Request edit access
แบบประเมินความพึงพอใจด้าน ICT โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจด้าน ICT โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม (ครู/บุคลากรทางการศึกษา)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านระบบเครือข่าย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ให้ข้อมูล *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านระบบเครือข่าย / การให้บริการ
ระดับคะแนน | 5 = พึงพอใจมากที่สุด | 4 = พึงพอใจมาก | 3 = พึงพอใจปานกลาง | 2 = พึงพอใจน้อย | 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด
*
5
4
3
2
1
ระบบเครือข่ายครอบคลุมทั่วถึง
ความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงานได้
ความทันสมัยของระบบเครือข่าย
ความประทับใจต่อการใช้งานระบบเครือข่าย
ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ
ความรวดเร็วในการให้บริการ
คุณภาพของการให้บริการ
การให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา
ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่
การตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำ
ความประทับใจในการให้บริการ
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy