Request edit access
Опрос по индексу уверенности бизнеса. Сектор- Промышленность (Бизнестин ишенимдүүлук индекси боюнча сурамжылоо. Өнөр-жай тармагы)
Основной целью данного опроса является обеспечение мониторинга за деловой активностью предприятий, занятых производством, добычей полезных ископаемых, оценка фактического положения дел в промышленности, формирование краткосрочных прогнозов развития. (Сурамжылонун негизги максаты болуп, өнөр-жай тармагында ишмердүүлүк жүргүзгөн мекемелердин ишке байланыштүү активдүүлүгүн мониторинг жасоо, алардын өнөр-жай тармагында иш орундарын, кен-байлыктарды казуу, өнөр-жайдагы болгон абалына баа берүү, кыска убакытка анын өнүгүүшүнө болжолдоо түзүү.)

Сектор Промышленность включает (Өнөр-жай тармагы төмөнкүлөрдү камтыйт):
• Добыча полезных ископаемых: добыча каменного и бурого угля (лигнита), сырой нефти и природного газа, металлических руд, прочих полезных ископаемых, предоставление услуг по добыче полезных ископаемых (Кен-байлыктарды казуу: таш жана күрөн көмүр (лигнит), чийки мунай жана жаратылыш затты, темир таштар, башка кен байлыктар, кен байлыктарды казуу боюнча кызматтарды көрсөтүү);
• Обрабатывающая промышленность включает производство пищевых продуктов, напитков и табака, одежды, кожи, изделий из кожи, обуви, изделий из дерева, мебели, плетеных изделий, бумаги и картона, нефтепродуктов, химической продукции, резиновых и пластмассовых изделий, фармацевтической продукции, чугуна, стали и ферросплавов, цветных металлов, компьютеров, электронного и оптического оборудования, электродвигателей, генераторов и трансформаторов, электрораспределительной и регулирующей аппаратуры, ремонт и установка машин и оборудования, и др. (Кайра иштетүү өнөр жайы: тамак-аш азыктарын өндүрүнү, ичимдиктер жана тамеки, кийим, булгары, булгарыдан буюмдар, жыгачтан буюмдар, эмерек, токулган бумдар, кагаз жана картон, мунайзаттар, химиялык продукция, резина жана пластмаса буюмдары, фрацевтикалык продукция, коргошун, болот жан феросплавтар, түстүү металлдар, компютерлер, электрондук жана оптикалык жабдыктар, электркыймылдаткычтар, генераторлор жана трансформаторлор, электрбөлүштүрү жана жөнгө салуу аппаратуралары, жабдыктарды ондоо жана башка).
• Обеспечение (снабжение) электроэнергией газом, паром и кондиционированным воздухом (Электркубаты, затар, буу жана абаны салкындатуу менен камсыз кылуу)
• Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья включается: сбор, обработка и распределение воды (водоснабжение), сбор и обработка сточных вод, получение вторичного сырья, обеззараживание и прочая обработка отходов (Суу мене камсыз кылуу, тазалоо, кайра иштетүү жана экинчи колдонудагы затты алуу, жыйноо, агын сууларды тазалоо жана башка).

Укажите вид деятельности Вашего предприятия (Ишкананыздын кайсы багытта иштегенин көрсөтүӊүз) *
Your answer
Укажите Вашу позицию на предприятии (Ишканада жумуш позицияӊыз) *
Your answer
Укажите Ваш e-mail (e-mail көрсөтүӊүз) *
Your answer
Укажите контактный номер: городской или мобильный номер телефона (Байланыш телефоӊузду көрсөтүӊүз: шаардык же уюлдук телефон) *
Your answer
Сколько лет Ваше предприятие на рынке? (Ишканаӊыз базарда канча жылдан бери?)
Your answer
Регион *
Укажите местонахождение Вашего головного предприятия (Башкы ишканаӊыздын жайгашкан жерин көрсөтүӊүз)
Required
Укажите к какому типу относится Ваше предприятие (Ишканаӊыз кайсы типке таандык) Пояснения о размерах предприятий (Ишкананын көлөмү): малые предприятия – до 50 человек, средние – 51-200 человек, крупным – 201 и выше человек (чакан ишканалар - 50 адам, орто – 51-200 адам, ири – 201 жана андан көп). *
Как развивалась деятельность Вашего предприятия в течение прошлого квартала? (Акыркы кварталда ишканаӊыздын ишмердүүлүгү кандай өзгөргөн?) *
Считаете ли Вы, что объем экспорта продукции Вашего предприятия... (Ишкананын экспортук көлөмү...)
Считаете ли Вы, что объем текущих запасов Вашей продукции в настоящее время...(Сиздин продукциянын көлөму...) *
Считаете ли Вы, что объем текущих заказов готовой продукции Вашего предприятия ...(Ишкананын продукциясынын өндурүлгон көлөмү ...) *
Как вы считаете, как изменится конкурентоспособность вашей продукции в сравнении с импортной продукцией из стран ЕАЭС? (Сиздин ишкананын сатуу колому атандаштыка ээ болуп ЕАЭБтен импортолгон товарларга карата кандай туруштук берет?) *
Как вы считаете, как изменится конкурентоспособность вашей продукции в сравнении с импортной продукцией из других стран мира? (Сиздин ишкананын сатуу колому атандаштыка ээ болуп башка өлкөлөрдөн импортолгон товарларга карата кандай туруштук берет?) *
Как Вы думаете, как будут изменяться цены на Вашу продукцию в течение ближайших 3-х месяцев? (Сиздин ишкананын баалары келерки 3 ай ичинде кандай өзгөрөт...?) *
Ожидаете ли Вы, что численная занятость Вашего предприятия в течение ближайших 3-х месяцев... (Сиздин ишканадагы жумушчулардын саны кандай болот келерки 3 ай ичинде...) *
На какой мощности в настоящее время работает Ваше предприятие: в % от полной производительности)? (Сиздин ишкана кандай кубатулукта иштейт: % жалпы кубатулуктан?)
Your answer
Как изменится деятельность Вашего предприятия в течение следующих 3-х месяцев? (Сиздин ишкананын иши кандай келерки 3 ай ичинде кандай өзгөрөт?) *
Факторы, способствующие развитию деятельности предприятия (Ишканаӊыздын ишмердүүлугун өнүктүрүгөө түрткүү болгон факторлор)
Оцените по шкале от 1 до 5 как каждый из предложенных факторов в настоящее время способствует деятельности Вашего предприятия? (Ишкаӊыздын ишмердүүлүгүнө түрткүү берген факторлорду 1 ден 5 чейин денгээлде бааланыз)
1- не способствует (түрткүү бербейт)
2 - незначительно способствует (бираз түрткүү берет)
3 - способствует (түрткүү берет)
4 - значительно способствует (бир кыйла түрткүү берет)
5 - больше всего способствует (чон түрткүү берет)
Развитие системы налоговых льгот для инновационных предприятий (Инновациялык ишканаларга салык женилдиктердин өнүгүшүү) *
Внедрение инновационных технологий, технологий для снижения себестоимости (Инновациялык технологиялардын өнүгүшүү жана бардык чыгашалар) *
Ориентация производства на стандарты и потребности рынков ЕАЭС и других, маркетинговая поддержка (Атандаштыктын анализи импорт боюнча Кытай жана ЕАЭБдик) *
Анализ конкурирующего импорта, в т.ч. из стран ЕАЭС и Китая (ЕАЭБтин рыногуна белгилөө жана маркетингтик колдоо) *
Облегчение налогового администрирования, частоты уплаты налогов, налоговые каникулы (Салык салуу, салык төлөө) *
Таможенные каникулы (Бажы каникулу) *
Развитие системы защиты интеллектуальной собственности (Интеллектуалдык менчиктин корголушу) *
Развитие механизмов страхования (Камсыздандырунун механизмин өнүктүрү) *
Развитие индустрии и стандартов дизайна, маркетингового продвижения продукции (Маркетингти, индустриянын дизайн стандарттарын өнүктүрү) *
Повторное использование компонентов и вторичного сырья (Экинчи заттардын жана компонентердин кайта колдонушу) *
Факторы, ограничивающие деятельность предприятия (Ишканаӊыздын ишмердүүлүгүнө чектөө болгон факторлор)
Оцените по шкале от 1 до 5 как каждый из предложенных факторов в настоящее время ограничивает деятельность Вашего предприятия? (Ишкаӊыздын ишмердүүлүгүнө түрткүү берген факторлорду 1 ден 5 чейин денгээлде бааланыз)
1- не ограничивает (бербейт)
2 - незначительно ограничивает (бираз түрткүү берет )
3 - ограничивает (берет)
4 - значительно ограничивает (бир кыйла түрткүү берет)
5 - больше всего ограничивает (чон түрткүү берет)
Трудности с приобретением сырья, материалов и оборудования местного производства (Жергиликтүү өндүрүштүн заттардын жана материалдардын сатып алуу кыйынчылыгы) *
Трудности с приобретением экспортного сырья, материалов, оборудования, в т.ч. из стран ЕЭАС и Китая (Материалдардын, экспортук заттын, жабдыктардын Кытай жана ЕАЭБтен сатып алуу кыйнчылыктары) *
Трудности со сбытом продукции на местном рынке, недостаточный спрос (Жергиликтүү рынокто продукциянын суроо-талап кыйынчылыктары)) *
Трудности со сбытом продукции на экспорт, недостаточный спрос (Продукциянын сатуу кыйынчылыктары) *
Таможенные барьеры (Бажы тосколдуктары) *
Валютная политика (Валюта саясаты) *
Наличие конрабанды на рынке, конкурирующий импорт (Контрабанда жана атандаштык продукция) *
Проверки фискальных и других органов (Фискалдык жана башка органдардын текшерүлөрүү) *
Административные барьеры (Админисративдүү тосколдуктар) *
Недостаток финансовых средств (Финансылык каражатардын жетишсиздиктери) *
Недостаток квалифицированной рабочей силы (Кесипкой жумушчу күчүнүн жетишсиздиги) *
Арендная плата (Ижара акысы) *
Налоговые ставки, налоговое администрирование, затраты на сдачу отчетности (Салык, отчетко кеткен чыгымдар) *
Примечания
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms