Jämthundklubbens / SÄKs RAS enkät 2017
813 responses
Loading...
Loading responses...
Vem är är du ?
No responses yet for this question.
Pristagarprocent är ett viktigt nyckeltal för att mäta jaktlig kvalitet på våra hundar. Då vi ställer krav på att våra hundar skall vara meriterade för att användas i avel så ger också en hög pristagarprocent en större avelsbas. När vi reviderade RAS 2013 så höjde vi målet från 20% till 32%. 2015 så hade vi nått 28% pristagare. Vad anser du vara ett rimligt avelsmål gällande pristagarprocent 2017-2022 ?
No responses yet for this question.
Vilket vilt jagar du med din Jämthund
Vilka vilt jagar du med din hund?
No responses yet for this question.
Vilket vilt jagar du huvudsakligen ?
No responses yet for this question.
Löshundsjakt på älg.
Hur många dagar jagar du älg med löshund?
No responses yet for this question.
Tycker du det är viktigt att skjuta för unghunden? ( Inte viktigt - Mycket viktigt
No responses yet for this question.
Vilka älgar skjuter du?
No responses yet for this question.
Hur många hektar jagar du älg på ?
No responses yet for this question.
Jagar du i flera jaktlag ?
No responses yet for this question.
Hur tränar du kondition på din / dina hundar?
No responses yet for this question.
Totalt antal km / vecka från midsommar till jaktsäsong för din / dina hundar
No responses yet for this question.
Har ditt jaktlag förståelse för löshundsjakt?
No responses yet for this question.
Får du alltid möjlighet att gå mot vinden med din hund?
No responses yet for this question.
Har du möjlighet att jaga själv utan passkyttar?
No responses yet for this question.
Upplever du att din / dina hundar får tillräckligt många jakttillfällen
No responses yet for this question.
Jaktprov
Har du startat någon hund på jaktprov ?
No responses yet for this question.
Vi vill veta hur många av dina fem senaste hundar som är äldre än 2 år som varit startade på jaktprov. Hund 1 är yngsta hunden och hund 5 är äldsta.
Hund 1 ( yngsta hunden)
No responses yet for this question.
Hund 2
No responses yet for this question.
Hund 3
No responses yet for this question.
Hund 4
No responses yet for this question.
Hund 5 (äldsta hunden)
No responses yet for this question.
Om du kryssat i alternativet "inte startad och kommer inte till start" så vill vi gärna få in information varför hunden / hundarna inte kom på jaktprov.
No responses yet for this question.
Har du haft jämthund som varit jaktchampion?
No responses yet for this question.
Hur viktigt är hundens medfödda mod ? ( Inte viktigt - mycket viktigt)
No responses yet for this question.
Hur viktig är hundens position vid ståndskallet?
No responses yet for this question.
Har hundens mod något samband med hundens position under ståndskallet?
No responses yet for this question.
Skall hunden röra sig under ståndskall.
No responses yet for this question.
Hur viktigt är hundens genetiska vilja att skälla ? ( Inte viktigt - Mycket viktigt)
No responses yet for this question.
Vad anser du vara effektiv ståndtid på en älghund.
No responses yet for this question.
Hur viktig är hundens beteende då den hittar älgen för att älgen skall stå? ( Inte viktigt - mycket viktigt)
No responses yet for this question.
Hur viktig är hundens vilja att förfölja älgen? (Inte viktigt- mycket viktigt)
No responses yet for this question.
Hur viktigt är det att hunden letar sig tillbaka självmant till föraren då den avbryter förföljandet? Inte viktigt - mycket viktigt)
No responses yet for this question.
Tycker du att återgång till föraren skall bedömas på jaktprov? ( Återgång = förmåga att leta sig tillbaka till sin förare)
No responses yet for this question.
Anser du att andelen kontaktlösa Jämthundar ökat de senaste åren eller minskat.
No responses yet for this question.
Vilken av följande kontaktlösa hundar har du ägt?
No responses yet for this question.
Vad är anledningen till att hundar blir kontaktlösa anser du?
No responses yet for this question.
Vilken ålder har du som mål att hunden skall startas på jaktprov.
No responses yet for this question.
Tycker du att det finns någon maxålder för att starta en hund första gången.
No responses yet for this question.
Vilket avelsvärde har det att man startar jaktchampions på jaktprov? ( Inget avelsvärde - stort avelsvärde)
No responses yet for this question.
Här kan du utveckla dina tanker kring ovanstående om du vill
No responses yet for this question.
Finns det någon optimal arbetsradie ( sök) för en älghund?
No responses yet for this question.
Finns det någon optimal arbetsradie ( förföljande) för en älghund?
No responses yet for this question.
Tycker du att en hund skall få starta på jaktprov utan att ha ställts ut på utställning?
No responses yet for this question.
Finns det risk att vi börjar avla på hundar som inte varit på utställning men kanske gått på jaktprov. (De kan ju ha mentala fel, sakna tänder, ha felaktig storlek etc)
No responses yet for this question.
Vid vilken ålder tycker du vi skall tillåta jaktprovsstart ?
No responses yet for this question.
Tror du att det skulle vara bra om hundarna startade en gång då de blivit 4-5 år för att visa upp hur de jagar då de blivit lite äldre?
No responses yet for this question.
Hur stor procent av de hundar som du haft har du meriterat på jaktprov?
No responses yet for this question.
Hur länge skäller de hundar som du inte startat på jaktprov?
No responses yet for this question.
Jaktprov övrigt vilt
Vad anser du om att en Jämthund kan bli jaktchampion enbart på jaktprov på vildsvin?
No responses yet for this question.
Anser du att vildsvinsprov skall vara meriterande ur avelssynpunkt på Jämthund?
No responses yet for this question.
Skall vi ha separata regler för vildsvin eller samma regler som älg med vissa modifieringar.
No responses yet for this question.
Anser du att vi skall ha jaktprov på björn för Jämthund
No responses yet for this question.
Injagning
Hur gammal tycker du att en unghund skall vara innan man släpper på älg?
No responses yet for this question.
Torrtränar du dina äldre hundar ?
No responses yet for this question.
Torrtränar du unghundar innan de är injagade ?
No responses yet for this question.
Släpper du din unghund med en äldre hund?
No responses yet for this question.
Hur viktig är unghundens jaktanlag anser du ?
No responses yet for this question.
Hur länge provar du att jaga in hunden om den inte vill skälla ?
No responses yet for this question.
Utställningar
Hur viktigt tycker du utställningar är ? ( Inte så viktigt - mycket viktigt)
No responses yet for this question.
Har du ställt ut hund på utställning?
No responses yet for this question.
Har du haft jämthund som varit Utställningschampion?
No responses yet for this question.
Har du ägt jämthund som varit äldre än 5 år och inte varit utställd?
No responses yet for this question.
Vilket exteriört fel hade hunden?
No responses yet for this question.
Vilken sjukdom hade hunden?
No responses yet for this question.
Vilken typ av mentalitet hade hunden ?
No responses yet for this question.
Vi har haft som mål att 10% av de Jämthundar som föds skall klara Ck på utställning. Hur stor andel Ck anser du att vi bör sätta upp som mål?
No responses yet for this question.
Hur viktiga är hunden rörelser som bedöms under en utställning? ( Inte viktigt - mycket viktigt)
No responses yet for this question.
Hur viktigt är bedömningen av hundens tandstatus som bedöms under en utställning? (Inte viktigt - mycket viktigt)
No responses yet for this question.
Hur viktigt är det att hunden har storlek efter rasstandard som bedöms under en utställning? ( inte viktigt - mycket viktigt)
No responses yet for this question.
Hur viktigt är det att hunden har rätt mentalitet som bedöms under utställning? ( Inte viktigt - Mycket viktigt)
No responses yet for this question.
Hur viktigt är det att vi bedömer färg och tecken på utställning. ( Inte viktigt - mycket viktigt)
No responses yet for this question.
Är det något i det som man bedömer på utställning som du tycker har försämrats på jämthund?
No responses yet for this question.
Beskriv om du tycker dig se någon tendens på utveckling på de egenskaper som bedöms på utställning.
No responses yet for this question.
Sjukdomar
Vilka sjukdomar har dina jämthundar haft ?
No responses yet for this question.
Har du varit tvingat att ta bort någon hund på grund av sjukdom före den fyllt 10 år ?
No responses yet for this question.
Har avelsorganisationerna tillräcklig fokus på sjukdomar?
No responses yet for this question.
Ögonlysning - I dag ögonlyser vi hanar som skall ha mer än 5 kullar. Vad tycker du om det?
No responses yet for this question.
Möjlighet att utveckla text i ögonlysningsfrågan
No responses yet for this question.
Hur frisk anser du att rasen Jämthund är ? ( Mycket sjuk - mycket frisk)
No responses yet for this question.
Jaktlig rasstandard
Vad anser du om jaktliga rasstandard som Jämthundklubben antog 2014
No responses yet for this question.
Vad anser Ni om Jaktlig rasstandard för Jämthund ?
No responses yet for this question.
Här har ni möjlighet att utveckla era tankar kring "Jaktlig rasstandard för Jämthund".
No responses yet for this question.
Anser Ni att vi skall ha med den jaktliga rasstandarden som ett avelsmål i RAS dokumentet?
No responses yet for this question.
Avel
Elitlista - Vi har ju börjat publicera en elitlista på hanar och tikar som avlar bättre än rasgenomsnitt. Vad anser ni om dessa listor.
No responses yet for this question.
Egenskapsindex - Det finns ju i dag egenskapsindex på Hittaälghund där man jämför hundars avelsresultat och egna jaktprovsresultat med rasgenomsnitt. Vi använder även dessa index i elitlistorna. Vad anser Ni om dessa jämförelseindex?
No responses yet for this question.
Har ni önskemål om avelslistor ?
No responses yet for this question.
Hur använder ni databasen Hittaälghund?
No responses yet for this question.
Hur skall vi få in information om de hundar som inte kommer på jaktprov? Det är ju ca 70% av de Jämthundar som föds. Vi har ju haft en idé om att man via Hittaälghund kunna skicka ut ett frågeformulär där ägaren får fylla i uppgifter om hur hunden jagar, eventuella sjukdomar, mentalitet, problem, hur mycket hunden får jaga etc. Vad tycker ni om detta ?
No responses yet for this question.
Här kan ni utveckla era tankar kring ovanstående fråga.
No responses yet for this question.
Hur viktigt är det att valpen placeras hos rätt ägare för att den skall bli en pristagare på jaktprov? ( inte viktigt - mycket viktigt)
No responses yet for this question.
Om man kunde placera alla Jämthundsvalpar hos framgångsrika hundförare som jagar 100 dagar om året och har obegränsade möjligheter att jaga in hunden och dessutom är mycket jaktprovsintresserade. Hur stor pristagarprocent skulle vi då nå tror du?
No responses yet for this question.
Hur kan vi utveckla Jämthunden jaktligt och exteriört?
No responses yet for this question.
Utvärdering RAS
No responses yet for this question.
Övrigt
Har du haft någon annan älghund än jämthund ?
No responses yet for this question.
Vilka av dessa alternativ tycker du är bra för att höja pristagarprocenten?
No responses yet for this question.
Vad blir nästa älghund ?
No responses yet for this question.
Har du någon idé hur vi förbättrar pristagarprocenten.
No responses yet for this question.
Feedback
Var det för många frågor ?
No responses yet for this question.
Feedback
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms
.