Request edit access
ประชาพิจารณ์เกณฑ์คะแนนการศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด
ขอให้ท่านเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมศูนย์การศึกษาต่อเนื่องในประเด็นดังต่อไปนี้
ข้อมูลส่วนตัวท่าน
เพศ
ช่วงอายุ
ประสบการณ์การทำงาน
1. กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมประเภทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัด โดยการเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก จำนวนชั่วโมงคุมฝึก 30 ชั่วโมง 1 คะแนน (ในกรณีที่ไม่ได้รับรอเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกจากสภากายภาพบำบัด)
2. กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมประเภทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัด โดยการเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก จำนวนชั่วโมงคุมฝึก 20 ชั่วโมง 1 คะแนน (ในกรณีที่ได้รับรองเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกจากสภากายภาพบำบัด)
3. กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมชนิดที่ 5.2 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัด โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษาให้กับสภากายภาพบำบัดองค์กรวิชาชีพระดับชาติ กำหนดหน่วยคะแนน 50 หน่วยคะแนน
4. กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมชนิดที่ 5.2 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัด โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษาให้กับองค์กรระดับท้องถิ่นกำหนดหน่วยคะแนน 25 หน่วยคะแนน
5. กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมชนิดที่ 5.2 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัด โดยเป็นคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานให้กับสภากายภาพบำบัดหรือองค์กรวิชาชีพระดับชาติ กำหนดหน่วยคะแนน 1 หน่วยคะแนนต่อการประชุม 1 ครั้ง
6. กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมชนิดที่ 5.2 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัด ตามข้อ 5 จำกัดให้ได้ไม่เกิน 25 หน่วยคะแนนต่อการต่อใบประกอบวิชาชีพ
7. กิจกรรมชนิดที่ 5.8 การแต่งหรือปรับปรุงหนังสือสำหรับประชาชน 20 คะแนน ( 1 เล่มควรจะมีเนื้อหาไม่น้อยกว่า 50 หน้า )
8. กิจกรรมชนิดที่ 5.8 การแต่งหรือปรับปรุงตำราหรือหนังสือวิชาการทางกายภาพบำบัดหรือทางการแพทย์ 50 คะแนน (1 เล่มควรจะมีเนื้อหาไม่น้อยกว่า 100 หน้า)
9.กิจกรรมชนิดที่ 5.9 การตีพิมพ์ผลงานวิชาการทางวิชาชีพกายภาพบำบัดในวารสารวิชาการที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลระดับอนานาชาติ หรือฐานข้อมูลอื่นที่สากลยอมรับ ผู้เขียนชื่อแรกเรื่องละ 20 คะแนน ผู้เขียนชื่ออื่นเรื่องละ 10 คะแนน
10. กิจกรรมชนิดที่ 5.9 การตีพิมพ์ผลงานวิชาการทางวิชาชีพกายภาพบำบัดในวารสารวิชาการที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลระดับชาติ ผู้เขียนชื่อแรกเรื่องละ 10 คะแนน ผู้เขียนชื่ออื่นเรื่องละ 5 คะแนน
12. กิจกรรมชนิดที่ 5.9 การตีพิมพ์ผลงานวิชาการทางวิชาชีพกายภาพบำบัดในวารสารวิชาการอื่นที่มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ผู้เขียนชื่อแรกเรื่องละ 5 คะแนน ผู้เขียนชื่ออื่นเรื่องละ 3 คะแนน
13. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms