Request edit access
Опрос по индексу уверенности бизнеса. Сельское хозяйство (Бизнестин ишенимдүүлүк индекси боюнча сурамжылоо. Айыл-чарба тармагы)
Основной целью данного опроса является обеспечение мониторинга за деловой активностью предприятий, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, оценка фактического положения дел в сельском хозяйстве, формирование краткосрочных прогнозов его развития.
Сектор Сельское хозяйство включает виды деятельности:
растениеводство, животноводство, охоту и лесное хозяйство, разведение рыбы, рыболовство.
(Сурамжылоонун негизги максаты болуп айыл-чарба тармагында ишмердүүлүк жүргүзгөн мекемелердин ишке байланыштүү активдүүлүгүн мониторинг жасоо, алардын айыл-чарбада болгон абалына баа берүү, кыска убакытка анын өнүгүүшүнө болжолдоо түзүү.)

Укажите название Вашего предприятия (Ишканаӊыздын аталышын көргөзүӊүз) *
Your answer
Укажите вид деятельности Вашего предприятия (Ишканаӊыздын кайсы багытта иштегенин көргөзүӊүз) *
Your answer
Укажите Вашу позицию на предприятии (Ишканада жумуш позицияӊыз) *
Your answer
Укажите Ваш e-mail (e-mail көрсөтүӊүз) *
Your answer
Укажите контактный номер: городской или мобильный номер телефона (Байланыш телефоӊузду көрсөтүӊүз: шаардык же уюлдук телефон) *
Your answer
Сколько лет Ваше предприятие на рынке? (Ишканаӊыз базарда канча жылдан бери?)
Your answer
Регион
Укажите местонахождение Вашего головного предприятия
Укажите к какому типу относится Ваше предприятие (Ишканаӊыз кайсы типке таандык) Пояснения о размерах предприятий (Ишканалардын өлчөмдөрүн түшүндүрмөсү): малые предприятия – до 50 человек, средние – 51-200 человек, крупным – 201 и выше человек (чакан - 50 адамга чейин, орто - 51-200 адам, ири ишкана 201 адамдан жогору) *
Как развивалась деятельность Вашего предприятия в течение прошлого квартала?(Акыркы кварталда ишканаӊыздын ишмердүүлүгү кандай өзгөргөн?) *
Считаете ли Вы, что объем запасов продукции Вашего предприятия в настоящее время...(Азыркы учурда ишканаӊыздын өндүрүмүнүн көлөмү…) *
Как вы думаете, как изменится объем реализации продукции Вашего предприятия в течение следующих 3-х месяцев? (Кийинки 3 айдын ичинде ишканаӊыздын сатып өткөрүү көлөмү канчалык өзгөрүлөт?) *
Как вы считаете, как изменится конкурентоспособность вашей продукции в сравнении с импортной продукцией из стран ЕАЭС в течение ближайших 3-х месяцев? (Кийинки 3 айдын ичинде ишканаӊыздын өндуруму ЕАЭБтен импорт болгон товарлар менен салыштырмалуу атааӊдаштык туруштуулугу кандай өзгөрөт?) *
Как вы считаете, как изменится конкурентоспособность вашей продукции в сравнении с импортной продукцией из других стран мира в течение следующих 3-х месяцев? (Кийинки 3 айдын ичинде ишканаӊыздын ондуруму башка олколордон импорт болгон товарлар менен салыштырмалуу атааӊдаштык туруштуулугу кандай озгорот?) *
Как вы думаете, как будут изменяться цены на Вашу продукцию в течение ближайших 3-х месяцев? (Акынкы 3 айдын ичинде ишканаӊыздын өндүрүмдөргө койгон баалары….) *
Как вы думаете, как изменится численная занятость Вашего предприятия в течение следующих 3-х месяцев? (Жакынкы 3 айдын ичинде ишканаӊыздын жумушчулардын саны кандай озгорот?) *
Как изменится деятельность Вашего предприятия в течение следующих 3-х месяцев? (Жакынкы 3 айдын ичинде ишканаӊыздын ишмердүүлүгу кандай өзгөрөт?) *
Факторы, способствующие развитию деятельности предприятия (Ишканаӊыздын ишмердүүлугун өнүктүрүгөө түрткүү болгон факторлор)
Оцените по шкале от 1 до 5 как каждый из предложенных факторов в настоящее время способсвует деятельности Вашего предприятия? (Ишкаӊыздын ишмердүүлүгүнө түрткүү берген факторлорду 1 ден 5 чейин денгээлде бааланыз)
1- не способствует (түрткүү бербейт)
2 - незначительно способствует (бираз түрткүү берет)
3 - способствует (түрткүү берет)
4 - значительно способствует (бир кыйла түрткүү берет)
5 - больше всего способствует (чон түрткүү берет)
Кооперация, укрупнение земельных участков (Кооперация жана жер участогун чоӊойтуу) *
Планирование объемов и структуры производства с/х продукции (Айыл чарба өндүрүмүнүн көлөмүн жана структурасын пландоо) *
Внедрение инновационных технологий (Инновациялык технологияларды киргизүү) *
Развитие системы налоговых льгот для инновационных предприятий (Инновациялык ишканаларга салык женилдетуучу системаны киргизүү) *
Таможенные каникулы (Бажылык жеӊилдиктер) *
Унификация животных, развитие ветеринарных услуг (Жаныбарларды идентификациялоо, ветеринардык тейлөөлөрдү өнүктүрүү) *
Развитие централизованной логистической цепочки поставок от производителя потребителю, в том числе и зарубеж (Өндүрүүчүдөн кардарга логистиканы өнүктүрүү анаын ичинде чет өлкөгө да) *
Развитие механизмов страхования (Камсыздандыруу механизмдерин өнүктүрүү) *
Факторы, ограничивающие развитие деятельности предприятия (Ишканаӊыздын ишмердүүлүгүнө чектөө болгон факторлор)
Оцените по шкале от 1 до 5 как каждый из предложенных факторов в настоящее время ограничивает деятельность Вашего предприятия? (Ишкаӊыздын ишмердүүлүгүно чектоо болгон факторлорду 1 ден 5 чейин денгээлде баалаӊыз)
1- не ограничивает (чектоо болбойт)
2 - незначительно ограничивает (бираз чектөө болот)
3 - ограничивает (чектөө болот)
4 - значительно ограничивает (бир кыйла чектөө болот)
5 - больше всего ограничивает (чоӊ чектөө болот)
Раздробленность земельных участков, недостаточные объемы производства ((Жер участоктордун майдалангандыгы, өндүрүмдүн көлөмүнүн жетишпестиги) *
Доступность ГСМ, удобрений, семян, кормов (Күйүүчү-майлоочу материалдардын, семирткичтердин, уруктардын жеткиликтүүлүгү) *
Доступность поливной воды (Ичичуу суунун жеткиликтүүлүгү)* *
Отсутствие предварительных заказов (Алдын ала заказдын жоктугу) *
Неопределенность механизмов ценообразования и направлений сбыта (Товарга баа түзүнүн жана кайда өткөруу багыттарынын аныксыздыгы) *
Арендная плата (Ижара төлөмү) *
Таможенные барьеры (Ижара төлөмү) *
Валютная политика государства (Мамлекеттин валюта саясаты) *
Недоступность финансов (Финансалык мүмкүнчүлүктөрдүн аздыгы) *
Отсутствие развитой инфраструктуры для подготовки к продаже: мойка, сортировка, упаковка, хранение (Сатууга даярдоо инфраструктуранын: жууш, иретто, тангактоо, сактоо жоктугу) *
Уровень налоговых ставок (Салык денгелинин көптүгү) *
Налоговое администрирование, затраты на сдачу отчетности (Салыкты башкаруу, отчетторго кеткен чыгымдар) *
Примечания
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms