Request edit access
แบบสอบถามเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเปิดหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลแนวโน้มความต้องการบัณฑิตสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้หลักสูตรจะเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับความรู้ความสามารถทางด้านการวางแผนภาคและเมือง ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนา ตลอดจนการแก้ไขและป้องกันปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน เมือง และสภาพแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยข้อมูลที่ได้จากการสอบถามครั้งนี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อจัดทำหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองบัณฑิต ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป
คณะฯ จึงขอความกรุณาท่านช่วยตอบแบบสอบถามด้านล่างเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาหลักสูตร
รายละเอียดของแบบสอบถาม มี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการเปิดหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
1.1 ประเภทของหน่วยงาน *
โปรดระบุจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงานของท่าน
Your answer
1.2 ผู้ตอบแบบสอบถาม *
โปรดระบุชื่อ แผนก/สาขาที่ท่านสังกัด
Your answer
1.3 หน่วยงานของท่านมีพนักงาน/เจ้าหน้าที่ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมืองหรือไม่ *
1.4 หากหน่วยงานของท่านไม่มีพนักงาน/เจ้าหน้าที่ที่เคยศึกษาหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองบัณฑิต ท่านสนใจรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวเข้าทำงานหรือไม่ *
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการเปิดหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.1 กรุณาระบุระดับความคิดเห็นของท่านในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและทิศทางในการเปิดหลักสูตร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. สถานที่ตั้ง คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเหมาะสม
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการจัดการหลักสูตร
4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ เช่น อาคารเรียน ห้องสมุด และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้
5. อาจารย์และบุคลากรมีความชำนาญและมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
6. หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน
7. หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีตลาดแรงงานรองรับในอีก 5-10 ปีข้างหน้า
8. สาขาการวางแผนภาคและเมือง เป็นสาขาที่มีอัตราการแข่งขันในอาชีพสูง
9. สาขาการวางแผนภาคและเมือง เป็นสาขาที่สามารถประกอบอาชีพหลักและเสริมได้หลากหลาย
10. สาขาการวางแผนภาคและเมือง เป็นสาขาที่สามารถต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้หลากหลาย
2.2 ท่านคิดว่าหลักสูตรดังกล่าวควรมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใด *
2.3 กรุณาระบุระดับความคิดเห็นของท่านในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในความสนใจของท่าน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การสอนที่เน้นการฝึกทักษะและการปฏิบัติงานจริง
2. การสอนที่เน้นเทคโนโลยี
3. การสอนที่เน้นการบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ
4. การสอนที่เน้นความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ
5. การสอนที่เน้นการวิจัย
6. การสอนที่เน้นการพัฒนาชุมชนและสังคม
7. อื่นๆ (ถ้ามี โปรดระบุในตอนที่ 3 ข้อ 1) และเลือกระดับความคิดเห็นของท่านต่อประเด็นดังกล่าวในข้อนี้
2.4 กรุณาระบุระดับความคิดเห็นของท่านในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของบัณฑิตผังเมืองที่องค์กรพึงประสงค์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.2 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อหน้าที่และต่อหน่วยงาน
1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.4 เคารพกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานและสังคม
1.5 มีความเสียสละ จิตสาธารณะ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางการวางแผนภาคและเมือง
2.2 มีความรู้ในสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.3 มีพื้นฐานด้านการวิเคราะห์และวางแผนเชิงพื้นที่
2.4 มีมุมมองที่กว้างเข้าใจภาพรวม
2.5 สามารถประยุกต์ทักษะและความรู้ทางการวางแผนภาคและเมืองร่วมกับศาสตร์อื่นๆ ได้
2.6 มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
2.7 มีความรู้ความสามารถในการประสานงาน
2.8 มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดและนำเสนองานให้ผู้อื่นเข้าใจได้
2.9 มีความรู้ความสามารถในการจัดการงานอย่างเป็นระบบระเบียบ
3.1 สามารถวางแผนปฏิบัติงานทางการวางแผนภาคและเมืองได้
3.2 สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานสอดคล้องกับเวลาได้
3.3 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการทำงานได้ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางที่สร้างสรรค์ได้
3.4 สามารถบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานทางการวางแผนภาคและเมืองได้
3.5 มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบได้
4.1 มีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น
4.2 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ
4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ วัฒนธรรมของหน่วยงานได้
4.4 สามารถทำงานเป็นทีมได้
4.5 ปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น
4.6 มีความรับผิดชอบต่อทีม หน่วยงาน และสังคม
4.7 รับฟังข้อโต้แย้งของผู้อื่นในทีมและหน่วยงานได้
4.8 รักในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปพร้อมกับสมาชิกในทีม
5.1 มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
5.2 สามารถนำความรู้เชิงปริมาณ มาวิเคราะห์ร่วมกับความรู้เชิงคุณภาพในการวางแผนภาคและเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูดในการนำเสนองานและการเขียนรายงานทางการวางแผนภาคและเมือง
5.4 สามารถสรุปประเด็น และนำเสนองานทางการวางแผนภาคและเมืองโดยเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
5.5 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ จัดเก็บข้อมูลและนำเสนอข้อมูลทางการวางแผนภาคและเมืองได้
5.6 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับการวางแผนภาคและเมือง
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. คุณลักษณะของบัณฑิตที่ท่านต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อคำถามตอนที่ 2
Your answer
2. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองบัณฑิต
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse - Terms of Service