80 แคลอรีต่อกรัม หมายความว่าอย่างไร *
1 point
40. [ว7.2 ม.3/1 ]ดาวเทียมที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลความละเอียดสูง (High Definition TV) ต้องโคจรอยู่ในระดับ *
1 point
31. [ว5.1 ม.2/3 ]พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม *
1 point
เทอร์มอมิเตอร์ 	อันที่ 1 หุ้มด้วยกระดาษสีดำ
		        อันที่ 1 หุ้มด้วยกระดาษสีขาว
		        อันที่ 3 หุ้มด้วยกระดาษสีเหลือง
เทอร์มอมิเตอร์อันใดบอกระดับอุณภูมิสูงที่สุด และต่ำที่สุด ตามลำดับ
เทอร์มอมิเตอร์ อันที่ 1 หุ้มด้วยกระดาษสีดำ
อันที่ 1 หุ้มด้วยกระดาษสีขาว
อันที่ 3 หุ้มด้วยกระดาษสีเหลือง
เทอร์มอมิเตอร์อันใดบอกระดับอุณภูมิสูงที่สุด และต่ำที่สุด ตามลำดับ
37. [ว7.1 ม.3/1 ]โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในทิศทางใด
1 point
24.[ว 4.1 ม 2/1] พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อใดกล่าวถูกต้อง *
1 point
Captionless Image
20.[ว.3.2 ม 1/1] นักเรียนคนหนึ่งเตรียมสารละลาย ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ใส่น้ำตาลทราย 5 กรัม ลงในบีกเกอร์ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 2. เติมน้ำกลั่น 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใช้แท่งแก้วคนให้น้ำตาลทรายละลายจนหมด 3. เติมน้ำกลั่นเพิ่มในบีกเกอร์จนสารละลายมีปริมาณ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร สารละลายที่ได้มีความเข้มข้นเท่าใด *
1 point
13. ว 2.2 ม.3/1 แผนผังการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศน้ำจืดแห่งหนึ่ง ดังนี้ *
1 point
การปล่อยน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แม่น้ำ ทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำตายลงจำนวนมาก จะส่งผลอย่างไร
การปล่อยน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แม่น้ำ ทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำตายลงจำนวนมาก จะส่งผลอย่างไร
23.[ว 4.1 ม 1/2 ]ขณะขับรถยนต์ส่วนบุคคล คนขับรถอ่านมาตรวัดที่เข็มเลข 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ข้อใดอธิบายการเคลื่อนที่ของรถขณะนั้นได้ถูกต้อง *
1 point
26.[ว 4.1 ม 2/1] พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ภาพใดเกิดแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา *
2 points
Captionless Image
17.[ว 3.1 ม 1/3] นักเรียนศึกษาการปรับค่า pH ของสารละลายกรด โดยการเติมเบส ตามขั้นตอนดังนี้ 1. นำสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ที่มีค่า pH เท่ากับ 1 จำนวน 20 หยด ใส่ในหลอดทดลอง 2. นำสารละลายเบสโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่มีค่า pH เท่ากับ 13 หยดลงในหลอดทดลองที่มีสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ที่ละหยดจนครบ 20 หยด 3. นำสารผสมระหว่างกรดไฮโดรคลอริก กับเบสโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ได้ไปทดสอบค่า pH โดยใช้กระดาษลิตมัส พบว่ากระดาษลิตมัสสีน้ำเงินเปลี่ยนเป็นสีแดง กระดาษลิตมัสสีแดงไม่เปลี่ยนแปลง นักเรียนอภิปรายผลการทำกิจกรรมได้ดังนี้ ก. นักเรียนหยดสารสารละลายเบสโซเดียมไฮดรอกไซด์ไม่ครบ 20 หยด ข.นักเรียนหยดสารละลายกรดไฮโดรคลอริกไม่ครบ 20 หยด ค. นักเรียนบีบจุกยางหยดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์แรงเกินไปทำให้หยดมีขนาดใหญ่ การอภิปรายข้อใดถูกต้อง *
1 point
Next
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25. Report Abuse - Terms of Service