Request edit access
Chico Unified lub program kev pab menyuam tom qab lawb ntawv thiab kev saib xyuam kom nyab xeeb – Lus nug cov niamtxiv
Tsev kawm ntawv; *
Menyuam kawm ntawv qib: *
Menyuam hom neeg: *
Kuv txaus siab tag nrho rau lub program kev pab menyuam tom qab lawb ntawv no? *
Required
Kuv ntseeg tias lub program no pab kuv tus menyuam kawm tau ntawv zoo zog tuaj (rau cov leb thiab kev nyiam ntawv). *
Required
Kuv tus menyuam nyiam mus kawm rau lub program no. *
Required
Kuv tus menyuam ua tag nrho nws cov homework thaum nws nyob hauv lub program no. *
Required
Lub program no cov neeg ua hauj lwm nrog kuv tus menyuam tham. *
Tsis yog
Yog kawg li
Lub program no pab txhawb kuv tus menyuam txoj kev xav. *
Tsis yog
Yog kawg li
Lub program no pab txhawb kuv tus menyuam txoj kev kawm. *
Tsis yog
Yog kawg li
Qhov twg yog qhov uas koj muab koj tus menyuam los kawm rau lub program tom qab menyuam lawb ntawv no.
Khij txhua qhov ua raug koj:
Yog
Tsis yog
Kuv tus menyuam xav tau kev pab ntxim txog kev kawm ntawv
Kuv xav kom kuv tus menyuam kawm tej yam tshiab thiab kev ua si ntxiv
Kuv xav tau neeg pab zov menyuam tam qab lawv ntawv
Kuv tus menyuam tus naiskhu pom tau tias lub program no yuav pab tau nws
Koj nyiam dab tsi tshaj hais txog ntawv peb lub program no?
Your answer
Yog koj hloov tau lub program no kom zoo tshaj ntxiv tuaj, koj xav hloob qhov twg?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chico Unified School District. Report Abuse - Terms of Service