Request edit access
แบบสอบถามปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษา
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.โรงเรียน *
2.โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ ( เช่น เมือง 1,โนนสัง 3 ) *
3. ตำแหน่งปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม *
4.เพศ *
5. อายุ *
6. วุฒิทางการศึกษา *
7. เคยได้รับการมอบหมายหรืออบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นหรือไม่ *
ถ้าเคย โปรดระบุ (ชั่วโมง/วัน)
ตอนที่ 2 สภาพการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
โปรดพิจารณาสภาพการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาว่ามีการปฏิบัติระดับใด
1.การศึกษาวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลพื้นฐาน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด/ไม่ปฏิบัติ
1 ท่านได้ศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2 ท่านได้ศึกษาแผนพัฒนาของกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่
3 สถานศึกษาได้จัดทำข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนและผู้ปกครอง
4 สถานศึกษาได้จัดทำข้อมูลพื้นฐานการศึกษาของสถานศึกษาไว้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
5 สถานศึกษาได้จัดทำข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรท้องถิ่นไว้ครบถ้วน
6 สถานศึกษาได้จัดทำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อย่างครบถ้วน
7 สถานศึกษามีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีพของคนในท้องถิ่น
8 สถานศึกษามีการจัดทำข้อมูล ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม ความเชื่อ ค่านิยม
9 สถานศึกษามีการจัดทำข้อมูลสาธารณสุขและอนามัยของคนในท้องถิ่น
10 สถานศึกษามีการจัดทำข้อมูลการมีส่วนร่วมและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น
2. การกำหนดความต้องการจำเป็นของท้องถิ่น สถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องและสนองความต้องการจำเป็นต่อ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด/ไม่ปฏิบัติ
11 นักเรียนและผู้ปกครอง
12 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
13 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในท้องถิ่น
13 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในท้องถิ่น
14 เศรษฐกิจของท้องถิ่น
15 สังคมและการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น
16 อาชีพของคนในท้องถิ่น
1ึ7 ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม ความเชื่อค่านิยมของคนในท้องถิ่น
18 สาธารณสุขและอนามัยของคนในท้องถิ่น
19 การมีส่วนร่วมและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น
3. การกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สถานศึกษาของท่านได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสอดคล้องต่อ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด/ไม่ปฏิบัติ
20 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา
21 สภาพความเป็นจริง ความต้องการของท้องถิ่น
22 สภาพเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่น
23 ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
24 ทรัพยากรที่มีใท้องถิ่น
25 แผนการพัฒนาของท้องถิ่น
4. การจัดทำคำอธิบายรายวิชา หรือเนื้อหาหรือกิจกรรม สถานศึกษาได้จัดทำคำอธิบายรายวิชาที่สนองและสอดคล้องต่อ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด/ไม่ปฏิบัติ
26 หลักการ จุดมุ่งหมาย และโครงสร้างของหลักสุตรแกนกลาง
27 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา
28 มาตรฐานการศึกษาของชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
29 สภาพเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่น
30 สภาพสังคมและการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น
31 แนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น
5. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือครู และสื่อ สถานศึกษาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือครูและสื่อ โดยคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด/ไม่ปฏิบัติ
32 จัดทำให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
33 แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
34 มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง
35 เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
36 บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
6.การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหลักสูตร *
มากท่ี่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด/ไม่ปฏิบัติ
37 สถานศึกษามีการปรับปรุงเนื้อหาหรือกิจกรรมการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
38 สถานศึกษามีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการประเมินผลหลักสูตรท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
39 สถานศึกษามีการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลหลักสูตรท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
40 สถานศึกษานำผลการประเมินหลักสูตรท้องถิ่นมาปรับปรุงเนื้อหาหรือกิจกรรมอยู่เสมอ
41 สถานศึกษามีการปรับปรุงเนื้อหาหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่น
42 สถานศึกษามีการปรับปรุงเนื้อหาหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น
ตอนที่ 3 วิทยากร ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน/ท้องถิ่น
1. หลักสูตรท้องถิ่น ในสถานศึกษาขอท่านมีหลักสูตรท้องถิ่น จำนวน กี่เล่ม
ชื่อหลักสูตรสถานศึกษา (ตัวอย่าง 1....... 2. ...........)
2. วิทยากรท้องถิ่น สถานศึกษาของท่านมีวิทยากรท้องถิ่น จำนวน กี่คน
ชื่อ / สาขา (ตัวอย่าง 1. ........... 2. ............)
3. แหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น(ตัวอย่าง 1............2.............)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy