Request edit access
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา
************************************************************************************************
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง : โปรดเติมเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
เพศ
อายุ *
วุฒิการศึกษา *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
คำชี้แจง : โปรดเติมเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
ด้านที่ 1 ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม
ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
ให้บริการด้วยความเสมอภาค ตามลำดับก่อน-หลัง
ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
ด้านที่ 2 การให้บริการของเจ้าหน้าที่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
คะแนนความพึงพอใจในการให้บริการโดยภาพรวม
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จุดเด่น ของการบริการที่ท่านประทับใจ คือ
Your answer
จุดที่ควรปรับปรุง ของการให้บริการ คือ
Your answer
ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms