Request edit access
แบบสอบถามปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษา
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.โรงเรียน *
Your answer
2.โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ ( เช่น เมือง 1,โนนสัง 3 ) *
Your answer
3. ตำแหน่งปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม *
4.เพศ *
5. อายุ *
6. วุฒิทางการศึกษา *
7. เคยได้รับการมอบหมายหรืออบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นหรือไม่ *
ถ้าเคย โปรดระบุ (ชั่วโมง/วัน)
Your answer
ตอนที่ 2 สภาพการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
โปรดพิจารณาสภาพการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาว่ามีการปฏิบัติระดับใด
1.การศึกษาวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลพื้นฐาน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด/ไม่ปฏิบัติ
1 ท่านได้ศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2 ท่านได้ศึกษาแผนพัฒนาของกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่
3 สถานศึกษาได้จัดทำข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนและผู้ปกครอง
4 สถานศึกษาได้จัดทำข้อมูลพื้นฐานการศึกษาของสถานศึกษาไว้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
5 สถานศึกษาได้จัดทำข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรท้องถิ่นไว้ครบถ้วน
6 สถานศึกษาได้จัดทำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อย่างครบถ้วน
7 สถานศึกษามีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีพของคนในท้องถิ่น
8 สถานศึกษามีการจัดทำข้อมูล ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม ความเชื่อ ค่านิยม
9 สถานศึกษามีการจัดทำข้อมูลสาธารณสุขและอนามัยของคนในท้องถิ่น
10 สถานศึกษามีการจัดทำข้อมูลการมีส่วนร่วมและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น
2. การกำหนดความต้องการจำเป็นของท้องถิ่น สถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องและสนองความต้องการจำเป็นต่อ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด/ไม่ปฏิบัติ
11 นักเรียนและผู้ปกครอง
12 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
13 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในท้องถิ่น
13 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในท้องถิ่น
14 เศรษฐกิจของท้องถิ่น
15 สังคมและการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น
16 อาชีพของคนในท้องถิ่น
1ึ7 ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม ความเชื่อค่านิยมของคนในท้องถิ่น
18 สาธารณสุขและอนามัยของคนในท้องถิ่น
19 การมีส่วนร่วมและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น
3. การกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สถานศึกษาของท่านได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสอดคล้องต่อ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด/ไม่ปฏิบัติ
20 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา
21 สภาพความเป็นจริง ความต้องการของท้องถิ่น
22 สภาพเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่น
23 ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
24 ทรัพยากรที่มีใท้องถิ่น
25 แผนการพัฒนาของท้องถิ่น
4. การจัดทำคำอธิบายรายวิชา หรือเนื้อหาหรือกิจกรรม สถานศึกษาได้จัดทำคำอธิบายรายวิชาที่สนองและสอดคล้องต่อ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด/ไม่ปฏิบัติ
26 หลักการ จุดมุ่งหมาย และโครงสร้างของหลักสุตรแกนกลาง
27 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา
28 มาตรฐานการศึกษาของชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
29 สภาพเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่น
30 สภาพสังคมและการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น
31 แนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น
5. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือครู และสื่อ สถานศึกษาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือครูและสื่อ โดยคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด/ไม่ปฏิบัติ
32 จัดทำให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
33 แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
34 มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง
35 เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
36 บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
6.การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหลักสูตร *
มากท่ี่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด/ไม่ปฏิบัติ
37 สถานศึกษามีการปรับปรุงเนื้อหาหรือกิจกรรมการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
38 สถานศึกษามีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการประเมินผลหลักสูตรท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
39 สถานศึกษามีการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลหลักสูตรท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
40 สถานศึกษานำผลการประเมินหลักสูตรท้องถิ่นมาปรับปรุงเนื้อหาหรือกิจกรรมอยู่เสมอ
41 สถานศึกษามีการปรับปรุงเนื้อหาหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่น
42 สถานศึกษามีการปรับปรุงเนื้อหาหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น
ตอนที่ 3 วิทยากร ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน/ท้องถิ่น
1. หลักสูตรท้องถิ่น ในสถานศึกษาขอท่านมีหลักสูตรท้องถิ่น จำนวน กี่เล่ม
Your answer
ชื่อหลักสูตรสถานศึกษา (ตัวอย่าง 1....... 2. ...........)
Your answer
2. วิทยากรท้องถิ่น สถานศึกษาของท่านมีวิทยากรท้องถิ่น จำนวน กี่คน
Your answer
ชื่อ / สาขา (ตัวอย่าง 1. ........... 2. ............)
Your answer
3. แหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น(ตัวอย่าง 1............2.............)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service