Request edit access
แบบประเมินความพึงพอใจการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
1. การบริการการให้ข้อมูลฯเข้าถึงได้ง่าย
2. การบริการการให้ข้อมูลฯสะดวกต่อการใช้งาน
3. การบริการการให้ข้อมูลฯมีหลายช่องทาง
4. การบริการการให้ข้อมูลฯตอบสนองความต้องการ
5. การบริการการให้ข้อมูลฯทันสมัย
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service