සයිබර් සිහින බක්මහ උළෙල පැවැත්වීම සදහා දිනයක් තෝරාගැනීම

සයිබර් සිහින බක්මහ උළෙල පැවැත්වීම සදහා දිනයක් තෝරාගැනීම අවසන් කර ඇත.