Request edit access
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) การดำเนินงานตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการ PLC
แบบประเมินนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. ตำแหน่ง
5. กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดประชุม
2.1 ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน เข้าร่วมประชุม
2.2 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การเข้าร่วมประชุม
2.3 ความรู้ใหม่ ที่ได้รับเปรียบเทียบกับความรู้ที่มีอยู่เดิม
2.4 การนำความรู้ที่ได้สู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.5 สถุานที่ และบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.6 ระยะเวลามีความเหมาะสม
2.7 การบูรณาการความคิดสู่การทำงานเป็นทีมในสถานศึกษา
2.8 ประโยชน์ของกิจกรรมต่อการดำเนินงานของท่าน
2.9 อาหาร และเครื่องดื่มมีความเหมาะสม
2.10 ภาพรวมความพึงพอใจทั้งหมดที่ท่านได้รับ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.1 ข้อเสนอแนะ ติชม ในการประชุมครั้งนี้
Your answer
3.2 สิ่งที่ท่านอยากให้จัดดำเนินการครั้งต่อไป คือ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms