Request edit access
ПОҚ-тың университет жұмысымен қанағаттануы " «Удовлетворенность ППС работой в вузе-НКАОКО
Құрметті оқытушы!
Сізді әлеуметтік зерттеуге қатысуыңызды сұраймыз. Зерттеудің мақсаты - профессорлық-оқытушылар құрамының жұмыс жағдайына, біліктілік деңгейін көтеру жүйесінің ерекшеліктеріне, ақпараттық қызметтерге және т.б. қанағаттану деңгейін анықтау. Бұл көрсеткіш сапалы ғана емес, сонымен қатар сандық сипатта және мұғалімдердің кәсіби қызметінің материалдық және қаржылық қауіпсіздігін, еңбек қауіпсіздігі мен денсаулықты, сондай-ақ профессорлық-оқытушылар құрамының қызметіндегі психологиялық аспектілердің (олардың уәждемесі, олардың қарым-қатынасы, университеттегі және оның бөлімшелеріндегі моральдық-психологиялық ахуал және т.б.). көрсеткіші.
Барлық сұрақтарға объективті түрде жауап берулеріңізді сұраймыз, өйткені Сіздің жауаптарыңыз мекемеңіздің басқару жүйесін жақсарту үшін эмпирикалық негіз ретінде қызмет етеді.

Уважаемый преподаватель!
Просим Вас принять участие в социологическом исследовании. Цель проводимого опроса – определение степени удовлетворенности ППС условиями работы, особенностями системы повышения квалификации, информационным обслуживанием и др. Данный показатель по своему содержанию носит не столько количественный, сколько качественный характер и должен отражать как материальную и финансовую обеспеченность профессиональной деятельности преподавателей, охрану труда и здоровья, так и психологические аспекты деятельности ППС (мотивацию педагогов, их установки, морально-психологический климат в вузе и его подразделениях и т.д.).
Убедительная просьба ответить на все вопросы объективно, поскольку Ваши ответы послужат эмпирической основой для совершенствования системы управления Вашим вузом.

1. Сіздің осы аталған ЖООдағы еңбек өтіліңіз? Ваш стаж работы в данном вузе? *
Required
2. Сіздің ЖОО оқытушысына көзқарасыңыз? Ваше отношение к профессии преподавателя вуза? *
Required
3. Сіздің ойыңызша, университеттің және мұғалімдердің студенттермен жұмыс істеудегі негізгі міндеттері ? Основными задачами вуза и преподавателей в работе со студентами, по Вашему мнению, является (Сіздің ойыңызша ең маңызды 3 тапсырманы таңдаңыз выберите 3 задачи, наиболее важные с Вашей точки зрения): *
Required
4. Сіздің мекемеңізде ынталандыру процесі қалай жүзеге асады, ол қаншалықты айқын, объективті? Каким образом осуществляется процесс поощрения в вашем вузе, насколько он прозрачен, объективен? *
Required
5. Сіз университет оқытушысының қызметі қоғам үшін, оның болашағы үшін үлкен маңызға ие екендігі туралы пікірмен келісесіз бе? Согласны ли с мнением, что деятельность преподавателя вуза имеет большое значение для общества, его будущего? *
Required
6. Университеттің әкімшілігі өткізетін мұғалімдерді аттестациялау қаншалықты жиі болады? Как часто проводится аттестация преподавателей администрацией вуза? *
Required
7. Оқытушыларды аттестациялауға қарым-қатынасыңыз Ваше отношение к аттестации преподавателей. *
Required
8. Алдағы аттестация туралы сіз қаншалықты хабардарсыз? Насколько Вы информированы о предстоящей аттестации?. *
Required
9. Оқытушыларды аттестациялау қаншалықты әділ? Сіз университеттің аттестациялық комиссиясына сенесіз бе? Насколько объективны результаты аттестации преподавателей? Доверяете ли Вы аттестационной комиссии вуза? *
Required
10. Сізді кафедрадағы педагогикалық жүктеменің сынып түрлері бойынша бөлінуіне қанағаттанасыз ба? Устраивает ли Вас распределение педагогической нагрузки на кафедре в разрезе видов занятий? *
Required
11. Сіз өз мамандығыңыз бойынша оқу бағдарламаларын құруға қатысасыз ба? Бұл қажет деп ойлайсыз ба? Привлекают ли Вас к составлению учебных рабочих программ специальности? Вы считаете, это необходимо? *
Required
12. Университеттің қатысуымен Сіз біліктілігіңізді қаншалықты жиі көтеруге барасыз? Как часто Вы повышаете свою квалификацию при участии вуза? *
Required
13. Университет сізді елдегі немесе шетелдегі академиялық ұтқырлық бойынша басқа университеттерге қаншалықты жиі жібереді? Как часто Вас направляет вуз в другие вузы страны или за рубеж в плане академической мобильности? *
Required
14. Сіздің пікіріңізше, университет университеттің беделін көтеруге өз үлесініңзді жоғары бағалайды деп ойлайсыз ба? Вы считаете, вуз достойно оценивает Ваш вклад по поднятию имиджа вуза? *
Required
15. Сіз университеттің әкімшілігі тарапынан оқытушыларды әлеуметтік қолдауына қанағаттанасыз ба? Вы удовлетворены социальной поддержкой преподавателей администрацией вуза? *
Required
16. Университеттің ұжымында «команда», «корпоративтік рух» ұғымдары бар ма? В коллективе вуза присутствуют понятия «команда», «корпоративный дух»? *
Required
17. Университеттің профессор-оқытушылар құрамының ғылыми-зерттеу жұмысына қатысуына қанағаттанасыз ба? Удовлетворены ли Вы участием вуза в вопросе научно- исследовательской работы ППС (диссертация дайындау кезінде, оқулықтарды, әдістемелік әзірлемелерді жариялау при подготовке диссертации, издании учебников, методических разработок)? *
Required
18. Университеттің әкімшілігі мұғалімнің қоғам өміріне қатысуы туралы бастамасын қалай бағалайды: облыс, қала, облыс, республика Как оценивается администрацией вуза инициатива участия преподавателя в жизни общества: региона, города, области, республики (мәдени ортаны құру, шығармашылық байқаулар мен көрмелерге қатысу, қайырымдылық бағдарламалары және т.б. создание культурной среды, участие в творческих конкурсах и выставках, благотворительных программах и др.)? *
Required
19. Әкімшілік мұғалімдердің еңбек жағдайлары мен жалақы туралы шағымдарына қалай қарайды? Как администрация относится к жалобам преподавателей по вопросам условий труда и заработной платы? *
Required
20. Әкімшілік мұғалімдердің еңбек жағдайлары мен жалақы туралы шағымдарына қалай қарайды? Как администрация относится к жалобам преподавателей по вопросам условий труда и заработной платы? *
Required
21. Егер жұмыс орнын өзгерту мүмкіндігі болса, сіз қайтадан осы университетті таңдайсыз ба? Если бы была возможность поменять место работы, выбрали бы Вы вновь данный вуз? *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms