Request edit access
LEARNER ENROLLMENT AND SURVEY FORM(LESF)
Mga dapat sundin:
1. Ang enrollment survey na ito ay sasagutan ng magulang/tagapag-alaga ng mag-aaral.
2. Basahing mabuti ang mga tanong at sagutan ito nang maayos. Sa mga aytem na hindi angkop, ilagay ang N/A.
3. Para sa mga katanungan at paglilinaw, humingi ng tulong sa guro/ taong nakatalaga.
Email address *
A. ANTAS AT IMPORMASYON
A1. Taong Panuruan *
A2. I-check lamang ang naaangkop *
Required
A3. Returning(Balik-Aral) *
A4. Baitang na nais ipatala: *
A5. Huling baitang na natapos *
A6. Huling natapos na taon sa paaralan *
A7. Huling paaralang pinasukan *
A8. ID ng Paaralan(School ID) *
A9. Address ng Paaralan *
A10. Uri ng paaralan pampubliko
Clear selection
A11. Paaralan kung saan nais i-enroll ang mag-aaral *
A12. Kapag Others ang sagot sa aytem 11, isulat ang buong pangalan ng paaralan *
B. IMPORMASYON NG ESTUDYANTE
B1. Numero na nakalagay sa Sertipiko ng Kapanganakan(Birth Cerificate) mula sa PSA (kung available ang kopya) *
B2. Learner Reference Number(LRN) *
B3. Apelyido *
B4. Pangalan *
B5. Gitnang Pangalan
B6. Extension Name e.g. Jr, III (kung mayroon)
B7. Petsa ng Kapanganakan *
MM
/
DD
/
YYYY
B8. Edad *
B9. Kasarian *
B10. Nabibilang sa katutubong grupo/ Komunidad ng Katutubong Kultural *
B11. Kung Oo, saang grupo nabibilang, kung Hindi isulat ang NA lamang *
B12. Kinagisnang Wika *
B13. Relihiyon *
B14. PARA SA MGA MAG-AARAL NA MAY KAPANSANAN: Ang mag-mag-aaral ba ay nangangailangan ng espesyal na tulong sa pag-aaral? (hal. sa pisikal, mental, kondisyong medikal, bukod sa iba pa) *
B15. Kung MAYROON, isulat kung ano ang natatanging kalagayan ng bata. *
B16. May nagagamit bang "assistive devices" sa inyong bahay tulad ng screen reader, brailler or DAISY Reader? *
B17. Kung MAYROON, isulat kung ano ito, NA pag Wala *
B18. TIRAHAN *
B19. Subdivision/ baryo/purok/sitio *
Barangay *
B21. Lungsod/ Munisipalidad *
B22. Probinsya/ Lalawigan *
B23. Rehiyon *
C. IMPORMASYON NG MAGULANG/ TAGAPAG-ALAGA
C1. AMA(Buong pangalan: Apelyido, Pangalan, Gitnang Pangalan) *
C2. Pinakamataas na antas na natapos sa pag-aaral *
C3. Katayuan sa trabaho
Clear selection
C4. Nagtatrabaho sa bahay dulot ng community quarantine *
C5. Numero sa telepono( cellphone/telephone) *
C6. INA (Buong pangalang ng pagkadalaga : Apelyido, Pangalan, Gitnang Pangalan) *
C7. Pinakamataas na antas na natapos sa pag-aaral: kolehiyo *
C8. Katayuan sa trabaho *
C10. Numero sa telepono( cellphone/telephone) *
C9. Nagtatrabaho sa bahay dulot ng community quarantine *
C11. TAGAPAG-ALAGA (Buong pangalan: Apelyido, Pangalan, Gitnang Pangalan)
C12. Pinakamataas na antas na natapos sa pag-aaral
Clear selection
C13. Katayuan sa trabaho
Clear selection
C14. Nagtatrabaho sa bahay dulot ng community quarantine
Clear selection
C10. Numero sa telepono( cellphone/telephone)
D. KAPASIDAD AT KAPARAANAN NG TAHANAN PARA SA DISTANCE LEARNING
D1. Paano pumapasok ang bata sa paaralan? Piliin ang naaangkop. *
Required
D2. Ilang miyembro sa inyong tahanan(kabilang na ang i-eenrol) ang mag-aaral ngayong taong panuruan 2020-2021? Ibigay kung ilan bawat baitang.(Hal. Kinder=2, Grade 1=3,etc.) *
D3. Sinu-sino sa miyembro ng iyong tahanan ang maaaring tumulong sa distance learning na pag-aaral ng bata? Piliin ang lahat ng naaangkop. *
Required
D4. Anong mga kagamitan sa tahanan ang magagamit ng bata para sa pag-aaral? *
Required
D5. Mayroon ka bang paraan para maka-connect sa internet *
Kung WALA, laktawan ang pagsagot sa D6
D6. Paano ka nakaka-connect sa internet? Piliin ang lahat ng naangkop
D7. Anu-anong pamamaraan ng "distance learning" ang nais mo para sa inyong anak? Piliin ang lahat ng naaangkop. *
Required
D8. Anong mga hadlang ang maaaring makaapekto sa proseso ng pagkatuto ng iyong anak gamit ang distance education? Piliin ang lahat ng naaangkop? *
Required
Aking pinatutunayan na ang nabanggit na impormasyon ay totoo at tama sa abot ng aking kaalaman at pinahihintulutan kong gamitin ng kagawaran ng edukasyon ang mga impormasyon ng aking anak upang makabuo at/o i-update ang kanyang profile sa learner information system. Ang mga impormasyon dito at dapat na ituring na kumpidensiyal at naaayon sa Data Privacy Act of 2012. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Department of Education.