Request edit access
CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ
Đâu là một kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình Pascal?
Câu 1: Để khai báo biến lưu trữ điểm trung bình một môn học, câu lệnh nào sau đây là đúng?
Câu 2: Để khai báo biến lưu trữ giá của một sản phẩm, câu lệnh nào đúng?
Câu 3:Để khai báo biến chỉ nhận giá trị true hoặc false, câu lệnh nào sau đây là đúng?
Câu 4:Để khai báo biến lưu trữ giá trị là đáp án của các câu hỏi dạng trắc nghiêm A, B,C,D.., câu lệnh nào sau đây là đúng?
Câu 5: Về bản chất, biến là gì?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms