Request edit access
ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เสนอร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งกำหนดให้ถ่ายโอนงานทะเบียนครอบครัวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ความจำเป็นต้องตรากฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา
เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้แก้ไขกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นนายทะเบียนท้องถิ่น และให้ค่าธรรมเนียมตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขกฎหมายแต่อย่างใด
๓. หลักการสาระสำคัญของกฎหมายที่ตราขึ้น
๓.๑ เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” “พนักงานส่วนท้องถิ่น” และ “สำนักทะเบียนท้องถิ่น” เนื่องจากกฎหมายเดิมมิได้กำหนดบทนิยามดังกล่าว จึงจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ (ร่างมาตรา ๓)
๓.๒ เพิ่มเติมนายทะเบียนท้องถิ่น ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๓/๑)
๓.๓ แก้ไขเพิ่มเติมคำว่า “สำนักทะเบียนท้องถิ่น” ให้สามารถจดทะเบียนครอบครัวได้ (ร่างมาตรา ๕ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๙)
๓.๔ แก้ไขเพิ่มเติมให้พนักงานส่วนท้องถิ่น สามารถเป็นพยานในการจดทะเบียนครอบครัวได้ (ร่างมาตรา ๖)
๓.๕ แก้ไขเพิ่มเติมคำว่า “นายทะเบียนท้องถิ่น” ให้มีอำนาจหน้าที่จดทะเบียนครอบครัว ออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนครอบครัว จดบันทึกทะเบียนครอบครัว (ร่างมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ )
๓.๖ ให้ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๑๐/๑)
๓.๗ เพิ่มเติมให้นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๒๔/๑)
๓.๘ เพิ่มเติมให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่เตรียมความพร้อมและดำเนินการถ่ายโอนภารกิจการจดทะเบียนครอบครัวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับและให้อำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนซึ่งรัฐมนตรีผู้มีหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ได้แต่งตั้งขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง (ร่างมาตรา ๑๕)
๔. ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น
๔.๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อพระราชบัญญัติ (มาตรา ๑)
๔.๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวันประกาศใช้บังคับกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒)
๔.๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทนิยาม (มาตรา ๓)
๔.๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนท้องถิ่นในการจดทะเบียนครอบครัว ออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนครอบครัว จดบันทึกทะเบียนครอบครัว (มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒)
๔.๕ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจดทะเบียน ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่น (มาตรา ๕ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๑)
๔.๖ ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๘)
๔.๗ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนท้องถิ่น (มาตรา ๑๓)
๔.๘ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นผู้รักการตามกฎหมาย (มาตรา ๑๔)
๔.๙ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อม (มาตรา ๑๕)
๔.๑๐ ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเฉพาะกาล (มาตรา ๑๖)
๔.๑๑ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service