සයිබර් සිහින උළෙල 2014 පැමිණීම තහවුරු කිරීම

සංවිධාන කටයුතු වල පහසුව සඳහා මෙම පෝරමය සඳහා ප්‍රතිචාර භාරගැනීම අවසන් කොට ඇත. එහෙත් අප්‍රේල් මස 20 වන දින පෙ.ව. 8.30 සිට පෙ.ව. 11.00 දක්වා සයිබර් සිහින බක්මහ උළෙල පැවැත්වෙන බත්තරමුල්ල, පැලවත්ත බුද්ධදාස ක්‍රීඩාංගනයේදී ඔබට සයිබර් සිහින බක්මහ උළෙල සඳහා ලියාපදිංචි වීය හැකිය.
ස්තුතියි.
සංවිධායක කමිටුව.