Request edit access
KHẢO SÁT THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO KỸ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI CHO SINH VIÊN TẠI 4 ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN TP.HCM
Kính gửi Quý Anh/ Chị!

Chúng tôi đang nghiên cứu về thực trạng hoạt động đào tạo kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên tại một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh, với mong muốn tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này.

Ý kiến của Quý Anh/ Chị chỉ nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, không sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác.
Ý kiến của Anh/ Chị về tầm quan trọng của việc đào tạo KN THXH đối với sinh viên: *
Ý kiến của Anh/ Chị về tầm quan trọng của việc đào tạo KN THXH cho sinh viên đối với doanh nghiệp: *
Ý kiến của Anh/ Chị về tầm quan trọng của việc đào tạo KN THXH cho sinh viên đối với xã hội: *
Với mục tiêu "hội nhập và thích nghi", ý kiến Anh/ Chị về sự cần thiết của nội dung nhóm kỹ năng chuyên biệt đối với sinh viên năm nhất: KỸ NĂNG TỰ LẬP *
Với mục tiêu "hội nhập và thích nghi", ý kiến Anh/ Chị về sự cần thiết của nội dung nhóm kỹ năng chuyên biệt đối với sinh viên năm nhất: KỸ NĂNG HỘI NHẬP và THÍCH NGHI *
Với mục tiêu "hội nhập và thích nghi", ý kiến Anh/ Chị về sự cần thiết của nội dung nhóm kỹ năng chuyên biệt đối với sinh viên năm nhất: KỸ NĂNG THIẾT LẬP CÁC MỐI QUAN HỆ *
Với mục tiêu "hội nhập và thích nghi", ý kiến Anh/ Chị về sự cần thiết của nội dung nhóm kỹ năng chuyên biệt đối với sinh viên năm nhất: KỸ NĂNG XÁC LẬP MỤC TIÊU VÀ TẠO ĐỘNG LỰC *
Với mục tiêu "hội nhập và thích nghi", ý kiến Anh/ Chị về sự cần thiết của nội dung nhóm kỹ năng chuyên biệt đối với sinh viên năm nhất: Anh/ Chị muốn bổ sung thêm 1 kỹ năng là .........
Với mục tiêu "xây dựng và phát triển hình tượng cá nhân", ý kiến Anh/ Chị về sự cần thiết của nội dung nhóm kỹ năng chuyên biệt đối với sinh viên năm hai, năm ba: KỸ NĂNG XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG CÁ NHÂN *
Với mục tiêu "xây dựng và phát triển hình tượng cá nhân", ý kiến Anh/ Chị về sự cần thiết của nội dung nhóm kỹ năng chuyên biệt đối với sinh viên năm hai, năm ba: KỸ NĂNG CAM KẾT THỰC HIỆN HÓA MỤC TIÊU *
Với mục tiêu "xây dựng và phát triển hình tượng cá nhân", ý kiến Anh/ Chị về sự cần thiết của nội dung nhóm kỹ năng chuyên biệt đối với sinh viên năm hai, năm ba: KỸ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI STRESS, CÂN BẰNG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC *
Với mục tiêu "xây dựng và phát triển hình tượng cá nhân", ý kiến Anh/ Chị về sự cần thiết của nội dung nhóm kỹ năng chuyên biệt đối với sinh viên năm hai, năm ba: KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO *
Với mục tiêu "xây dựng và phát triển hình tượng cá nhân", ý kiến Anh/ Chị về sự cần thiết của nội dung nhóm kỹ năng chuyên biệt đối với sinh viên năm hai, năm ba: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ *
Với mục tiêu "xây dựng và phát triển hình tượng cá nhân", ý kiến Anh/ Chị về sự cần thiết của nội dung nhóm kỹ năng chuyên biệt đối với sinh viên năm hai, năm ba: KỸ NĂNG TƯ DUY SÁNG TẠO *
Với mục tiêu "xây dựng và phát triển hình tượng cá nhân", ý kiến Anh/ Chị về sự cần thiết của nội dung nhóm kỹ năng chuyên biệt đối với sinh viên năm hai, năm ba: KỸ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP *
Với mục tiêu "xây dựng và phát triển hình tượng cá nhân", ý kiến Anh/ Chị về sự cần thiết của nội dung nhóm kỹ năng chuyên biệt đối với sinh viên năm hai, năm ba: Anh/ Chị muốn bổ sung thêm 1 kỹ năng là .........
Với mục tiêu "khẳng định bản thân và nắm bắt cơ hội thành công", ý kiến Anh/ Chị về sự cần thiết của nội dung nhóm kỹ năng chuyên biệt đối với sinh viên năm cuối: KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP về tìm việc, chuẩn bị hồ sơ, tâm lý phỏng vấn. *
Với mục tiêu "khẳng định bản thân và nắm bắt cơ hội thành công", ý kiến Anh/ Chị về sự cần thiết của nội dung nhóm kỹ năng chuyên biệt đối với sinh viên năm cuối: KỸ NĂNG NẮM BẮT CƠ HỘI *
Với mục tiêu "khẳng định bản thân và nắm bắt cơ hội thành công", ý kiến Anh/ Chị về sự cần thiết của nội dung nhóm kỹ năng chuyên biệt đối với sinh viên năm cuối: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NƠI CÔNG SỞ *
Với mục tiêu "khẳng định bản thân và nắm bắt cơ hội thành công", ý kiến Anh/ Chị về sự cần thiết của nội dung nhóm kỹ năng chuyên biệt đối với sinh viên năm cuối: Anh/ Chị muốn bổ sung 1 kỹ năng .........
Ý kiến Anh/ Chị về sự cần thiết của nội dung nhóm kỹ năng cơ bản cho tất cả các sinh viên: KỸ NĂNG GIAO TIẾP *
Ý kiến Anh/ Chị về sự cần thiết của nội dung nhóm kỹ năng cơ bản cho tất cả các sinh viên: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM, SINH HOẠT TẬP THỂ *
Ý kiến Anh/ Chị về sự cần thiết của nội dung nhóm kỹ năng cơ bản cho tất cả các sinh viên: KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN BẢN THÂN *
Ý kiến Anh/ Chị về sự cần thiết của nội dung nhóm kỹ năng cơ bản cho tất cả các sinh viên: KỸ NĂNG HỌC TẬP Ở BẬC ĐẠI HỌC *
Ý kiến Anh/ Chị về sự cần thiết của nội dung nhóm kỹ năng cơ bản cho tất cả các sinh viên: Anh/ Chị muốn bổ sung 1 kỹ năng .......
Ý kiến của Anh/ Chị về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau về phương pháp dạy học và hình thức thực hiện LỚP HỌC TẬP TRUNG: SỐ BUỔI HỌC/ LỚP *
Ý kiến của Anh/ Chị về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau về phương pháp dạy học và hình thức thực hiện LỚP HỌC TẬP TRUNG: SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN/ LỚP *
Ý kiến của Anh/ Chị về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau về phương pháp dạy học và hình thức thực hiện LỚP HỌC TẬP TRUNG: THỜI LƯỢNG HỌC LÝ THUYẾT *
Ý kiến của Anh/ Chị về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau về phương pháp dạy học và hình thức thực hiện LỚP HỌC TẬP TRUNG: THỜI LƯỢNG HỌC THỰC HÀNH TẠI CHỖ/ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG *
Ý kiến của Anh/ Chị về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau về phương pháp dạy học và hình thức thực hiện LỚP HỌC TẬP TRUNG: THỜI LƯỢNG HỌC THỰC HÀNH QUA CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM *
Ý kiến của Anh/ Chị về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau về phương pháp dạy học và hình thức thực hiện LỚP HỌC TRỰC TUYẾN: THỜI LƯỢNG HỌC LÝ THUYẾT *
Ý kiến của Anh/ Chị về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau về phương pháp dạy học và hình thức thực hiện LỚP HỌC TRỰC TUYẾN: SỐ BUỔI/ LỚP *
Ý kiến của Anh/ Chị về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau về phương pháp dạy học và hình thức thực hiện LỚP HỌC TRỰC TUYẾN: SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN/ LỚP *
Ý kiến của Anh/ Chị về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau về phương pháp dạy học và hình thức thực hiện LỚP HỌC TRỰC TUYẾN: THỜI LƯỢNG HỌC THỰC HÀNH TẠI CHỖ/ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG *
Ý kiến của Anh/ Chị về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau về phương pháp dạy học và hình thức thực hiện LỚP HỌC TRỰC TUYẾN: THỜI LƯỢNG HỌC THỰC HÀNH QUA CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM *
Ý kiến của Anh/ Chị về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau về phương pháp dạy học và hình thức thực hiện HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ, HỘI THẢO: SỐ NGƯỜI THAM GIA/ HOẠT ĐỘNG *
Ý kiến của Anh/ Chị về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau về phương pháp dạy học và hình thức thực hiện HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ, HỘI THẢO: THỜI LƯỢNG HỌC LÝ THUYẾT *
Ý kiến của Anh/ Chị về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau về phương pháp dạy học và hình thức thực hiện HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ, HỘI THẢO: THỜI LƯỢNG HỌC THỰC HÀNH TẠI CHỖ/ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG *
Ý kiến của Anh/ Chị về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau về phương pháp dạy học và hình thức thực hiện HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ, HỘI THẢO: THỜI LƯỢNG HỌC THỰC HÀNH QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM *
Ý kiến của Anh/ Chị về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau về phương pháp dạy học và hình thức thực hiện QUA HỘI THI, CUỘC THI: SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN/ LỚP *
Ý kiến của Anh/ Chị về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau về phương pháp dạy học và hình thức thực hiện QUA HỘI THI, CUỘC THI: THỜI LƯỢNG HỌC LÝ THUYẾT *
Ý kiến của Anh/ Chị về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau về phương pháp dạy học và hình thức thực hiện QUA HỘI THI, CUỘC THI: THỜI LƯỢNG HỌC THỰC HÀNH TẠI CHỖ/ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG *
Ý kiến của Anh/ Chị về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau về phương pháp dạy học và hình thức thực hiện QUA HỘI THI, CUỘC THI: THỜI LƯỢNG HỌC THỰC HÀNH QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy