Request edit access
แบบสอบถามการใช้งานสื่อสารสนเทศออนไลน์
แบบสอบถามการใช้งานสื่อสารสนเทศออนไลน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
1.เพศ
2.สถานะ
3.ความถี่ในการใช้
ตอนที่2 ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะศิลปศาสต์และวิทยาศาสตร์ ( Wireless)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะ
ความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะ
ความมีสเถียรภาพของระบบฯ สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้อย่างต่อเนื่อง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะ แบบ Wireless สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง
ด้านระบบรักษาความปลอดภัย (Security)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะ มีความปลอดภัย มากน้อยเพียงใด
การกำหนดสิทธิ์ (Username Account) ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งาน ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะ
ท่านมีความพึงพอใจในโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anivirus) ที่มคณะจัดสรรไว้ให้ มากน้อยเพียงใด
ด้านการให้บริการ (Service)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ความพึงพอใจในการให้บริการโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ของคณะ (รายการโปรแกรมลิขสิทธิ์)
การบริการ และดูแลแก้ไขปัญหาผู้ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความรวดเร็ว และทันต่อการใช้งาน
เจ้าหน้าที่สามารถตอบคำถาม หรือแก้ไขปัญหาจากการใช้งานได้ รวดเร็ว
มีคู่มือประกอบการใช้งาน ชัดเจน ครบถ้วน
ด้านการให้บริการเว็บไซต์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์(fas.cpru.ac.th)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เนื้อหาเว็บไซต์ที่นำเสนอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
ออกแบบใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
ความสวยงามในการออกแบบ การใช้สี และขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms