แบบประเมินสำหรับอาจารย์ ในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำชี้แจง กรุณาเลือกช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
เพศ *
ประสบการณ์การสอนในหลักสูตร *
คุณวุฒิการศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ *
สถานะเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สถานะเป็น อาจารย์ประจำหลักสูตร
สถานะเป็น อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
สถานะเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ตอนที่ 2 การดำเนินงานของหลักสูตรและการจัดการศึกษา
คำชี้แจงในการตอบแบบสำรวจ
ระดับค่าความพึงพอใจตามแบบประเมิน
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด
1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ระบบการรับอาจารย์ใหม่มีกระบวนการที่ชัดเจนและเหมาะสม
2. การกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่รับมามีความสอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร
3. กลไกการคัดเลือกอาจารย์ใหม่เหมาะสมโปร่งใส
4. ระบบการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรมีกระบวนการที่ชัดเจนและเหมาะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
2 การบริหารอาจารย์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2. การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรมีความชัดเจน
3. อาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
4. การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน
5. จำนวนภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นจริงในหลักสูตรมีความเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาในหลักสูตร
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. มีการประเมินการสอนของอาจารย์และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์
2. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน
3. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างเหมาะสม
4. อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ
5. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
4 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. มีการควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐาน
2. มีการส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา
3. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เน้นการพัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจต่าง ๆ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ
4. มีการส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาได้อย่างมีความเหมาะสม
5. มีการควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษาอย่างเหมาะสม
6. มีการนำกระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
7. มีการนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
8. มีการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
5 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้(ให้หลักสูตรเลือกสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1 ห้องเรียนมีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา
2 ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา
3 อาคารเรียนมีพื้นที่รอเรียนที่เพียงพอและเหมาะสม
4 อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อต่างๆ มีจำนวนเพียงพอต่อการจัดการศึกษา
5 มีห้องสมุด ตำรา/หนังสือ และฐานข้อมูลเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
6 แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
7 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
8 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัยเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน
9 จัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน
10 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
11 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทำวิจัย
12 มีห้องปฏิบัติงานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการทำวิจัย
13 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
6 ด้านข้อร้องเรียนต่าง ๆ ท่านเคยได้รับทราบข้อร้องเรียนจากนักศึกษาต่อการจัดการของหลักสูตร หรือคณะวิชาหรือไม่
Get link
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. - Terms of Service