Request edit access
ระบบสมัครนักเรียนเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านรุน อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ชื่อ - นามสกุล (*ตัวอย่าง เด็กชายตั้งใจ ขยันเรียน) *
เลขประจำตัวประชาชน (กรอกให้ครับ13หลัก) *
อยู่บ้านเลขที่ *
หมู่ที่
หมู่บ้าน /ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
มีความประสงค์ขอสมัครเข้าเรียนชั้น
Clear selection
หมายเลขโทรศัพท์(ที่สามารถติดต่อได้)
หมายเหตุ
ให้ผู้สมัครนำหลักฐานดังรายการต่อไปนี้มายื่นในวันเปิดภาคเรียนอีกครั้ง

1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน, ผู้ปกครอง อย่างละ 2 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน, ผู้ปกครอง อย่างละ 2 ชุด
3. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4.หนังสือรับรองการศึกษา 1 ชุด
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy