Request edit access
แบบตรวจเยี่ยมชั้นเรียน/ห้องปฏิบัติการ2/2561
ให้คลิกเลือกระดับคะแนนน
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ *
Your answer
ชื่อผู้รับการนิเทศ *
Your answer
ก.พฤติกรรมการสอนของครู *
มาก
ปานกลาง
น้อย
จัดโต๊ะทำงานเป็นระเบียบ
จัดสื่อ-อุปกรณ์การสอนเป็นระเบียบ มีการใช้เป็นประจำ
ใช้วาจาสุภาพ เหมาะสม และสร้างความสนใจให้นักเรียน
การแต่งกายสะอาด เรียบร้อยและเหมาะสมกับการเรียนการสอน
มีการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. พฤติกรรมของนักเรียน *
มาก
ปานกลาง
น้อย
กล้าแสดงออก
กล้าซักถามครู
กระตือรือร้นที่จะตอบคำถามขณะครูสอน
มีความสุภาพ ร่าเริง แจ่มใส
ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมาย
ค. สภาพห้องเรียน *
มาก
ปานกลาง
น้อย
มีป้ายนิเทศในห้องเรียน มีข่าวสารความรู้ต่าง ๆ
มีป้ายแสดงข้อมูลสถิติของห้องเรียนเป็นปัจจุบัน
มีสัญลักษณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
มีการจัดมุมผ่อนคลายให้นักเรียน
มีการจัดมุมแสดงผลงานนักเรียนในห้องเรียน
มีที่สำหรับให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบ
มีบรรยากาศห้องเรียนแห่งการคิด
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
ชื่อผู้นิเทศ/ผู้ตรวจเยี่ยม *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service