Request edit access
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
คำชี้แจง :
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับบริการแสดงความพึงพอใจและความต้องการ การให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพื่อนำผลการสำรวจไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพต่อไป
2. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการให้บริการ
ส่วนที่ 3 ความต้องการของผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้ที่มารับบริการ หรือ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานโดยตรง หรือ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถาม ตามความเป็นจริง
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 ระดับการศึกษา *
1.4 ผู้ตอบแบบสอบถาม(ผู้รับบริการ) *
1.5 กลุ่ม/หน่วย(ผู้ให้บริการ) *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ท่านมีความคิดเห็นต่อการให้บริการอย่างไรบ้าง
5 = พอใจมากที่สุด 4 = พอใจมาก 3 = พอใจปานกลาง 2 = พอใจน้อย 1 = พอใจน้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
1.2 การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
1.3 ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสมกับสภาพงาน *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
1.4 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
1.5 การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน – หลังอย่างยุติธรรม *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพ เป็นมิตร *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
2.2 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
2.3 เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
2.4 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
2.5 เจ้าหน้าที่ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
2.6 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก
3.1 มีที่นั่งสำหรับผู้มาใช้บริการพอเพียง *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
3.2 สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
3.3 มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
3.4 มีความชัดเจนของป้ายบอกทางและสถานที่ให้บริการ *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
3.5 เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ
4.1 ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
4.2 ได้รับบริการที่ครบถ้วน ถูกต้อง *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
4.3 มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
ส่วนที่ 3 ความต้องการของผู้บริการ
ความต้องการของท่านต่อการให้บริการ คำตอบที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น
ด้านบุคลากร
1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามได้ *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
2. บุคลากรมีความสุภาพและมีอัธยาศัยที่ดี *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
3. บุคลากรให้บริการด้วยความเต็มใจ *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
4. ทำงานมุ่งเน้นความสำเร็จ *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
5. มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
ด้านกระบวนการทำงาน
6. ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจนและเป็นระบบ *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
7. การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
8. การทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
9. การตอบข้อหารือ อนุมัติ อนุญาต ถูกต้อง รวดเร็ว *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
10. มีการสื่อสาร ให้ความรู้อย่างทั่วถึง สม่ำเสมอ *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
11. การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
12. มีคู่มือการปฏิบัติ/คู่มือการให้บริการที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
13. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
ด้านช่องทางการสื่อสาร
14. Website *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
15. E-mail *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
16. Line *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
17. Facebook *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
18. แผ่นพับ *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
19. จดหมายข่าว *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
20. โทรศัพท์/โทรสาร *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1. Report Abuse - Terms of Service