Request edit access
แบบฟอร์มจัดสรรที่จอดรถรอบปีงบประมาณ 2562
วิธีการทำแบบประเมิน
1.ให้ท่าเลือกคะแนน (1-3 คะแนน) ตามที่ได้รับแต่งตั้ง ทำงาน หรือได้รับตำแหน่ง ตามหัวข้อต่างๆ ประกอบไปด้วย
- การทำงานบริหารส่วนกลาง
- ตำแหน่งหัวหน้างาน หัวหน้าตึก หัวหน้าหน่วย
- หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี
- ตำแหน่งวิชาการหรือเทียบเท่า
2. ถ้าไม่มีหน้าที่หรือตำแหน่งในหัวข้อใดให้ใส่ 0
**ท่านต้องส่งเอกสารรับรองการทำงานตามที่ท่านได้กรอกแบบประเมินตามหัวข้อนั้นๆ มาที่ งานธุรการ ฝ่ายกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โทร. 1785
Email address *
ชื่อ-สกุล ผู้เข้าประเมินคะแนน *
หน่วยงาน *
เลขทะเบียนรถของท่าน (สามารถกรอกได้ 1 หรือ 2 ทะเบียน) *
กรณีมี 2 เลขทะเบียนให้ระบุทั้ง 2 เลขทะเบียนโดยเว้นวรรค ทั้งนี้จะยึดทะเบียนที่ 1 เป็นหลัก ทั้งนี้ให้นำสำเนาทะเบียนรถส่งมาพร้อมกับระบุว่าความสัมพันธ์กับเจ้าของรถด้วย เช่น เป็นเจ้าของเอง หรือสามีภรรยา เป็นต้น
ท่านคิดว่าควรเก็บเงินค่าที่จอดรถหรือไม่ *
กรณีถ้ามีการเก็บค่าที่จอดรถ 3,600บาท/ปี (เก็บครั้งเดียว) ท่านจะสละสิทธิ์หรือไม่ *
การทำงานที่ถูกแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการ *
เป็น 1-2 คณะกรรมการ = 1 คะแนน , เป็น 3-4 คณะกรรมการ = 2 คะแนน , เป็น 5 คณะกรรมการขึ้นไป = 3 คะแนน * ถ้าไม่มีให้ใส่ 0
0
1
2
3
ประธานคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งโดย ผอ. (3)
รองประธานคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งโดย ผอ. (2)
เลขานุการคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งโดย ผอ. (2)
ประธานคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่ถูกแต่งตั้งโดย ผอ. (2)
รองประธานคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่ถูกแต่งตั้งโดย ผอ. (1.5)
เลขานุการคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่ถูกแต่งตั้งโดย ผอ. (1.5)
คณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ถูกแต่งตั้งโดย ผอ. (0.5)
ระดับหัวหน้าหน่วย/ตึก *
เป็น 1 งาน = 1 คะแนน , เป็น 2 งาน = 2 คะแนน , เป็น 3 งานขึ้นไป = 3 คะแนน , *ถ้าไม่มีให้ใส่ 0
0
1
2
3
หัวหน้าหน่วย/ตึก
โครงการตามยุทธศสาตร์ประจำปี *
เป็น 1 งาน = 1คะแนน , เป็น 2 งาน = 2 คะแนน , เป็น 3 งานขึ้นไป = 3 คะแนน ,*ถ้าไม่มีให้ใส่ 0
0
1
2
3
หัวหน้าโครงการ (1)
ผู้รับผิดชอบโครงการ (1)
ตำแหน่งทางสายวิชาการหรือสายสนับสนุน *
1 คะแนน = เป็น , 0 คะแนน = ไม่เป็น
0
1
ศาสตราจารย์ หรือ เชี่ยวชาญ (x3)
รองศาสตรจารย์ หรือ ชำนาญการพิเศษ (x2)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ ชำนาญการ (x1)
หมายเหตุ : กรุณาใส่คำตอบให้ครบทุกช่อง
กรณีได้ที่จอดรถ ท่านเห็นว่าควรได้จัดสรรที่เดิม หรือจับฉลากใหม่
Clear selection
ระยะเวลาการทำงานใน รพ.ชลประทาน (จำนวนปี ไม่นำจำนวนวันมาคิด) x0.05 *
วันที่เริ่มทำงาน *
MM
/
DD
/
YYYY
ท่านสามารถตรวจสอบผลการทำแบบสอบถามได้ที่ Link ข้างล่างนี้ (ทางฝ่ายกายภาพสิ่งแวดล้อมฯจะทำการอัพเดตรายชื่อในวันถัดไป เวลา 8.00 - 9.00 น.)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy