แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
123 responses
Loading...
Loading responses…
เพศ
No responses yet for this question.
สถานภาพ
No responses yet for this question.
ความพึงพอใจเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ด้านเนื้อหา
1. ความครอบคลุมของเนื้อหา และข่าวสารต่างๆ เช่น การประกาศทุนวิจัย เอกสารที่ให้ดาวน์โหลด ข่าวประชาสัมพันธ์
No responses yet for this question.
2. การได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์
No responses yet for this question.
3. ความทันสมัยและน่าสนใจของข้อมูล ข่าวสาร
No responses yet for this question.
4. ความถูกต้องของข้อมูล ข่าวสาร
No responses yet for this question.
5. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
No responses yet for this question.
6. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
No responses yet for this question.
7. ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
No responses yet for this question.
8. ฐานข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์
No responses yet for this question.
9. แหล่งสืบค้นงานวิจัย
No responses yet for this question.
10. ฐานข้อมูลวารสารจันทรเกษมสาร
No responses yet for this question.
ด้านรูปแบบเว็บไซต์
11. ความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจของเว็บไซต์
No responses yet for this question.
12. การจัดรูปแบบของเว็บไซต์ ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
No responses yet for this question.
13. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม เช่น สีพื้นหลัง สีตัวอักษร
No responses yet for this question.
14. เมนูง่ายต่อการใช้งาน
No responses yet for this question.
ด้านการใช้ประโยชน์
15. เนื้อหาและข่าวสารมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
No responses yet for this question.
16. เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัยของอาจารย์
No responses yet for this question.
17. เป็นสื่อในการเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยของอาจารย์ (วารสารจันทรเกษมสาร)
No responses yet for this question.
ด้านความพึงพอใจในภาพรวม
18. ความพึงพอใจในภาพรวมของเว็บไซต์สถาบันวิจัยแลพัฒนา
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service
.