Request edit access
Profesijná identita sociálneho pracovníka
Vážená pani
Vážený pán,

Vyplnením tohto dotazníka prispejete k tvorbe obrazu o profesijnej identite sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Vyplnenie dotazníka Vám zaberie približne 20 minút. Účasť vo výskume je dobrovoľná. Všetky údaje budú spracované anonymne. Vyplnením dotazníka súhlasíte s ich spracovaním.
Veríme, že neodmietnete našu prosbu o spoluprácu a vyplníte dotazník podľa inštrukcií nachádzajúcich sa nižšie.
Ďakujeme Vám za Vašu pomoc
Výskumný tím

Sociálna práca je profesia s nejasnou identitou.
Označte mieru zhody s nasledovnými tvrdeniami, pričom: 1 =veľmi súhlasím, 2=súhlasím; 3= ani nesúhlasím ani súhlasím; 4=nesúhlasím, 5= veľmi nesúhlasím
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Sociálna práca je profesia so silnými historickými koreňmi.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Hodnoty, na ktorých vyrástla sociálna práca, sú už neaktuálne.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Hranice medzi sociálnou prácou a ostatnými pomáhajúcimi profesiami sú veľmi nejasné.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Sociálna práca má plniť funkciu spoločenskej kontroly.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Sociálna práca prispieva k pozitívnym zmenám spoločnosti.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Sociálna práca je integrujúcim prvkom spoločnosti.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Sociálna práca reaguje na nedostatky v oblasti sociálnej politiky.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Sociálna práca zabraňuje sociálnej exklúzii/vylúčeniu.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Sociálna práca prispieva k udržiavaniu ekonomicko-politického systému krajiny.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Sociálna práca podporuje a bráni každého človeka.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Sociálna práca pomáha riešiť problémy v medziľudských vzťahoch.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Sociálna práca podporuje presadzovanie ľudských práv.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Sociálna práca ochraňuje klientov pred poškodením.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Sociálna práca pomáha najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Sociálna práca prispieva k oslobodeniu utláčaných členov spoločnosti.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Sociálna práca sa zameriava na pomoc a podporu chudobných.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Pre výkon sociálnej práce je potrebné, aby sa realizovala v nezávislej, odbornej a samostatnej organizácii.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Cieľom sociálnej práce je dosiahnuť primeranú kvalitu života pre všetkých.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Najdôležitejšou úlohou sociálnej práce je udržiavať usporiadanú dokumentáciu a odkazovať klientov na vhodné inštitúcie alebo profesionálov.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Multidisciplinárny tím poskytne klientom kvalitnejšiu službu.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Niektoré klientske skupiny si vyžadujú prácu v multidisciplinárnom tíme.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Komunitná sociálna práca by mala zohrávať významnejšiu úlohu.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Spravodlivosť je základom sociálnej práce.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Ľudské práva sú pevnou súčasťou sociálnej práce.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Sociálna práca je založená na rešpekte k etickým hodnotám.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Úcta a rešpekt voči klientom je každodennou súčasťou sociálnej práce.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Poznanie teórií je pre výkon dobrej praxe nevyhnutné.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Vzdelávanie sociálnych pracovníkov by malo byť viac praktické.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Význam histórie vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov sa preceňuje.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Ľuďom bez domova by sa mala venovať väčšia pozornosť.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Sociálny pracovník má byť otvorený a čestný.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Každý sociálny pracovník by mal byť členom komory sociálnych pracovníkov.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Sociálny pracovník by sa mal neustále vzdelávať a rozvíjať svoje zručnosti.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Sociálny pracovník môže len ťažko meniť životy svojich klientov – môže len kontrolovať ich správanie.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Sociálny pracovník musí byť kritickým pozorovateľom života spoločnosti a zvyšovať povedomie o negatívnych spoločenských fenoménoch.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Starostlivosť a ochota sociálneho pracovníka je predpokladom poskytnutia efektívnej pomoci.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Sociálny pracovník má vedieť rozlíšiť medzi osobnými a profesijnými hodnotami a hodnotami zamestnávateľa pri práci s klientom.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Sociálny pracovník má vo svojej práci zachovávať diskrétnosť.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Sociálny pracovník bojuje proti všetkým formám diskriminácie a útlaku.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Sociálny pracovník podporuje nezávislosť svojich klientov.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Správanie sociálneho pracovníka sa opiera o etický kódex.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Sociálny pracovník má usilovať o zmenu nespravodlivej legislatívy.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Mierna manipulácia s klientom je akceptovateľná.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Sociálny pracovník vie ohodnotiť potenciál klienta.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Sociálni pracovníci sa musia aktívne zapájať do profesijných asociácií a reprezentovať záujmy profesie.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Požiadavky a pravidlá organizácie, ktorá ma zamestnáva majú prednosť pred pravidlami z etického kódexu.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Persuázia (presvedčovanie) patrí medzi zručnosti sociálnych pracovníkov.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Sociálni pracovníci musia bojovať za rovnosť.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Sociálni pracovníci musia byť „nepohodlní“ pre autority – mali by zdvíhať povedomie o sociálnych problémoch a dožadovať sa riešení
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Mojim klientom je komunita.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Dôležitejšie ako etický kódex sú pre mňa moje vlastné morálne hodnoty.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Radšej pracujem sám ako s inými.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Som rád/rada, že robím sociálnu prácu.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Ak to nie je nutné, nepriznávam sa k tomu, že som študoval/a sociálnu prácu.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Táto práca mi poskytuje pracovné aj ľudské uspokojenie.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Ak by som stál/a pred voľbou zamestnania, znova by som sa rozhodla pre sociálnu prácu.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Moja práca mi umožňuje odborne rásť a rozvíjať sa.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
V krátkej budúcnosti plánujem prestať robiť sociálnu prácu.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Nemám rád/a neobvyklé situácie, radšej pracujem štandardným spôsobom.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Už ako dieťa som chcel/a robiť takúto prácu.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Na miesto sociálneho pracovníka som nastúpil/a bez predchádzajúcej predstavy o tomto povolaní.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Vždy som chcel/a nejako pomáhať ľuďom a toto je jedna z možností.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
Rád/a sa zúčastňujem rôznych podujatí, na ktorých sa môžem stretnúť s inými sociálnymi pracovníkmi. Vždy ma to povzbudí.
veľmi súhlasím
veľmi nesúhlasím
V tejto tabuľke označte možnosť, ktorá najviac zodpovedá Vašej realite:
1 = veľmi často, 2 = často, 3 =občas, 4 = zriedkavo, 5 = nikdy
V mojej práci musím vedieť jasne analyzovať klientovu situáciu.
veľmi často
nikdy
Pri výkone mojej praxe využívam poznatky z vývojovej a sociálnej psychológie.
veľmi často
nikdy
Svoj názor sa nebojím vyjadriť napriek tomu, že sa líši od názoru väčšiny.
veľmi často
nikdy
Pomáham klientovi s výberom a zabezpečením potrebných služieb.
veľmi často
nikdy
K mojim povinnostiam patrí tiež kontrola kvality poskytovanej starostlivosti.
veľmi často
nikdy
Pri práci mi veľmi pomáha empatia.
veľmi často
nikdy
Súčasťou mojej práce je vyhľadávanie zdrojov.
veľmi často
nikdy
Pomáham klientovi redukovať problémy spojené so stresom.
veľmi často
nikdy
Pomáham klientovi „vziať život do vlastných rúk.“
veľmi často
nikdy
Veľkú časť pracovnej doby mi zoberú administratívne práce.
veľmi často
nikdy
Súčasťou mojej práce je plánovanie procesu sociálnej intervencie.
veľmi často
nikdy
Vnímam seba samého ako experta.
veľmi často
nikdy
Ako sociálny pracovník môžem vo svojej práci ovplyvniť len málo vecí.
veľmi často
nikdy
Za účelom efektívnejšej pomoci klientom spolupracujem s inými odborníkmi.
veľmi často
nikdy
Svojim klientom poskytujem emočnú podporu.
veľmi často
nikdy
Súčasťou mojich povinností je aj sprostredkovanie kontaktov mojich klientov s ich okolím.
veľmi často
nikdy
V porozumení klienta mi pomáhajú vedomosti z oblasti sociológie.
veľmi často
nikdy
Pomáham klientom adaptovať sa na zmeny v ich životoch.
veľmi často
nikdy
Presné predpisy a postupy mi uľahčujú prácu.
veľmi často
nikdy
V mojej práci učím klientov ako majú riešiť každodenné problémy.
veľmi často
nikdy
V svojej práci obhajujem práva klientov.
veľmi často
nikdy
Pomáham klientom zorientovať sa v sociálnych službách.
veľmi často
nikdy
Pomáham klientom získať nadhľad nad vlastným konaním, aby mohli ďalej osobne rásť.
veľmi často
nikdy
Preferujem dodržiavanie pravidiel a postupov organizácie nad interpersonálnymi vzťahmi.
veľmi často
nikdy
Vybavujem veľa žiadostí a rozhodnutí.
veľmi často
nikdy
Som dobrá/ý v organizácii práce a vedení ľudí.
veľmi často
nikdy
S klientmi riešim ich ekonomické problémy.
veľmi často
nikdy
Príkazy od nadriadených alebo vyšších inštitúcií obmedzujú moju prácu s klientmi.
veľmi často
nikdy
Som advokátom pre mojich klientov – nebojím sa obraňovať ich záujmy a práva v našej organizácii a/alebo v iných organizáciách či v spoločnosti.
veľmi často
nikdy
Zastávam sa mojich klientov, ak počujem mojich priateľov o nich negatívne hovoriť.
veľmi často
nikdy
Zastávam záujmy mojich klientov aj vtedy, keď nemám podporu vedenia/nadriadených.
veľmi často
nikdy
Ak vidím, že pravidlá a nariadenia mi bránia poskytovať adekvátnu pomoc klientom, usilujem sa dosiahnuť zmenu týchto pravidiel.
veľmi často
nikdy
Keď počujem, čo dobré vykonali sociálni pracovníci, som hrdá/-ý na svoju profesiu.
veľmi často
nikdy
Spolupráca s inými sociálnymi pracovníkmi posilňuje môj pozitívny vzťah k profesii.
veľmi často
nikdy
Negatívne informácie o sociálnej práci v médiách ma nútia uvažovať o zmene profesie.
veľmi často
nikdy
Pre nespokojnosť s platom uvažujem o zmene profesie.
veľmi často
nikdy
Napíšte prosím vlastnú definíciu sociálnej práce na základe Vašich pracovných skúseností:
Your answer
Vyberte si jednu z profesijných rolí sociálnej práce, ktorá najviac zodpovedá Vami realizovanej sociálnej práci a označte ju
Ste členom/členkou nejakého profeijsného združenia, organizácie z oblasti sociálnej práce?
AK ste odpovedali áno, napíšte názov organizácie/organizácií, ktorej ste členom
Your answer
Uveďte prosím Váš vek
Your answer
Pohlavie
Označte Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
Napíšte odbor štúdia (vyplňte v prípade, že ste uviedli iné vzdelanie ako v odbore sociálna práca)
Your answer
Uveďte prosím počet rokov praxe v oblasti sociálnej práce
Your answer
Napíšte druh organizácie, v ktorej vykonávate sociálnu prácu, prosím konkretizovať Vaše pracovisko ale so zachovaním anonymity, napr. štátna správa –ÚPSVR, alebo samospráva obec -dedina
Your answer
Uveďte pozíciu , na ktorej vykonávate sociálnu prácu
Žijete
Okres
Your answer
Tu je priestor pre Vaše ďalšie vyjadrenia o Vašom vzťahu k sociálnej práci
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms