Request edit access
แบบประเมินSWOT แผนพัฒนาการศึกษาปีการศึกษา2562-2564
คำชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามกาเครื่องหมาย / ลงในช่องตามความคิดเห็นเพียงเรื่องละหนึ่งช่อง
1. สภาพแวดล้อมภายนอกมีสภาพเป็นโอกาสหรืออุปสรรค
1.1 โอกาส หมายถึง เป็นประเด็นที่เอื้ออำนวยให้โรงเรียนได้เพิ่มภารกิจสามารถขยายการดำเนินงานหรือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาได้ดีขึ้น
1.2 อุปสรรค หมายถึง เป็นประเด็นที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพหรือคุณภาพการศึกษา
2. สภาพแวดล้อมภายในมีสภาพเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน
2.1 จุดแข็ง หมายถึง จุดเด่นที่โรงเรียนมีอยู่ เป็นประโยชน์และสามารถควบคุมได้ใช้ในการถ่วงดุลจุดอ่อนให้มีความสำคัญน้อยลง
2.2 จุดอ่อน หมายถึง ข้อบกพร่องที่โรงเรียนมีอยู่เป็นเรื่องของการขาดแคลนเรื่องของความผิดพลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรขจัดออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
3. ระดับความคิดเห็น
คะแนน 1 หมายถึง ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบน้อยมาก
คะแนน 2 หมายถึง ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบค่อนข้างน้อย
คะแนน 3 หมายถึง ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบปานกลาง
คะแนน 4 หมายถึง ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบมาก
คะแนน 5 หมายถึง ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบมากที่สุด
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy