แบบประเมินความพึงพอใจของครู เกี่ยวกับผลการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ของนักเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับผลการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ของนักเรียน ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ One Tablet PC Per Child เพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อเป็นเครื่องช่วยในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ในการนี้ เพื่อให้ผลการประเมินมีความถูกต้อง แม่นยำ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ จึงขอความกรุณาครูผู้สอน ตอบแบบประเมินให้ครบถ้วน และตรงตามความจริง โดยทำเครื่องหมาย √ และเติมตัวเลขหรือข้อความลงในช่องว่าง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.เนื้อหาในแต่ละบทเรียน
  2.แบบฝึกหัดในบทเรียน
  3.กราฟฟิกและภาพเคลื่อนไหวมีความเหมาะสม
  4.กราฟฟิกและภาพเคลื่อนไหวสื่อความหมายได้ชัดเจน
  5.รูปภาพและตัวอักษรมีความคมชัด
  6.รูปภาพและเนื้อหาสื่อความหมายให้เข้าใจง่าย
  7.เสียงประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม
  This is a required question
  8.รูปร่าง ขนาด และน้ำหนักเหมาะสม
  9.มีความทนทาน
  10.ระบบสัมผัสหน้าจอตอบสนองได้รวดเร็ว
  11.มีพื้นที่หน่วยความจำสำรองเพียงพอ
  12.การใช้งานของแบตเตอรี่ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
  13.อุปกรณ์ประกอบ (หูฟัง สายชาร์จ และสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์) มีความเหมาะสม
  14.ใช้งานง่าย และสะดวก
  This is a required question
  15.นักเีรียนชื่นชอบการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
  16.นักเีรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น เมื่อใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
  17.นักเรียนมีความกระตือรื้อร้นที่จะเรียนรู้ เมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
  18.นักเรียนมีผลการเีรียนดีขึ้น เมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
  This is a required question
  19.ความพึงพอใจการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เป็นสื่อการเรียนการสอน
  20.การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) มีประโยชน์
  This is a required question
  This is a required question
Edit this form