แบบประเมินความพึงพอใจของครู เกี่ยวกับผลการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ของนักเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับผลการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ของนักเรียน ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ One Tablet PC Per Child เพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อเป็นเครื่องช่วยในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ในการนี้ เพื่อให้ผลการประเมินมีความถูกต้อง แม่นยำ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ จึงขอความกรุณาครูผู้สอน ตอบแบบประเมินให้ครบถ้วน และตรงตามความจริง โดยทำเครื่องหมาย √ และเติมตัวเลขหรือข้อความลงในช่องว่าง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.เนื้อหาในแต่ละบทเรียน
  2.แบบฝึกหัดในบทเรียน
  3.กราฟฟิกและภาพเคลื่อนไหวมีความเหมาะสม
  4.กราฟฟิกและภาพเคลื่อนไหวสื่อความหมายได้ชัดเจน
  5.รูปภาพและตัวอักษรมีความคมชัด
  6.รูปภาพและเนื้อหาสื่อความหมายให้เข้าใจง่าย
  7.เสียงประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม
  Please enter one response per row
  8.รูปร่าง ขนาด และน้ำหนักเหมาะสม
  9.มีความทนทาน
  10.ระบบสัมผัสหน้าจอตอบสนองได้รวดเร็ว
  11.มีพื้นที่หน่วยความจำสำรองเพียงพอ
  12.การใช้งานของแบตเตอรี่ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
  13.อุปกรณ์ประกอบ (หูฟัง สายชาร์จ และสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์) มีความเหมาะสม
  14.ใช้งานง่าย และสะดวก
  Please enter one response per row
  15.นักเีรียนชื่นชอบการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
  16.นักเีรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น เมื่อใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
  17.นักเรียนมีความกระตือรื้อร้นที่จะเรียนรู้ เมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
  18.นักเรียนมีผลการเีรียนดีขึ้น เมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
  Please enter one response per row
  19.ความพึงพอใจการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เป็นสื่อการเรียนการสอน
  20.การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) มีประโยชน์
  Please enter one response per row
  This is a required question