ใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner and CSR-DIW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) (ครั้งที่ 2)
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner and CSR-DIW) นี้เพื่อสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมใน 15 จังหวัด 18 พื้นที่ เป้าหมายของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนำหลักเกณฑ์ CSR Beginner และ CSR-DIW ไปประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนให้พื้นที่เป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 3 ภายในปี พ.ศ. 2564
โปรดทำเครื่องหมาย √ ในกลุ่มที่ท่านสนใจสมัคร *
โปรดดาวน์โหลดใบสมัคร
หมวดที่ 1: ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อสถานประกอบการ
ชื่อภาษาอังกฤษ *
2.4 รหัสไปรษณีย์
2. ที่ตั้งสถานประกอบการ
2.1 ตำบล
2.3 จังหวัด
ชื่อภาษาไทย *
2.2 อำเภอ
3. เลขทะเบียนโรงงาน
ระบุเลขทะเบียนตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4 *
4. ประเภทอุตสาหกรรม
(ระบุตามที่กำหนดในใบอนุญาต เช่น ผลิตกระแสไฟฟ้า ผลิตยางมะตอย ผลิตน้ำตาล เป็นต้น) *
5. จำนวนพนักงานทั้งหมด
ระบุจำนวนพนักงาน *
6. สถานะสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
เลขที่สมาชิก
(กรณีเป็นสมาชิก ส.อ.ท.)
โรงงานของท่านเป็นสมาชิก ส.อ.ท. หรือไม่
ประเภทสมาชิก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
หมวดที่ 2: ข้อมูลความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW พ.ศ.2562
1. โรงงานของท่านเคยเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW / CSR-DIW for Beginner / Pre CSR-DIW 2559 หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
*
Required
2. โรงงานของท่านเคยได้รับรองมาตรฐานการจัดการด้านใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
*
Required
3. โรงงานของท่านมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมใดบ้าง
*
Required
4. โรงงานของท่านมีข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชนผ่านหน่วยงานรัฐหรือท้องถิ่นในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาหรือไม่
*
Required
5. โรงงานของท่านมีเอกสารหรือการกำหนดในเรื่องเกี่ยวกับองค์กรและแรงงาน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
*
Required
6. โรงงานมีฝ่าย/เจ้าหน้าที่เฉพาะในการดูแลการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่
7. โรงงานมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านสังคม (CSR) เฉลี่ยต่อปีประมาณเท่าไร
8. เมื่อโรงงานของท่านได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการแล้ว โรงงานต้องจัดตั้งคณะทำงานหรือไม่
9. เหตุผลที่โรงงานของท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ
10. ข้อมูลผู้ประสานงาน
ตำแหน่ง *
เบอร์โทร *
อีเมล์ *
ชื่อ-นามสกุล *
อัพโหลดใบสมัคร *
Required
Get link
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service